Deva Deva Sivananda mit Narayan

Guru Mantras and Kirtans

Apr 10 2020 • 6 mins

Narayan singt in einem Samstagabend Satsang bei Yoga Vidya in Bad Meinberg den Kirtan Deva Deva Sivananda. Hier ist der Text zum Mitsingen:

Deva Deva Sivananda
Dina Bandho Pahi Mam /
Chandra-vadana Manda-hasa
Prema-rupa Raksha Mam // 1 //

Madhura-gita-gana-lola
Jnana-rupa Pahi Mam /
Samasta-loka-pujaniya
Mohananga Raksha Mam // 2 //

Divya-ganga-tiravasa
Dana-shila Pahi Mam /
Papa-harana Punya-shila
Parama-purusha Raksha Mam // 3 //

Bhakta-loka-hridayavasa
Svaminatha Pahi Mam /
Chit-svarupa Chidananda
Sivananda Raksha Mam // 4 //

Sadguru Jay(a) Sivananda
Sadguru Jay(a) Pahi Mam /
Sadguru Jay(a) Sivananda
Sadguru Jay(a) Raksha Mam // 5 //

Weitere Erläuterungen zu

Der Beitrag Deva Deva Sivananda mit Narayan erschien zuerst auf Yoga Vidya Blog - Yoga, Meditation und Ayurveda.