S02 E14 มีอนุสัยในสิ่งใด ย่อมตายไปตามสิ่งนั้น

เรื่องเล่าจากพระโอษฐ์

Dec 7 2022 • 31 mins

เรื่องเล่าจากพระโอษฐ์

ซีซั่น 2 : อริยสัจ ภาคต้น

ตอนที่ 14 : มีอนุสัยในสิ่งใด ย่อมตายไปตามสิ่งนั้น