بیست و یک درس - 11 - جنگ

Miniyoo Podcasts

Oct 26 2021 • 27 mins

بیست و یک درس برای قرن بیست و یکم

نوشته یووال نوح هراری

ترجمه نیک گرگین

جنگ