رحمت و فیض خدا - ۲

فرزندان نور

Oct 13 2021 • 26 mins


نجات و مزایای نجات، به‌سبب فیض خدا نصیب ما گردیده و ما براساس لیاقت یا تلاش و کوشش خود آن‌را به‌دست نیاورده‌ایم. انجیل یا مژدۀ نجات، مژدۀ فیض خداست و هرکه به انجيل ايمان آورد نجات‌ می‌يابد.‏