اپیزود چهاردهم؛ ظلم پایدار می‌ماند

رادیو قجرتایم

Jan 20 2023 • 0 seconds

اپیزود چهاردهم پادکست رادیو قجرتایم «محمدقاسم هندوشاه استرآبادی» معروف به «فرشته» مورخ و پزشک ایرانیِ اهل استرآباد ساکن هندوستان، در مورد او می‌گوید: «و چنین کارها از ابتدای آفرینش تا دور او، هیچ جهان‌داری نکرده‌بود...!» شاید در مورد این آدم درست می‌گفت؛ اما فقط تا دوره‌ی او، نه دوره‌ی شما شنوندگان اپیزود چهاردهم رادیو قجرتایم با عنوان: «ظلم پایدار می‌ماند»... نویسندگان؛ تیم قجرتایم راوی؛ فرهاد مهرآبادی برای حمایت از صدای قجرتایم؛ لینک پادکست‌های ما را با دوستان و خانواده‌ی محترم خود به اشتراک بگذارید، سپاسگزاریم.

You Might Like

History Daily
History Daily
Airship | Noiser | Wondery
Lore
Lore
Aaron Mahnke and Grim & Mild
Dark History
Dark History
Audioboom Studios
History That Doesn't Suck
History That Doesn't Suck
Prof. Greg Jackson
BADLANDS
BADLANDS
Double Elvis | Amazon Music
Aaron Mahnke's Cabinet of Curiosities
Aaron Mahnke's Cabinet of Curiosities
iHeartPodcasts and Grim & Mild
Slow Burn
Slow Burn
Slate Podcasts
HISTORY This Week
HISTORY This Week
The HISTORY® Channel
Mobituaries with Mo Rocca
Mobituaries with Mo Rocca
CBS News & iHeartPodcasts
Ridiculous History
Ridiculous History
iHeartPodcasts
You're Wrong About
You're Wrong About
Sarah Marshall
Noble Blood
Noble Blood
iHeartPodcasts and Grim & Mild
Tides of History
Tides of History
Wondery / Patrick Wyman
Ridiculous Crime
Ridiculous Crime
iHeartPodcasts