شعر کست | SherCast

Boutigha Podcast

پادکستی برای شنیدن اشعار خوب و درجه یک و معروفِ شعر و ادبیات فارسی

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

read less

چهل و نه – بد نامِ عشق
Jan 26 2023
چهل و نه – بد نامِ عشق
‌مولانا‌‌‌‌درهم شکن چو شیشه خود را، چو مست جامیبد نامِ عشق جان شو، اینست نیکنامیپرذوق، چون صراحی بنشین، اگر نشینیکُن کالقدح مذیقا للقوم فی‌القیامعقل تو پای‌بندی، عشق تو سربلندیالعقل فی‌الملام والعشق فی‌المدامالدیک فی صیاح، واللیل فی انهزاموالصبح قد تبدی فی مهجةالضلاممعشوق غیر ما، نی، جز که خون ما، نیهم جان کند رئیسی، هم جان کند غلامیدل را کباب کردی، خون را شراب کردی یا من فداک روحی یا سیدالانامِز اندیشه شو پیاده، تا بر خوری ز بادهمن راوق قدیم، مستکمل‌القواممستفعلن فعولن، آتش مکن مجوشانزیرا کمال آمد، دیگر نماند خامیمی‌گو تو هرچه خواهی، فرمان‌روا و شاهیسلمت یا عزیزی، یا صاحب‌السلامباده چو با خیزان، چون پشه غم‌گریزانلا تعذلوا السکارا افدیکم کرامیتبریز شاد بادا، ز اشرق شمس دینمفالشمس حیث تجری للمشرقین حامی لینک های پادکستپادکست بوطیقا – قسمت دوازدهمشبکه های اجتماعی : اینستاگرام بوطیقا | تلگرام بوطیقا | توییتر بوطیقاحمایت مالی از پادکست : حامی باش بوطیقاتماس : BoutighaPodcast@Gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
چهل و هشت – حوریان و نوریان
Jan 19 2023
چهل و هشت – حوریان و نوریان
‌مولانا‌‌‌چون نداری تاب دانش چشم بگشا در صفاتچون نبینی بی‌جهت را نور او بین در جهاتحوریان بین نوریان بین زیر این ازرق تُتُقمسلمات مؤمنات قانتات تائباتهر یکی با نازباز و هر یکی عاشق نوازهر یکی شمع طراز و هر یکی صبح نجاتهر یکی بسته دهان و موشکاف اندر بیانهر یکی شکرستان و هر یکی کان نباتجان کهنه می‌فشان و جان تازه می‌ستاندر فقیری می‌خرام و می‌ستان ز ایشان زکاتشیر جان زین مریمان خور چونک زاده ثاینیتا چو عیسی فارغ آیی از بنین و از بناتروز و شب را چون دو مجنون درکشان در سلسلهای که هر روزت چو عید و هر شبت قدر و براتچونک شه بنمود رخ را اسب شد همراه پیلعقل مسکین گشت مات و جان میان برد و ماتعاشقان را وقت شورش ابله و شپشپ مبینکوه جودی عاجز آید پیش ایشان در ثباتجان جمله پیشه‌ها عشقست اما آنک اوتره زار دل نبیند درفتد در ترهاتمن خمش کردم چو دیدم خوشتر از خود ناطقیپیش او میرم بگویم اقتلونی یا ثقاتشمس تبریزی چو بگشاید دهان چون شکراز طرب در جنبش آید هم رمیم و هم رفاترو خمش کن قول کم گو بعد از این فعال باشچند گویی فاعلاتن فاعلاتن فاعلات لینک های پادکستپادکست بوطیقا – قسمت دوازدهمشبکه های اجتماعی : اینستاگرام بوطیقا | تلگرام بوطیقا | توییتر بوطیقاحمایت مالی از پادکست : حامی باش بوطیقاتماس : BoutighaPodcast@Gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
چهل و هفت – دایگان و شیر
Jan 12 2023
چهل و هفت – دایگان و شیر
‌مولانا‌‌‌هر خوشی که فوت شد از تو مباش اندوهگینکو به نقشی دیگر آید سوی تو می دان یقیننی خوشی مر طفل را از دایگان و شیر بودچون برید از شیر آمد آن ز خمر و انگبیناین خوشی چیزی است بی‌چون کآید اندر نقش‌هاگردد از حقه به حقه در میان آب و طینلطف خود پیدا کند در آب باران ناگهانباز در گلشن درآید سر برآرد از زمینگه ز راه آب آید گه ز راه نان و گوشتگه ز راه شاهد آید گه ز راه اسب و زیناز پس این پرده‌ها ناگاه روزی سر کندجمله بت‌ها بشکند آنک نه آن است و نه اینجان به خواب از تن برآید در خیال آید پدیدتن شود معزول و عاطل صورتی دیگر مُبینگویی اندر خواب دیدم همچو سروی خویش راروی من چون لاله زار و تن چو ورد و یاسمینآن خیال سرو رفت و جان به خانه بازگشتان فی هذا و ذاک عبرة للعالمینترسم از فتنه وگر نی گفتنی‌ها گفتمیحق ز من خوشتر بگوید تو مهل فتراک دینفاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتنان گندم گر نداری گو حدیث گندمینآخر ای تبریز جان اندر نجوم دل نگرتا ببینی شمس دنیا را تو عکس شمس دین لینک های پادکستپادکست بوطیقا – قسمت دوازدهمشبکه های اجتماعی : اینستاگرام بوطیقا | تلگرام بوطیقا | توییتر بوطیقاحمایت مالی از پادکست : حامی باش بوطیقاتماس : BoutighaPodcast@Gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
چهل و شش – آهوی چینی
Jan 5 2023
چهل و شش – آهوی چینی
‌(ناشناس) - صنمی لاله عذاری صنمی ، لاله عذاری، به روش باد بهاری ، به نگه آهوی چینی ، و به قد سرو خرامان و ، به رخ چون مه تابان و ، دهن غنچه خندان و ، لبش لعل بدخشان و ، زنخدان چو نمکدان ، که از او وام کند مهر و قمر نور و ضیا را. نظر از چهره او مست شده، نیستی اش هست شده، نرگس شیدا نگران از غم او، وه چه گذاری ،به نگاهی، که الهی به خدایی خداییت ،همان عرش رفیعی که نمایانگر نور است و سرور است و لیاقت ببرد هر که به آنجا رسد از رتبه و جاهی، که هر از وقتی و گاهی، که فراموش کند ما به نگاهش، برسان حیفی و آهی، که بیاموزد از این خاطر ما مهر و وفا را. عاشق آید به دل خام و، ننازد به تمنای نگاهی که برون آرد از این عشق به شهوت دل ناکام و، نگوید که هرآنکس که بخواهد به خدا دانه برفی ، شده لایق گر از او هست به سر بیشترین بیشترین بیشترین بام و، نیارد به رسومی غلط این سلسله احکام و ،کند قاعده سال و مه و هفته و ایام و، کند جمع پریشان دل ما نیز همه ساکت و آرام و، دهد خاطر تسکین شده هر بنده خدا را. لینک های پادکستپادکست بوطیقا – قسمت دوازدهمشبکه های اجتماعی : اینستاگرام بوطیقا | تلگرام بوطیقا | توییتر بوطیقاحمایت مالی از پادکست : حامی باش بوطیقاتماس : BoutighaPodcast@Gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
چهل و پنج – مردم چشم
Dec 28 2022
چهل و پنج – مردم چشم
‌حافظ‌‌‌‌ز گریه مردم چشمم نشسته در خون استببین که در طلبت حالِ مَردُمان چون استبه یادِ لعلِ تو و چشمِ مستِ میگونتز جامِ غم، می لعلی که می‌خورم خون استز مشرقِ سرِ کوی آفتابِ طلعتِ تواگر طلوع کند، طالعم همایون استحکایتِ لبِ شیرین، کلام فرهاد استشِکَنجِ طُرِّهٔ لیلی،ِ مقام مجنون استدلم بجو که قدت همچو سرو دلجوی استسخن بگو که کلامت لطیف و موزون استز دورِ باده به جان، راحتی رسان ساقیکه رنجِ خاطرم از جورِ دورِ گردون استاز آن دمی که ز چشمم برفت رودِ عزیزکنارِ دامنِ من همچو رودِ جیحون استچگونه شاد شود اندرونِ غمگینم؟به اختیار، که از اختیار بیرون استز بیخودی طلبِ یار می‌کند حافظچو مفلسی که طلبکارِ گنجِ قارون است لینک های پادکستپادکست بوطیقا – قسمت دوازدهمشبکه های اجتماعی : اینستاگرام بوطیقا | تلگرام بوطیقا | توییتر بوطیقاحمایت مالی از پادکست : حامی باش بوطیقاتماس : BoutighaPodcast Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
چهل و سه – جمال طلعت
Dec 15 2022
چهل و سه – جمال طلعت
‌‌‌سعدی - اگر تو فارغی از حال دوستان یارا‌‌‌اگر تو فارغی از حال دوستان یارافراغت از تو میسر نمی‌شود ما راتو را در آینه دیدن جمال طلعت خویشبیان کند که چه بودست ناشکیبا رابیا که وقت بهارست تا من و تو به همبه دیگران بگذاریم باغ و صحرا رابه جای سرو بلند ایستاده بر لب جویچرا نظر نکنی یار سروبالا راشمایلی که در اوصاف حسن ترکیبشمجال نطق نماند زبان گویا راکه گفت در رخ زیبا نظر خطا باشدخطا بود که نبینند روی زیبا رابه دوستی که اگر زهر باشد از دستتچنان به ذوق ارادت خورم که حلوا راکسی ملامت وامق کند به نادانیحبیب من که ندیدست روی عذرا راگرفتم آتش پنهان خبر نمی‌دارینگاه می‌نکنی آب چشم پیدا رانگفتمت که به یغما رود دلت سعدیچو دل به عشق دهی دلبران یغما راهنوز با همه دردم امید درمانستکه آخری بود آخر شبان یلدا را لینک های پادکستپادکست بوطیقا – قسمت دوازدهمشبکه های اجتماعی : اینستاگرام بوطیقا | تلگرام بوطیقا | توییتر بوطیقاحمایت مالی از پادکست : حامی باش بوطیقاتماس : BoutighaPodcast@Gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
چهل و دو – سخن دوست
Dec 8 2022
چهل و دو – سخن دوست
‌‌سعدی - از هر چه می‌رود سخن دوست خوشتر است‌‌‌‌از هر چه می‌رود سخن دوست خوشتر استپیغام آشنا نفس روح پرور استهرگز وجود حاضر غایب شنیده‌ایمن در میان جمع و دلم جای دیگر استشاهد که در میان نبود شمع گو بمیرچون هست اگر چراغ نباشد منور استابنای روزگار به صحرا روند و باغصحرا و باغ زنده دلان کوی دلبر استجان می‌روم که در قدم اندازمش ز شوقدرمانده‌ام هنوز که نزلی محقر استکاش آن به خشم رفتهٔ ما آشتی کنانبازآمدی که دیدهٔ مشتاق بر در استجانا دلم چو عود بر آتش بسوختیوین دم که می‌زنم ز غمت دود مجمر استشب‌های بی توام شب گور است در خیالور بی تو بامداد کنم روز محشر استگیسوت عنبرینهٔ گردن تمام بودمعشوق خوبروی چه محتاج زیور استسعدی خیال بیهده بستی امید وصلهجرت بکشت و وصل هنوزت مصور استزنهار از این امید درازت که در دل استهیهات از این خیال محالت که در سر است لینک های پادکستپادکست بوطیقا – قسمت دوازدهمشبکه های اجتماعی : اینستاگرام بوطیقا | تلگرام بوطیقا | توییتر بوطیقاحمایت مالی از پادکست : حامی باش بوطیقاتماس : BoutighaPodcast@Gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
چهل و یک – خلوت اندیشه
Dec 1 2022
چهل و یک – خلوت اندیشه
‌حزین لاهیجی - شب که در خلوت اندیشه تمنّای تو بود‌‌‌شب که در خلوت اندیشه تمنّای تو بودگل داغ دل من انجمن آرای تو بودجلوه در آینه ام پرتو رخسار تو داشتسینه آتشکدهٔ حسن دلارای تو بودمژه بر هم نزدم آینه سان در همه عمربس که در دیدهٔ من ذوق تماشای تو بوددل شیدا شده ام داغ تمنّای تو داشتسر سودا زده ام خاک کف پای تو بودصید آهونگهان، غمزهٔ غمّاز تو کرددام جادوصفتان، زلف چلیپای تو بودعشق سرکش اثر از حسن گلوسوز تو داشتداغ حسرت گلی از دامن صحرای تو بودکفر و دین را به کسی فتنهٔ چشمت نگذاشتدر سواد حرم و بتکده غوغای تو بودباده در ساغر دل نرگس مخمور تو ریختمستی ما همه از جام مصفّای تو بودگل باغ نظرم غنچهٔ سیراب تو شدسرو بستان دلم قامت رعنای تو بودگوهر عاشق سرگشته و معشوق یکیستدر حقیقت من و ما، موجهٔ دریای تو بودنشئه ها داشت حزین ، سجدهٔ مستانهٔ تودُرد میخانه مگر خاک مصلّای تو بود؟ لینک های پادکستپادکست بوطیقا – قسمت دوازدهمشبکه های اجتماعی : اینستاگرام بوطیقا | تلگرام بوطیقا | توییتر بوطیقاحمایت مالی از پادکست : حامی باش بوطیقاتماس : BoutighaPodcast@Gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
چهل – پوپکِ پیکی
Nov 24 2022
چهل – پوپکِ پیکی
‌‌‌‌منوچهری دامغانی - نوبهار آمد و آورد گل و یاسمنا‌ ‌ نوبهار آمد و آورد گل و یاسمناباغ همچون تبّت و راغ بسان عدناآسمان خیمه زد از بیرم و دیبای کبودمیخ آن خیمه ستاک سمن و نسترنابوستان گویی بتخانة فرخار شده‌ستمرغکان چون شمن و گلبنکان چون وثنابر کف پای شمن بوسه بداده وثنشکی وثن بوسه دهد بر کف پای شمناکبک ناقوس‌زن و شارَک سنتورزنستفاخته نای‌زن و بَط شده طنبورزنا پردة راست زند نارُو بَرِ شاخِ چنارپردة باده زند قُمری بَرِ ناروَناکبک پوشیده به تن پیرَهَنِ خزِّ کبودکرده با قیرْ مُسلسل دو بَرِ پیرهناپوپوکِ پیکی، نامه زده اندر سرِ خویشنامه گه باز کند، گه شکند بر شکنافاختهْ راست بِکردارِ یکی لَعَب‌گَرستدر فکنده به گلو حلقة مِشکین رَسنااز فروغِ گُل اگر اهرِمَن آید بَرِ تواز پری بازندانی دو رخِ اهرمنانرگسِ تازه چو چاهِ ذقنی شد به مثلگر بود چاه ز دینار و ز نقره ذقنا چونکه زرّین قدحی بر کف سیمین‌صنمییا درخشنده‌چراغی به میان پَرَناوان گُلِ نار به کردار کفی شِبرَمِ سُرخبسته اندر بُنِ او لَختی مُشکِ خُتنا سَمَنِ سرخ بِسان دو لبِ طوطی نرکه زبانش بود از زرِّ زده در دهنا وان گل سوسن مانندة جامی ز لَبَنریخته مُعْصَفَرِ سوده میان لبناارغوان بر طَرَفِ شاخ تو پنداری راستمرغکانند عقیقین زده بر بابزَنالاله چون مریخ اندر شده لَختی به کسوفگل دوروی چو بَرِ ماهِ سهیلِ یمناچون دواتی بُسَّدین است خراسانی‌و رباز کرده سر او، لاله به طَرْ فِ چَمَناثوب عُتّابی گشته سَلَبِ قُوسِ قَزَحسُندُسِ رومی گشته سَلَبِ یاسمناسال امسالین نوروز طربناک‌تر استپار و پیرار همی‌دیدم، اندوهگنااین طربناکی و چالاکی او هست کنوناز موافق شدن دولت با بوالحسنا لینک های پادکستپادکست بوطیقا – قسمت دوازدهمشبکه های اجتماعی : اینستاگرام بوطیقا | تلگرام بوطیقا | توییتر بوطیقاحمایت مالی از پادکست : حامی باش بوطیقاتماس : BoutighaPodcast@Gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
سی و  هفت – بلای جان
Nov 2 2022
سی و هفت – بلای جان
‌‌مولانا - مسلمانان مسلمانان مرا ترکی است یغمایی‌  مسلمانان مسلمانان مرا ترکی است یغماییکه او صف‌های شیران را بدراند به تنهاییکمان را چون بجنباند بلرزد آسمان را دلفروافتد ز بیم او مه و زهره ز بالاییبه پیش خلق نامش عشق و پیش من بلای جانبلا و محنتی شیرین که جز با وی نیاساییچو او رخسار بنماید نماند کفر و تاریکیچو جعد خویش بگشاید نه دین ماند نه ترساییمرا غیرت همی‌گوید خمو ش ار جانت می‌با یدز جان خویش بیزارم اگر دارد شکیباییندارد چاره دیوانه به جز زنجیر خاییدنحلالستت حلالستت اگر زنجیر می‌خاییبگو اسرار ای مجنون ز هشیاران چه می‌ترسیقبا بشکاف ای گردون قیامت را چه می‌پاییوگر پرواز عشق تو در این عالم نمی‌گنجدبه سوی قاف قربت پر که سیمرغی و عنقاییاگر خواهی که حق گویم به من ده ساغر مردیوگر خواهی که ره بینم درآ ای چشم و بیناییدر آتش بایدت بودن همه تن همچو خو رشیدیاگر خواهی که عالم را ضیا و نور افزایی گدازان بایدت بودن چو قرص ماه اگر خواهیکه از خورشید خورشیدان تو را باشد پذیراییاگر دلگیر شد خانه نه پاگیر است برجه رووگر نازک دلی منشین بر گیجان سوداییگهی سودای فاسد بین زمانی فاسد سوداگهی گم شو از این هر دو اگر همخرقه ماییبه ترک ترک اولیتر سیه رویان هندو راکه ترکان راست جانبازی و هندو راست لالاییمنم باری بحمدالله غلام ترک همچون مهکه مه رویان گردونی از او دارند زیباییدهان عشق می‌خندد که نامش ترک گفتم منخود این او می‌دمد در ما که ما ناییم و او ناییچه نالد نای بیچاره جز آنک دردمد ناییببین نی‌های اشکسته به گورستان چو می‌آییبمانده از دم نایی نه جان مانده نه گویاییزبان حالشان گوید که رفت از ما من و ماییهلا بس کن هلا بس کن منه هیزم بر این آتشکه می‌ترسم که این آتش بگیرد راه بالایی لینک های پادکستپادکست بوطیقا – قسمت دوازدهمشبکه های اجتماعی : اینستاگرام بوطیقا | تلگرام بوطیقا | توییتر بوطیقاحمایت مالی از پادکست : حامی باش بوطیقاتماس : BoutighaPodcast@Gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
سی و  شش – مریض عشق
Sep 22 2022
سی و شش – مریض عشق
سعدی - به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقیبه صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقیکتاب بالغ منی حبیبا معرضا عنیان افعل ما تری انی علی عهدی و میثاقینگویم نسبتی دارم به نزدیکان درگاهتکه خود را بر تو می‌بندم به سالوسی و زراقیاخلایی و احبابی ذروا من حبه مابیمریض العشق لا یبری و لا یشکو الی الراقینشان عاشق آن باشد که شب با روز پیونددتو را گر خواب می‌گیرد نه صاحب درد عشاقیقم املا و اسقنی کأسا و دع ما فیه مسمومااما انت الذی تسقی فعین السم تریاقیقدح چون دور ما باشد به هشیاران مجلس دهمرا بگذار تا حیران بماند چشم در ساقیسعی فی هتکی الشانی و لما یدر ماشانیانا المجنون لا اعبا باحراق و اغراقمگر شمس فلک باشد بدین فرخنده دیداریمگر نفس ملک باشد بدین پاکیزه اخلاقیلقیت الاسد فی الغابات لا تقوی علی صیدیو هذا الظبی فی شیراز یسبینی باحداقنه حسنت آخری دارد نه سعدی را سخن پایانبمیرد تشنه مستسقی و دریا همچنان باقی لینک های پادکستپادکست بوطیقا – قسمت دوازدهمشبکه های اجتماعی : اینستاگرام بوطیقا | تلگرام بوطیقا | توییتر بوطیقاحمایت مالی از پادکست : حامی باش بوطیقاتماس : BoutighaPodcast@Gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
سی و  پنج – زاهدِ خُشک
Sep 15 2022
سی و پنج – زاهدِ خُشک
عطار - سحرگاهی شدم سوی خرابات سحرگاهی شدم سوی خراباتکه رندان را کنم دعوت به طاماتعصا اندر کف و سجاده بر دوشکه هستم زاهدی صاحب کراماتخراباتی مرا گفتا که ای شیخبگو تا خود چه کار است از مهماتبدو گفتم که کارم توبهٔ توستاگر توبه کنی یابی مراعاتمرا گفتا برو ای زاهد خشککه تر گردی ز دردی خراباتاگر یک قطره دردی بر تو ریزمز مسجد بازمانی وز مناجاتبرو مفروش زهد و خودنمائیکه نه زهدت خرند اینجا نه طاماتکسی را اوفتد بر روی، این رنگکه در کعبه کند بت را مراعاتبگفت این و یکی دردی به من دادخرف شد عقلم و رست از خرافاتچو من فانی شدم از جان کهنهمرا افتاد با جانان ملاقاتچو از فرعون هستی باز رستمچو موسی می‌شدم هر دم به میقاتچو خود را یافتم بالای کونینچو دیدم خویشتن را آن مقاماتبرآمد آفتابی از وجودمدرون من برون شد از سماواتبدو گفتم که ای دانندهٔ رازبگو تا کی رسم در قرب آن ذاتمرا گفتا که ای مغرور غافلرسد هرگز کسی هیهات هیهاتبسی بازی ببینی از پس و پیشولی آ خر فرومانی به شهماتهمه ذرات عالم مست عشقندفرومانده میان نفی و اثباتدر آن موضع که تابد نور خورشیدنه موجود و نه معدوم است ذراتچه می‌گویی تو ای عطار آخرکه داند این رموز و این اشارات لینک های پادکستپادکست بوطیقا – قسمت دوازدهمشبکه های اجتماعی : اینستاگرام بوطیقا | تلگرام بوطیقا | توییتر بوطیقاحمایت مالی از پادکست : حامی باش بوطیقاتماس : BoutighaPodcast@Gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
سی و  چهار – فریاد و جَزَع
Sep 8 2022
سی و چهار – فریاد و جَزَع
در عهد تو ای نگار دلبندبس عهد که بشکنند و سوگندبر جان ضعیف آرزومندزین بیش جفا و جور مپسند من چون تو دگر ندیده‌ام خوبمنظور جهانیان و محبوبدیگر نرود به هیچ مطلوبخاطر که گرفت با تو پیوند ما را هوس تو کس نیاموختپروانه به جهد خویشتن سوختعشق آمد و چشم عقل بر دوختشوق آمد و بیخ صبر برکند دوران تو نادر اوفتادستکاین حسن خدا به کس ندادستدر هیچ زمانه‌ای نزادستمادر به جمال چون تو فرزند ای چشم و چراغ دیده حیخون ریختنم چه می‌کنی هیاین جور که می‌بریم تا کیوین صبر که می‌کنیم تا چند؟ هرلحظه به سر درآیدم دودفریاد و جزع نمی‌کند سودافتادم و مصلحت چنین بودبی‌بند نگیرد آدمی پند دل رفت و عنان طاقت از دستسیل آمد و ره نمی‌توان بستمن نیستم ار کسی دگر هستاز دوست به یاد دوست خرسند مهر تو نگار سرو قامتبر من رقمست تا قیامتبادست به گوش من ملامتواندوه فراق کوه الوند دل در طلب تو رفت و دینمجان نیز طمع کنی یقینممستوجب این و بیش ازینمباشد که چو مردم خردمندبنشینم و صبر پیش گیرمدنبالهٔ کار خویش گیرم لینک های پادکستپادکست بوطیقا – قسمت یازدهمشبکه های اجتماعی : اینستاگرام بوطیقا | تلگرام بوطیقا | توییتر بوطیقاحمایت مالی از پادکست : حامی باش بوطیقاتماس : BoutighaPodcast@Gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
سی و  سه – گرگِ دهن آلوده
Sep 1 2022
سی و سه – گرگِ دهن آلوده
سعدی : ای یار جفا کرده پیوند بریده ای یار جفا کرده پیوند بریدهاین بود وفاداری و عهد تو ندیدهدر کوی تو معروفم و از روی تو محرومگرگ دهن آلوده یوسف ندریدهما هیچ ندیدیم و همه شهر بگفتندافسانه مجنون به لیلی نرسیدهدر خواب گزیده لب شیرین گل انداماز خواب نباشد مگر انگشت گزیدهبس در طلبت کوشش بی فایده کردیمچون طفل دوان در پی گنجشک پریدهمرغ دل صاحب نظران صید نکردیالا به کمان مهره ابروی خمیدهمیلت به چه ماند به خرامیدن طاووسغمزت به نگه کردن آهوی رمیدهگر پای به در می‌نهم از نقطه شیرازره نیست تو پیرامن من حلقه کشیدهبا دست بلورین تو پنجه نتوان کردرفتیم دعا گفته و دشنام شنیدهروی تو مبیناد دگر دیده سعدیگر دیده به کس باز کند روی تو دیده لینک های پادکستپادکست بوطیقا – قسمت یازدهمشبکه های اجتماعی : اینستاگرام بوطیقا | تلگرام بوطیقا | توییتر بوطیقاحمایت مالی از پادکست : حامی باش بوطیقاتماس : BoutighaPodcast@Gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
سی و یک – آفتِ پروانه
Aug 18 2022
سی و یک – آفتِ پروانه
سعدی : هر کسی را نتوان گفت که صاحب نظر است هر کسی را نتوان گفت که صاحب نظر استعشقبازی دگر و نفس پرستی دگر استنه هر آن چشم که بینند سیاه است و سپیدیا سپیدی ز سیاهی بشناسد بصر استهر که در آتش عشقش نبود طاقت سوزگو به نزدیک مرو کآفت پروانه پر استگر من از دوست بنالم نفسم صادق نیستخبر از دوست ندارد که ز خود با خبر استآدمی صورت اگر دفع کند شهوت نفسآدمی خوی شود ور نه همان جانور استشربت از دست دلارام چه شیرین و چه تلخبده ای دوست که مستسقی از آن تشنه‌تر استمن خود از عشق لبت فهم سخن می‌نکنمهرچ از آن تلخترم گر تو بگویی شکر استور به تیغم بزنی با تو مرا خصمی نیستخصم آنم که میان من و تیغت سپر استمن از این بند نخواهم به در آمد همه عمربند پایی که به دست تو بود تاج سر استدست سعدی به جفا نگسلد از دامن دوستترک لؤلؤ نتوان گفت که دریا خطر است لینک های پادکستپادکست بوطیقا –  قسمت نهمشبکه های اجتماعی : اینستاگرام بوطیقا | تلگرام بوطیقا | توییتر بوطیقاحمایت مالی از پادکست : حامی باش بوطیقاتماس : BoutighaPodcast@Gmail.com Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.