เรื่องเล่าจากพระโอษฐ์

ไทยไตรปิฎก

ชุดธรรมโฆษณ์ของพุทธทาส แปลและรวบรวมจากพระไตรปิฎกภาษาบาลีโดย พุทธทาสภิกขุ

  • เอื้อเฟื้อบทธรรมโดย เมตตา พานิช (ประธานธรรมทานมูลนิธิ สวนโมกขพลาราม)
  • บทธรรมอ่านโดย อาจิต โตเกียรติรุ่งเรือง
  • เผยแผ่โดย ไทยไตรปิฎก


ติดตามได้ธรรมอื่นๆได้ที่ https://thaitripidok.com

read less
Religion & SpiritualityReligion & Spirituality

Episodes