Tập 4 - Thu nhập từ đội nhóm giá trị - đầu tư gì vốn ít và hoa hồng xứng đáng của Toàn

Ông Già Đầu Tư's Podcast

Apr 24 2023 • 9 mins

Đào hiểu rằng cách làm của Toàn vận hành một đội nhóm có giá trị
1. Com cao
2. Bid ask cao
3. Tư duy cao cấp trong Đầu tư gì vốn ít
4. Vận hành nhóm có giá trị
Tập 4 - Thu nhập từ đội nhóm giá trị - đầu tư gì vốn ít và hoa hồng xứng đáng của Toàn

Team Ông già đầu tư chào các bạn

Support the Show.