نقد برهان های وجود خدا - 21 - خداناباوری چیست؟

Miniyoo Podcasts

Nov 24 2022 • 44 mins

نوشته اردشیر پاینده

برای پشتیبانی مالی ما به سایت زیر مراجعه کنید

https://www.patreon.com/miniyootalk