فصل دوم، قسمت دوم: حسامی‌نامه

عرصه سیمرغ

Jul 7 2022 • 30 mins


در این قسمت به نحوه‌ی سرایش مثنوی و نقش حسام الدین چلبی در آفرینش این کتاب خواهیم پرداخت