کتاب صوتی 48 قانون قدرت , قانون 42 , چوپان را بترسانید تا گوسفندان فرار کنند

Persian Wisdom Road

Oct 15 2022 • 30 mins

برای حمایت لطفا با ایمیل زیر تماس حاصل فرمایید

sponsorme86@gmail.com