Tập 17 - Toàn ngộ Biến đối ngẫu - Biên độ thật của giá - Các vùng phân bổ - cũng như môi trường của tư duy ngược

Ông Già Đầu Tư's Podcast

May 10 2023 • 10 mins

Tập 17 - Toàn ngộ Biến đối ngẫu - Biên độ thật của giá - Các vùng phân bổ - cũng như môi trường của tư duy ngược
Môi trường tư duy ngược của các yếu tố thành công với Toàn

Team Ông già đầu tư chào các bạn

Support the Show.