PODCAST EPISODE

#WTF - EP045 สรุปการประมูลคลื่นความถี่ 5G ปี 2563

#WTF

Feb 18 2020 • 40 mins


#WTF สัปดาห์นี้มาสรุปการประมูลคลื่นความถี่ 5G เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ก.พ. พร้อมกับสรุปภาพรวมว่าตอนนี้ผู้ให้บริกรแต่ละรายถือครองคลื่นความถี่อะไรและจำนวนเท่าไหร่บ้าง ที่สำคัญสุด Episode นี้จะตอบคำถามที่ทุกคนอยากรู้ว่า ถ้าจะซื้อสมาร์ทโฟนใหม่ปีนี้แล้วอยากใช้ 5G ต้องพิจารณาจากอะไรบ้าง แล้วควรซื้อได้ตอนไหน See omnystudio.com/listener for privacy information.