Menigheten Podcast

Ronald Gabrielsen

Menigheten.no er en hjemmeside og podcast for deg som ønsker å vokse i din tro på Jesus. På vår hjemmeside kan du også se videoer og lese artikler med trosstyrkende innhold. read less

Fokus på evigheten
Dec 5 2022
Fokus på evigheten
Vårt liv her på jorden er uendelig kort i forhold til det livet vi alle får etterat vi har forlatt dette livet. Vi kjenner Joh. 3, 16 : «For så har Gud elsket verden at Han ga sin Sønn, den Enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Jesus døde ikke først og fremst for at vi skulle få et godt liv her på jorden, men han kom for å gi oss et godt EVIG LIV. Vi som kristne snakker ofte om hva Gud har gjort for oss og hans løfter til oss, og vi søker hans hjelp for det daglige liv. Vi er svært opptatt av å få hans hjelp med våre daglige problemer, og er full av begeistring når han hjelper oss og hører våre bønner.Men la oss aldri glemme at Jesus først og fremst kjøpte oss fri fra et evig helvete borte fra ham i evigheten om vi tar imot ham som Herre og Mester. Det er langt, langt viktigere enn de beste velsignelsene som Jesus kan gi oss her og nå. Han vil gi oss en evig herlighet om vi vender om fra et syndig liv til et liv med Ham som vår Konge og læremester. La oss fryde oss over at vi har et annet fedreland, en evig herlighet hvor det ikke finnes sorg eller tårer mer. Det står så herlig i Åp. 21, 4: «Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte.»La oss huske hva Paulus skrev i Kolosserne 3, 1-2: «Hvis dere da altså ble oppreist med Kristus, så søk de ting som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Ha sinnet rettet mot de ting som er der oppe, ikke mot de ting som er på jorden.» Se opp til Jesus i ditt daglige liv og juble over hva som kommer!Vær rede og ventende hver tid og stund!
Kongen kommer snart!
Oct 22 2020
Kongen kommer snart!
Kong Jesus - den rettferdige dommer!Johannes fikk møte den herliggjorte Jesus i Åp. 1, 13-18: «Midt mellom de sju lysestakene så jeg Én som lignet Menneskesønnen, kledd i en fotsid kjortel og ombundet med et gullbelte om brystet. Hans hode og hår var hvitt som ull, så hvitt som snø, og Hans øyne var som luende ild. Føttene Hans var som fint kobber, som om de var glødet i en smelteovn, og røsten Hans bruste som av mange vann. I sin høyre hånd hadde Han sju stjerner. Ut av Hans munn gikk et skarpt, tveegget sverd, og Hans åsyn var som solen når den skinner i sin kraft. Da jeg så Ham, falt jeg ned som død ved føttene Hans. Men Han la sin høyre hånd på meg og sa til meg: «rykt ikke! Jeg er Den Første og Den Siste. Jeg er Han som lever og var død, og se, Jeg er levende i all evighet. Amen. Og Jeg har nøklene til Dødsriket og til Døden.»Jesus bar sitt blod fram for Gud som fullkomment offer.Da Jesus forlot verden mens de stod på Oljeberget, så kom det to engler og fortalte at han skal komme tilbake på samme måte. Jesus hadde allerede vært hos Gud og båret fram sitt eget blod som et sonoffer for verdens synd i den himmelske helligdom og kjøpte oss fri for evig. Nå har han satt seg med Gud på hans trone. Der er Han i dag og går i forbønn for oss.  Nå venter på dagen da han skal komme tilbake som konge og innta sin plass som verdenshersker på Davids trone. Da skal han styre verden med rettferdighet sammen med oss som hans utvalgte. Da blir det «himmel på jord» og vi leser litt om det i Jes. 11, 7-9: «Kua og bjørnen skal beite sammen. Deres unger skal legge seg ned i lag. Løven skal ete halm som oksen. Diebarnet skal leke ved kobraens hule, og barnet som er avvent, skal stikke hånden i giftslangens hull. De gjør ingen skade, og de ødelegger ikke noe over hele Mitt hellige berg, for jorden skal være full av Herrens kunnskap, slik havet er dekket av vann.»Kongen kommer med makt og herlighet.Men før freden kommer står det i Jes. 11, 4: «Han skal slå jorden med sin munns stav, med sine leppers ånde skal Han drepe den ugudelige.» Han slår dyret/ antikrist og alle som følger det. Det blir et utrolig mannefall som Gud kaller himmelens fugler til å feste med og det skal ta 7 år for å rydde opp restene. Åp. 20, 4: «de som ikke hadde tilbedt dyret eller hans bilde og som ikke hadde tatt imot hans merke på pannen eller hånden. Og de levde og regjerte med Kristus i tusen år.»Når han kommer med denne dramatiske dommen og skal innta sin plass på Davids trone, slik som engelen Gabriel lovet Maria sa han åpenbarte seg for henne og lovet henne en sønn. Da skal vi være sammen med Jesus i våre herlighetslegemer og bibelen er tydelig på at vi også skal herske sammen med ham, ja det står faktisk i Åp. 2, 26-27: «Og den som seirer og holder fast på Mine gjerninger inntil enden, ham vil Jeg gi makt over folkeslagene. Han skal herske over dem med jernstav.»Bibelen forteller om oss som frelste i Åp. 12, 11: «Og de har seiret over ham i kraft av Lammets blod og i kraft av sitt vitnesbyrds ord, og de hadde ikke sitt liv kjært, like til døden.»Jesus er Majesteten som er utvalgt til dommer.Bibelen forteller flere steder at Jesus er satt til å dømme. Peter taler i Kornelius hus og sier i Ap. 10, 42: «Han påla oss å forkynne for folket og å vitne at det er Han som av Gud er bestemt til å være dommer over levende og døde.»Paulus taler i Athen og sier i Ap. 17, 31: «Han har fastsatt en dag da Han skal dømme verden i rettferdighet ved Den Mannen som Han har innsatt. Han har gitt alle grunnlag for å tro dette ved å oppreise Ham fra de døde.» Jesus selv bekrefter det også i Matt. 25, 31: «Når Menneskesønnen kommer i sin herlighet og alle de hellige englene med Ham, da skal Han sitte på sin herlighets trone.» Han skal dele hele menneskeheten i to store grupper - en gruppe til herlighet og glede og den and