نخستین ها

Hiva salehzadeh

پادکست نخستین ها به تمام انچه روزی نبوده و زمانی شکل گرفته میپردازدبه نحوه ی رسیدن از عدم به وجود هر انچه که هست از ابتدای خلقت تا کنون