FluentFiction - Irish

FluentFiction.org

Are you ready to supercharge your Irish listening comprehension?

Our podcast is the perfect tool for you. Studies show that the key to mastering a second language is through repetition and active processing.

That's why each episode of our podcast features a story in Irish, followed by a sentence-by-sentence retelling that alternates between Irish and English.

This approach not only allows you to fully understand and absorb the vocabulary and grammar but also provides a bilingual support to aid your listening comprehension. But we don't stop there.

Research in sociolinguistics highlights the importance of culture in language learning, which is why we provide a list of vocabulary words and a transcript of the audio to help you understand the cultural context of the story. And for your convenience, we also include a transcript of the audio to help you refer back to any parts you may have struggled with.

Our podcast is not just for language learners, it's also for travelers or people who wants to connect with their roots. Are you planning a trip to Gaeltacht, Aran Islands, or Dingle Peninsula? Maybe you want to speak Irish with your grandparents from Galway?

Our podcast will provide you with the cultural and linguistic background necessary to fully immerse yourself in regions where Irish is primarily spoken, such as Ireland and Northern Ireland. Our podcast is based on the latest research in linguistics, sociolinguistics,
psychology, cognitive science, neuroscience, and education to provide the most effective method for mastering Irish listening comprehension.

Don't miss this opportunity, give our podcast a try and see the results for yourself. Feabhsaigh do chumas éisteachta le scéalta Gaeilge inniu! read less
EducationEducation

Episodes

Áine's Wild Adventure: A Sheep Shearing Surprise in Dún Mór
Yesterday
Áine's Wild Adventure: A Sheep Shearing Surprise in Dún Mór
Fluent Fiction - Irish: Áine's Wild Adventure: A Sheep Shearing Surprise in Dún Mór Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:fluentfiction.org/aines-wild-adventure-a-sheep-shearing-surprise-in-dun-mor Story Transcript:Ga: Bhí meascán de phéacóg agus de pháistí ag aoibh gháire os comhair Áine ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin.En: A mix of peacocks and children were smiling ahead of Áine on the Wild Atlantic Way.Ga: An Dún Mór, áit álainn i nGaeltacht Chiarraí.En: Dún Mór, a beautiful place in the Kerry Gaeltacht.Ga: Fuar sí cluas ar a bhfuil ag tarlú sa cheantar, ach seo scéal nach raibh súil aici leis.En: She caught word of what was happening in the area, but this was a story she did not expect.Ga: Chonaic Áine comhartha mór ag fógairt fiailfeirme mánaigh, mar sin chuaigh sí isteach.En: Áine saw a large sign advertising a sheep shearing contest, so she went in.Ga: Bhí a lán damháin gaoithe agus dathanna de gach saghas.En: There were a lot of spider webs and colors of all kinds.Ga: Thosaigh sí ag caint le fear meánaosta darb ainm Séamus.En: She began talking to a middle-aged man named Séamus.Ga: “Cad is féidir liom a dhéanamh anseo inniu?” d'fhiafraigh sí.En: “What can I do here today?” she asked.Ga: “Bhuel,” ar sé, “tá comórtas ag dul ar aghaidh.En: “Well,” he said, “there’s a competition going on.Ga: Is comórtas caorach é.En: It’s a sheep shearing contest.Ga: An bhfuil tú ag iarraidh páirt a ghlacadh?”En: Do you want to participate?”Ga: “Ó,” arsa Áine ag gáire.En: “Oh,” Áine said, laughing.Ga: “Cén fáth nach bhfuil? Tá sé cosúil le margadh feirmeora, nach bhfuil?”En: “Why not? It’s like a farmer’s market, isn’t it?”Ga: Chá bhfuair Áine amach nach mar sin a bhí go dtí gur chaith sí éadach feirmeora uirthi féin.En: Áine didn’t realize it wasn’t like that until she put on farming clothes herself.Ga: Bhí truicear ag an doras mar shíolta sa ghaoith.En: There was a trigger at the door like seeds in the wind.Ga: Chuaigh sí isteach sa pháirc agus thosaigh an comórtas.En: She entered the field and the contest began.Ga: Tháinig turraing ar Áine nuair a scaoileadh na caoirigh.En: Áine was shocked when the sheep were released.Ga: Dhúisigh an rómhaith faoi dheireadh di nuair a thosaigh na caoirigh ag rith léi.En: She woke up to reality when the sheep started running toward her.Ga: “Seacht n-ainmhí, fiche!En: “Seven, twenty animals!Ga: Cad is féidir liom a dhéanamh?” a mheabhraigh sí.En: What can I do?” she thought.Ga: Bhí sé cosúil le spriocpháirc rambai!En: It was like a target field of rams!Ga: Rith sí ar an tSliabh an Tuaigh, ach lean na caoirigh í.En: She ran up Sliabh an Tuaigh, but the sheep followed her.Ga: Bheith sí neamhábaltacht ag bainistiú an tréad.En: She was unable to manage the flock.Ga: Bhí sí ag iarraidh iad a cuartú, ach rith siad i ngach treo.En: She tried to round them up, but they ran in all directions.Ga: Ghlaoigh Séamus sa deireadh, “Ná bí buartha, Áine!En: Séamus called out at last, “Don’t worry, Áine!Ga: Tarlúíonn sé sin do gach tosaitheoir.”En: That happens to every beginner.”Ga: Stop sí agus bhreathnaigh siar ar na caoirigh.En: She stopped and looked back at the sheep.Ga: Bhí siad ag seachadadh mar a dhéanamh go minic.En: They were behaving as they often did.Ga: Cailleann Áine an comórtas ach fuair sí cuimhne shollúnta agus cairde nua sa cheantar.En: Áine lost the contest but gained a solemn memory and new friends in the area.Ga: Fágann Áine an pháirc, gáire ar a haghaidh.En: She left the field, a smile on her face.Ga: “Níl aon áit cosúil le Dún Mór,” ar sise.En: “There’s no place like Dún Mór,” she said.Ga: Agus bhí sí ar ais sa bhaile le scéal iontach le hinsint.En: And she was back home with a great story to tell. Vocabulary Words:peacocks: péacógshearing: fiailfeirmecontest: comórtasfarming clothes: éadach feirmeoraspider webs: damháin gaoithetrigger: truiceartarget: spriocround them up: cuartú iadmanage: bainistiúflock: tréadfield: páircrunning: ag rithreality: rómhaithsmiling: ag aoibh gháirebeautiful place: áit álainnunexpected: nach raibh súiladvertising: ag fógairtmiddle-aged man: fear meánaostaparticipate: páirt a ghlacadhfarmer’s market: margadh feirmeoratrigger: truicearwind: gaothshock: turraingsheep: caoraanimals: ainmhírunning towards: ag rith léiunable: neamhábaltachtbeginner: tosaitheoirsolemn memory: cuimhne shollúntagreat story: scéal iontach
Love and Melody Under Moonlit Cliffs: A Tale of Friendship
2d ago
Love and Melody Under Moonlit Cliffs: A Tale of Friendship
Fluent Fiction - Irish: Love and Melody Under Moonlit Cliffs: A Tale of Friendship Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:fluentfiction.org/love-and-melody-under-moonlit-cliffs-a-tale-of-friendship Story Transcript:Ga: Bhí sé oíche fuar samhraidh ag na hAillte Mhothar.En: It was a cold summer night at the Cliffs of Moher.Ga: Bhí an teas aeir lán le ceol traidisiúnta.En: The air was thick with traditional music.Ga: Shúil Cillian isteach go dtí an teach tábhairne áitiúil.En: Cillian walked into the local pub.Ga: Bhí an áit lán le daoine ag éisteacht agus ag canadh.En: The place was filled with people listening and singing.Ga: In aice leis an doras, chonaic Cillian cailín álainn.En: Next to the door, Cillian saw a beautiful girl.Ga: Aoife ab ainm di.En: Her name was Aoife.Ga: Bhí gruaig rua uirthi agus bhí sí ag gáire leis na ceoltóirí.En: She had red hair and was laughing with the musicians.Ga: Bhraith Cillian rud aisteach ina chroí.En: Cillian felt something strange in his heart.Ga: Thug sé misneach dó féin agus d’imigh sé chuici.En: He mustered up his courage and approached her.Ga: "Díograiseach mar cheol!En: "Enthusiastic about the music!"Ga: " arsa Cillian léi.En: said Cillian to her.Ga: D'fhéach Aoife air agus chas sí an gáire móra.En: Aoife looked at him and gave a big laugh.Ga: "Tá, tá mé ag baint an-taitneamh as," arsa sí.En: "Yes, I'm really enjoying it," she said.Ga: Thosaigh an bheirt ag caint.En: The two started talking.Ga: Bhí siad ag caint ar feadh tamaill nuair a tháinig triúr isteach.En: They talked for a while when three people came in.Ga: Bhí bean eile leo.En: They had another woman with them.Ga: Niamh ab ainm di.En: Her name was Niamh.Ga: D'aithin Aoife í láithreach agus d'iarr ar Cillian buíochas a ghabháil léi as cúram an ghrúpa a dhéanamh.En: Aoife recognized her immediately and asked Cillian to thank her for looking after the group.Ga: Chuaigh Aoife thar champais le h-Aoife agus Niamh.En: Aoife went over to campus with Aoife and Niamh.Ga: Bhí an ceol fillte isteach orthu, amhail is go raibh siad ar scamall draíochta.En: The music enveloped them, as if they were on a magical cloud.Ga: D'éisteadar le amhráin sean-nóis.En: They listened to traditional songs.Ga: Bhí an fíorchairdeas ag fás.En: True friendship was growing.Ga: Go tobann, d'iarr an ceoltóir ar Aoife amhrán a rá.En: Suddenly, the musician asked Aoife to sing a song.Ga: Bhí Aoife bródach, ach néarógach.En: Aoife was proud but nervous.Ga: Thóg sí an micreafón agus thosaigh ag canadh amhrán álainn faoin bhfarraige.En: She took the microphone and began singing a beautiful song about the sea.Ga: Chuir a glóran gach éinne ciúin.En: Her voice made everyone quiet.Ga: Agus Aoife ag canadh, rinne Cillian súil isteach lena súile.En: As Aoife sang, Cillian looked into her eyes.Ga: D'fhéach Cillian ar an réalta ina croí.En: Cillian saw the star in her heart.Ga: Bhí rud ar leith idir Aoife agus éirí a shúile.En: There was something special between Aoife and the rise of her eyes.Ga: Bhreathnaigh gach éinne orthu, chuir an t-amhrán aoibhneas ar a gcroí.En: Everyone watched them, and the song brought joy to their hearts.Ga: Tar éis an amhráin, bhuail Aoife agus Cillian beirt.En: After the song, Aoife and Cillian embraced.Ga: Bhí a fhios acu anois go raibh a gcuid féin de scéal.En: They knew now that they had their own story.Ga: Bhí siad compordach lena chéile.En: They were comfortable with each other.Ga: Ag deireadh na hoíche, stad an ceol.En: At the end of the night, the music stopped.Ga: Chas na soilse go bhfuil na sruthmharc.En: The lights dimmed to a soft glow.Ga: Scríob Cillian scuab Aoife sa láimh.En: Cillian gently took Aoife's hand.Ga: "Ba mhaith liom go mbeadh an oíche seo gan deireadh," ar sé go grásta.En: "I wish this night would never end," he said tenderly.Ga: Thug Aoife buíochas leis.En: Aoife thanked him.Ga: "Ní dhéanfaidh mé dearmad ort riamh.En: "I will never forget you.Ga: Táimid feicthe ag a chéile áit nach bhfuil am nó spás," ar sí.En: We have seen each other in a place beyond time and space," she said.Ga: Ag súil lena chéile, chuaigh siad abhaile.En: Looking at each other, they went home.Ga: Bhí scéal nua dúinn faoi scáth na nAille Mhothar nascadh sa ceol traidisiúnta is dáiríre.En: A new story was woven in the shadows of the Cliffs of Moher, bound by the truest traditional music.Ga: Agus bhraith siad an nasc sin dá gcroí.En: And they felt that connection in their hearts.Ga: Agus sin é, an scéal faoi chruinniú seans idir cairde nua agus grá ag na hAillte Mhothar.En: And that is the story of a chance meeting between new friends and love at the Cliffs of Moher.Ga: Go maire siad go deo leis na cuimhní seo.En: May they live forever with these memories.Ga: Go raibh sé seo tús scéalta eile, lán le ceol agus cairdeas.En: May this be the beginning of more stories, filled with music and friendship. Vocabulary Words:summer: samhraidhthick: lánapproached: d’imighcourage: misneachenthusiastic: díograiseachlaugh: gáirenervous: néarógachmicrophone: micreafónsongs: amhráinmagic: draíochtastrange: aisteachfriendship: cairdeasquiet: ciúinbeauty: álainnthankfulness: buíochasproud: bródacheyes: súilesoft glow: na sruthmharcembrace: buailforget: déanfaidh dearmadplace: áitspace: spásbeyond: tharweave: nascadhwatch: bhreathnaighcloud: scamallred hair: gruaig ruastar: réaltatraditional: traidisiúntachance meeting: cruinniú seans
Aisling's Unforgettable Encounter: Sheep, Cliffs, and Laughter
3d ago
Aisling's Unforgettable Encounter: Sheep, Cliffs, and Laughter
Fluent Fiction - Irish: Aisling's Unforgettable Encounter: Sheep, Cliffs, and Laughter Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:fluentfiction.org/aislings-unforgettable-encounter-sheep-cliffs-and-laughter Story Transcript:Ga: Bhí Aisling agus í in airde ar a bhicicil, ag baint taitnimh as an lá álainn ar na hAillte Mhóire.En: Aisling was up on her bicycle, enjoying a beautiful day at the Cliffs of Moher.Ga: Bhain an fharraige gheal galála síoda as a súile agus bhí na héin ag ceol sa spéir gorm.En: The bright sea dazzled her eyes, and the birds were singing in the blue sky.Ga: Bhí Aisling ar saoire, agus bhí an lá foirfe.En: Aisling was on vacation, and the day was perfect.Ga: D’éirigh Aisling, thóg sí a backpack agus shuigh síos ag obair ar cheann de na haillte.En: Aisling got off, took her backpack, and sat down to work at one of the cliffs.Ga: Bhí rudaí suimiúla aici sa backpack – leabhair, ceamara, ceapachán agus buidéal uisce.En: She had interesting things in her backpack – books, a camera, a notebook, and a bottle of water.Ga: Ach d’imigh an ghaoth, agus sceith sí ar a bheith lint.En: But the wind picked up, and she accidentally let herself doze off.Ga: Dhúisigh sí go tobann.En: She woke suddenly.Ga: Bhí an backpack in aice na haillte!En: The backpack was near the edge of the cliff!Ga: Bhí sí buartha.En: She was worried.Ga: Chuaigh sí i dtreo an backpack, ach roimh go bhféadfadh sí é a bhaint amach, chonaic sí rud aisteach.En: She went towards the backpack, but before she could reach it, she saw something strange.Ga: Bhí caoirigh ag teacht suas an cnoc!En: Sheep were coming up the hill!Ga: Bhí siad fiosrach.En: They were curious.Ga: Bhí na caoire ag brú isteach ina dtimpeall ar an backpack.En: The sheep crowded around the backpack.Ga: Tóg caitheamh anuas orthu, dhurst caora amháin agus thug sé an backpack féin. Thosaigh láithreach siúl amach leis!En: One sheep even took the backpack itself and began walking away with it!Ga: Bhí caoine na gcaoirigh fós ag tabhairt Aisling.En: The bleating of the sheep was still drawing Aisling.Ga: Bhí sí ag gáire.En: She was laughing.Ga: Tuig sí nach mbeidh sí in ann a thógáil an backpack ar ais go maith go héasca.En: She realized she wouldn't be able to easily get the backpack back.Ga: Thosaigh na caoirigh ag paráid suas agus síos an cnoc le gach rud Aisling.En: The sheep started parading up and down the hill with all of Aisling's things.Ga: Amadán spraíúil!En: Silly fun!Ga: Rith Aisling i ndiaidh na gcaoirigh, ag gáire agus ag brostú.En: Aisling ran after the sheep, laughing and hurrying.Ga: Faoi dheireadh, thit an backpack ón gcaora agus thosaigh sé ag rolladh síos an cnoc.En: Eventually, the backpack fell from the sheep and started rolling down the hill.Ga: Tabhair caora anois ag seasamh siar, ag amhrasanaigh.En: The sheep now stood back, bewildered.Ga: Gabh Aisling ar ais ar an backpack.En: Aisling caught up to the backpack.Ga: Faoi dheireadh, bhí gach rud aici.En: At last, she had everything.Ga: D’éirigh Aisling agus siúl amach, gach rud slán agus sábháilte.En: Aisling stood up and walked away, everything safe and sound.Ga: Bhí turas iontach aici.En: She had an amazing trip.Ga: Na caoirigh fós ag féachaint agus ag bleatáil taobh thiar di, cosúil le gárdaí.En: The sheep were still watching and bleating behind her, like guards.Ga: Bhí sé gníomh dá shaol nach ndéanfaidh sí dearmad ar choíche.En: It was an adventure she would never forget.Ga: Críoch!En: The end! Vocabulary Words:bicycle: bicicilenjoying: ag baint taitnimhdazzled: bain galálavacation: saoireperfect: foirfework: obairinteresting: suimiúlabottle: buidéalwind: ghaothdoze off: lintsuddenly: go tobannworried: bhuarthastrange: aisteachsheep: caoirighhill: cnoccurious: fiosrachcrowded: brú isteachbleating: caoineparading: paráidbewildered: amhrasanaigheverything: gach rudsafe and sound: slán agus sábháiltetrip: turasstill: fóslike: cosúil leguards: gárdaíadventure: gníomhnever forget: ní dhéanfaidh sí dearmadbooks: leabhaircamera: ceamara
The Night of Music and Reunion in Connemara
4d ago
The Night of Music and Reunion in Connemara
Fluent Fiction - Irish: The Night of Music and Reunion in Connemara Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:fluentfiction.org/the-night-of-music-and-reunion-in-connemara Story Transcript:Ga: Bhí oíche aoibhinn gheimhridh ann i gConnemara.En: It was a delightful winter night in Connemara.Ga: Bhí gaoth bhog ag séideadh agus réaltaí ag glioscarnach ar fud na spéire.En: A gentle breeze was blowing and stars were twinkling all over the sky.Ga: Bhí Seán agus Aoife ar a mbealach go dtí teach tábhairne beag ar bhruach na farraige.En: Seán and Aoife were on their way to a small pub by the seaside.Ga: Bhí siad ag dul ann chun ceol traidisiúnta a chloisteáil.En: They were going there to listen to traditional music.Ga: Bhí an teach tábhairne lán go doras le daoine óga agus daoine aosta.En: The pub was full to the brim with young and old people.Ga: Bhí an ceol ag seinm go binn, an fidil, an feadóg mhór, agus an bosca ceoil ag cruthú atmaisféar draíochtúil.En: The music was playing sweetly, the fiddle, the flute, and the accordion creating a magical atmosphere.Ga: Thug Seán agus Aoife suíocháin dóibh féin in aice leis an tine mhór.En: Seán and Aoife took seats for themselves beside the big fire.Ga: I lár na hoíche, thug Aoife faoi deara duine ag teacht isteach sa teach tábhairne.En: In the middle of the night, Aoife noticed someone coming into the pub.Ga: D’aithin sí an duine láithreach.En: She recognized the person immediately.Ga: "Séan, nach é sin Pádraig?" arsa Aoife le h-iontas.En: "Seán, isn’t that Pádraig?" said Aoife in surprise.Ga: Bhí iontas ar Sheán freisin.En: Seán was surprised as well.Ga: Bhí sé blianta ó chonaic siad Pádraig deireanach.En: It had been years since they last saw Pádraig.Ga: Bhí sé ina chóisir phósta sa teach mór a bhí ag bun an bofháir.En: He had been at a wedding party in the big house at the end of the promontory.Ga: "Is é, tá sé seanaithe agam."En: "It is, I’m certain of it."Ga: Tháinig Pádraig chucu agus bhí gealgháire air.En: Pádraig came over to them with a broad smile.Ga: "Dia daoibh a chairde! Ní raibh mé ag súil libh anseo!" dúirt sé go fonnmhar.En: "Hello, my friends! I didn’t expect to see you here!" he said enthusiastically.Ga: D'éirigh an comhrá bríomhar, an chaidreamh athnuachan.En: The conversation became lively, the bond renewed.Ga: Bhí scéalta agus gáire ann.En: There were stories and laughter.Ga: D'inis Pádraig dóibh faoi na blianta atá caite aige ag obair thar lear agus na heachtraí a bhí aige.En: Pádraig told them about the years he spent working abroad and the adventures he had.Ga: D'inis Seán agus Aoife dó faoi a saol sa bhaile agus conas a d'athraigh gach rud le himeacht ama.En: Seán and Aoife told him about their life at home and how everything had changed over time.Ga: Bhí an ceol ag leanúint ar aghaidh sa chúlra.En: The music continued in the background.Ga: Bhí an teach bualadh bos agus gáire ag gach casadh scéil.En: The pub echoed with applause and laughter at every turn of the story.Ga: Shuigh siad le chéile ag déanamh aithrise ar an am atá caite agus ag súil leis an am atá le teacht.En: They sat together reminiscing about the past and looking forward to the future.Ga: I ndeireadh na hoíche, d'fhág siad an teach tábhairne le croíthe sásta.En: At the end of the night, they left the pub with happy hearts.Ga: Bhí siad sásta an nasc sin lena gcol ceathrar a athnuachan.En: They were glad to have renewed that bond with their cousin.Ga: Bhí oíche draíochta acu sa teach tábhairne sin i gConnemara.En: They had a magical night in that pub in Connemara.Ga: Bhí sé cosúil le go bhféadfadh an ceol agus an cairdeas gach rud a chur ina cheart.En: It was as if the music and friendship could set everything right.Ga: Agus iad ag siúl abhaile, d’fhéach Seán suas ar na réaltaí arís.En: As they walked home, Seán looked up at the stars again.Ga: Bhí sé buíoch as an gcairdeas, an ceol, agus na cuimhní.En: He was grateful for the friendship, the music, and the memories.Ga: “Táimid ádhúil go bhfuil Pádraig ar ais inár saol,” a dúirt sé go ciúin le Aoife.En: “We are lucky to have Pádraig back in our lives,” he said quietly to Aoife.Ga: "Is fíor é sin," arsa Aoife aoibh gháire ar a haghaidh.En: "That’s true," said Aoife with a smile on her face.Ga: "Tá an saol chomh áille seo nuair atá muid timpeallaithe ag cairde agus teaghlach."En: "Life is so beautiful when we are surrounded by friends and family."Ga: Agus mar sin bhí an tír álainn Connemara, an ceol, agus an cairdeas ag fanacht go deo i gcuimhne Seán agus Aoife.En: And so, the beautiful land of Connemara, the music, and the friendship remained forever in Seán and Aoife's memory.Ga: Bhí siad ar oíche nach ndéanfaidh siad dearmad go deo air, le croí lán de ghrá agus d'áthas.En: They had a night they would never forget, with hearts full of love and joy. Vocabulary Words:delightful: aoibhinngentle: bhogbreeze: gaothtwinkling: glioscarnachseaside: bhruach na farraigefiddle: fidilflute: feadóg mhóraccordion: bosca ceoilatmosphere: atmaisféarrecognize: d’aithinpromontory: bofháirbroad: gealgháireenthusiastically: fonnmharconversation: comhrábond: chaidreamhrenewed: athnuachanabroad: thar learechoed: bualadh bosreminiscing: aithrisegrateful: buíochsurrounded: timpeallaithefriendship: cairdeasmemories: cuimhnífuture: am atá le teachtsurprise: h-iontasapplause: gáirelaughter: gáireadventures: eachtraíyoung: ógchanged: d’athraigh
Reviving Ancient Power: Aoife's Solar Energy Breakthrough
5d ago
Reviving Ancient Power: Aoife's Solar Energy Breakthrough
Fluent Fiction - Irish: Reviving Ancient Power: Aoife's Solar Energy Breakthrough Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:fluentfiction.org/reviving-ancient-power-aoifes-solar-energy-breakthrough Story Transcript:Ga: Bhí Aoife ag spaisteoireacht ar Chósta Dhún Chaoin, áit a raibh na tonnta ag briseadh ar na carraigeacha móra.En: Aoife was strolling along the Dún Chaoin Coast, where the waves were crashing against the large rocks.Ga: Bhí an lá geall, agus solas na gréine ag líonadh an spéir.En: The day was bright, with sunlight filling the sky.Ga: Bhí Aoife fiosrach le fada faoin áit seo.En: Aoife had been curious about this place for a long time.Ga: D’inis na sean daoine scéalta faoin ealaín ársa a bhí curtha faoi thalamh.En: The old people told stories about ancient art buried underground.Ga: Lá amháin, tháinig Aoife ar pholl beag i mbun carraige.En: One day, Aoife came across a small hole at the base of a rock.Ga: Le piara amháin, d’aimsigh sí rud crua.En: With one peek, she discovered something hard.Ga: Thochail sí níos doimhne, agus thóg sí amach bosca beag cloiche.En: She dug deeper and took out a small stone box.Ga: Bhí croílár air le siombailí Gaelacha snaofa air.En: It had a lid with carved Gaelic symbols on it.Ga: D’oscail sí an bosca, agus bhí cloch iriseacha ann.En: She opened the box, and inside was a rune stone.Ga: Léirigh an cloch teachtaireacht.En: The stone revealed a message.Ga: Bhí na litreacha geala, cosúil le réaltaí i lár na hoíche.En: The letters were bright, like stars in the middle of the night.Ga: Léigh Aoife iad agus thuig sí gur bhíodh fuinneamh gan teorainn i bhfolach orthu.En: Aoife read them and understood that there was boundless energy hidden within.Ga: Bhí an cloch ag insint di conas úsáid a bhaint as an bhfuinneamh sin.En: The stone was telling her how to harness that energy.Ga: “An chlann ghriantra, ár sinsir, bhí an oiread seo cumhachta acu.En: "The solar clan, our ancestors, had so much power.Ga: Ach lig siad don eolas seo dul i ndearmad.En: But they let this knowledge fade away.Ga: Is fúinn anois an eagna sin a athbheochan.En: Now it’s up to us to revive that wisdom."Ga: ”Thóg Aoife an cloch abhaile léi agus thosaigh sí ag obair le heolaithe agus innealtóirí.En: Aoife took the stone home with her and began working with scientists and engineers.Ga: Bhí a lán iarrachtaí, ach tar éis i bhfad fuair siad an bealach.En: There were many efforts, but after a long time, they discovered the way.Ga: D’aimsigh Aoife agus a cairde an eolas seo a chur i bhfeidhm.En: Aoife and her friends figured out how to apply this knowledge.Ga: Dhéanaigh siad gléas iontach a chuidigh le fuinneamh a ghiniúint ó sholas na gréine.En: They created a remarkable device that helped generate energy from sunlight.Ga: Tháinig an lá mór nuair a las siad an gléas.En: The big day came when they lit the device.Ga: Bhraith daoine an tuathán teas milis an ghrian ann.En: People in the village felt the sweet warmth of the sun there.Ga: Rinne Aoife aís éacht, chuir sí ar fáil agus scaipeadh fuinneamh in-athnuaite ar fud na Dingle.En: Aoife achieved a great feat, providing and spreading renewable energy throughout Dingle.Ga: Bhí áthas ar gach duine agus thugadar onóir do hÁoife mar bhainríon nua an eolais.En: Everyone was happy and they honored Aoife as the new queen of knowledge.Ga: Bhí saol nua níos fearr acu, agus na hoidhreachta Gaelacha beoith ihrer fhean arís.En: They had a better new life, and the Gaelic heritage was revived again.Ga: Thiontaigh an cloch álainn thaisce go solas nua don tír.En: The beautiful treasured stone turned into a new light for the country.Ga: Sa deireadh, bhí an cumhacht a bhí caillte, aimsithe arís.En: In the end, the lost power was discovered once more.Ga: Turas iontach Aoife ab ea é, ó aimsir na carraigeacha timpeall a baile go dtí ag uasghrádú an domhain.En: It was an amazing journey for Aoife, from the rocky shores around her home to upgrading the world.Ga: Síochán agus fuinneamh glan agus d’athraigh saol an oiread sin daoine le cuidiú ón cloch sin.En: Peace and clean energy changed the lives of so many people with the help of that stone.Ga: Agus sin é scéal Aoife i gCiarraí álainn, áit a dhéanann grian, farraige agus talamh damhsa arís is arís eile.En: And that is the story of Aoife in beautiful Kerry, where the sun, sea, and land dance over and over again. Vocabulary Words:strolling: spaisteoireachtcoast: cóstawaves: tonntacrashing: briseadhcurious: fiosrachburied: curthaunderground: faoi thalamhpeek: piarahard: cruadig: thochailstone box: bosca cloichelid: croílárGaelic symbols: siombailí Gaelacharune stone: cloch iriseachaletters: litreachaboundless: gan teorainnharness: úsáidsolar clan: chlann ghriantrarevive: athbheochanefforts: iarrachtaíapply: chur i bhfeidhmremarkable device: gléas iontachgenerate: ghiniúintwarmth: teasrenewable energy: fhuinneamh in-athnuaitehonored: thugadar onóir doheritage: oidhreachtatreasured: thaiscejourney: turasupgrading: uasghrádú
Guardians of the Cliffs: A Day with Aoife and Cian at Moher
6d ago
Guardians of the Cliffs: A Day with Aoife and Cian at Moher
Fluent Fiction - Irish: Guardians of the Cliffs: A Day with Aoife and Cian at Moher Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:fluentfiction.org/guardians-of-the-cliffs-a-day-with-aoife-and-cian-at-moher Story Transcript:Ga: Bhí Aoife agus Cian ag siúl in aice le hAillte an Mhothair.En: Aoife and Cian were walking near the Cliffs of Moher.Ga: Bhí an ghaoth bog agus an ghrian sa spéir.En: The wind was gentle and the sun was in the sky.Ga: Bhí an farraige mór, gorm faoi bhun na n-aillte.En: The sea was vast and blue beneath the cliffs.Ga: Bhí Aoife agus Cian ag obair mar threoraithe turais.En: Aoife and Cian worked as tour guides.Ga: Lá amháin, tháinig grúpa mór turasóirí.En: One day, a large group of tourists arrived.Ga: Bhí grúpaí ó SAM, Frainc agus an Spáinn.En: There were groups from the USA, France, and Spain.Ga: Bhí gá le heolas faoi stair na n-aillte.En: Information about the history of the cliffs was needed.Ga: Thosaigh Aoife ag caint leis an ngrúpa.En: Aoife started talking to the group.Ga: "Seo iad Aillte an Mhothair," a dúirt sí go bródúil.En: "These are the Cliffs of Moher," she said proudly.Ga: "Tá siad níos mó ná dhá chéad méadar ar airde.En: "They are over two hundred meters high."Ga: "Bhí Cian in aice léi.En: Cian was beside her.Ga: D'ardaigh sé a lámh.En: He raised his hand.Ga: "Bí cúramach ar an ngaoth," a dúirt sé.En: "Be careful of the wind," he said.Ga: "Bíonn sí an-láidir anseo.En: "It is very strong here."Ga: " D'fhéach na turasóirí síos na hailleacha.En: The tourists looked down the cliffs.Ga: Bhí siad iontach sásta leis an radharc.En: They were very happy with the view.Ga: Bhí duine amháin sa ghrúpa, fear dárbh ainm Jack, ag glacadh grianghraf.En: One person in the group, a man named Jack, was taking photographs.Ga: Chonaic Cian é ag dul ró-ghar don imeall.En: Cian saw him getting too close to the edge.Ga: "Jack, tar ar ais!En: "Jack, come back!"Ga: " a dúirt Cian go géar.En: Cian said sharply.Ga: Tháinig imní ar Aoife freisin.En: Aoife became worried too.Ga: D'éirigh Jack neirbhíseach freisin agus thóg sé céim ar gcúl.En: Jack also became nervous and took a step back.Ga: Bhí an aimsir ag éirí níos measa.En: The weather was getting worse.Ga: Bhraith Aoife frasaí báistí sa ghaoth.En: Aoife felt raindrops in the wind.Ga: Bhí gá le gníomhú go tapa.En: Action needed to be taken quickly.Ga: "Bí ag fágáil anois," a dúirt Aoife leis an ngrúpa.En: "Leave now," Aoife said to the group.Ga: Thosaigh siad ag siúl ar ais go dtí an bus.En: They started walking back to the bus.Ga: Nuair a bhí siad ar ais, bhí gach duine slán.En: When they were back, everyone was safe.Ga: Bhí buíochas mór ag na turasóirí le Aoife agus Cian.En: The tourists were very grateful to Aoife and Cian.Ga: "Go raibh maith agat," a dúirt bean ón ghrúpa.En: "Thank you," said a woman from the group.Ga: "Shábháil sibh sinn.En: "You saved us."Ga: "Bhí an bród ag Aoife agus Cian.En: Aoife and Cian were proud.Ga: "Tá sé iontach," a dúirt Cian.En: "It's wonderful," Cian said.Ga: "Ach tá sé tábhachtach freisin a bheith cúramach.En: "But it is also important to be careful."Ga: " D'fhill siad ar an gcarr agus d'fhág na Aillte.En: They returned to the car and left the Cliffs.Ga: Bhí siad sásta leis an obair a rinne siad.En: They were happy with the work they had done.Ga: Bhí grá acu do nádúr agus don tslándáil.En: They loved nature and safety.Ga: Bhí Aoife agus Cian i gcónaí réidh le cabhrú.En: Aoife and Cian were always ready to help.Ga: Le hAillte an Mhothair dá bhfanfaidís, bhí Aoife agus Cian ina gcaomhnóirí bródúla.En: With the Cliffs of Moher nearby, Aoife and Cian were proud guardians. Vocabulary Words:gentle: bogvast: mórtour guides: treoraithe turaisgroup: grúpahistory: stairproudly: go bródúilcareful: cúramachlooked down: d'fhéach síosview: radharcphotographs: grianghrafedge: imeallsharply: go géarnervous: neirbhíseachraindrops: frasaí báistíleave: bí ag fágáilgrateful: buíochassaved: shábháilcareful: cúramachwonderful: iontachnature: nádúrsafety: slándáilready: réidhguardians: caomhnóirícliffs: ailltesea: farraigeFrance: FraincSpain: Spáinnturists: turasóirímeters high: méadar ar airde
A Magical Night: Music and Memories at Coill na Móna
1w ago
A Magical Night: Music and Memories at Coill na Móna
Fluent Fiction - Irish: A Magical Night: Music and Memories at Coill na Móna Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:fluentfiction.org/a-magical-night-music-and-memories-at-coill-na-mona Story Transcript:Ga: Bhí Aoife agus Cillian ag siúl ar Choill na Móna.En: Aoife and Cillian were walking in Coill na Móna.Ga: Bhí an lá álainn agus bhí an ghrian ag taitneamh go geal.En: The day was beautiful, and the sun was shining brightly.Ga: Bhí radharc iontach acu ar Aillte an Mhothair.En: They had a fantastic view of the Cliffs of Moher.Ga: Bhí an t-aer úr agus glan.En: The air was fresh and clean.Ga: Bhí aoibh mhaith ar Aoife.En: Aoife was in good spirits.Ga: Bhí sí ag tnúth le oíche speisialta.En: She was looking forward to a special evening.Ga: Nuair a shroich siad an baile beag in aice leis na hAillte, chonaic siad teach tábhairne gleoite.En: When they reached the small village near the Cliffs, they saw a cozy pub.Ga: Bhí an teach tábhairne beag ach bhí óráistí na fhuinneoga go hálainn.En: The pub was small but the windows were beautifully decorated with flowers.Ga: Thug an bheirt acu aghaidh ar an doras.En: The two of them headed for the door.Ga: Bhí fliúit, bosca ceoil, agus tíotár ar an bhfalla taobh istigh.En: Inside, on the wall, there were a flute, an accordion, and a guitar.Ga: Nuair a d'oscail siad an doras, bhí an ceol á thógáil go láidir.En: When they opened the door, music was playing loudly.Ga: Bhí ceoltóirí áitiúla ag imirt ceoil traidisiúnta.En: Local musicians were playing traditional music.Ga: Bhí an t-atmaisféar lán de spraí agus athas, pobal an bhaile ag canadh, ag damhsa agus ag gáire.En: The atmosphere was full of fun and joy, with the village community singing, dancing, and laughing.Ga: Bhí siad sásta sa teach tábhairne, ní raibh ábhar buartha orthu in aon chor.En: They were happy in the pub, with no worries at all.Ga: Cuir Aoife ceist ar cheoltóir, "An bhféadfadh mé canadh?En: Aoife asked a musician, "Could I sing?"Ga: "D'fhéach an ceoltóir uirthi agus dúirt sé, "Cinnte, can tú rud agam!En: The musician looked at her and said, "Sure, sing something for me!"Ga: "Thosaigh Aoife ag canadh amhrán dá seanmháthair.En: Aoife started singing a song her grandmother used to sing.Ga: Bhí an slí aici iontach.En: She sang beautifully.Ga: Bhí Cillian sásta í a fheiceáil chomh sona.En: Cillian was happy to see her so joyful.Ga: Bhí an pobal ciúin.En: The crowd was silent.Ga: Bhí meas acu ar Aoife.En: They had great respect for Aoife.Ga: Nuair a chríochnaigh sí, bhí bualadh bos mór uirthi.En: When she finished, there was a huge round of applause for her.Ga: Níor chreid sí an méid moladh a fuair sí.En: She couldn't believe the amount of praise she received.Ga: Bhí áthas agus gliondar uirthi.En: She was filled with happiness and delight.Ga: Dúirt Cillian, "Bhí tú ró-iontach!En: Cillian said, "You were amazing!"Ga: " Chúimnigh siad an oíche sin go deo mar an t-am is fearr a raibh acu le chéile ag Coill na Móna.En: They remembered that night forever as the best time they had together at Coill na Móna.Ga: D'fhág Aoife agus Cillian an teach tábhairne le croíthe lán.En: Aoife and Cillian left the pub with full hearts.Ga: Bhí an lá iontach críochnaithe.En: The wonderful day had come to an end.Ga: Bhí an tseisiún ceoil ar cheann de na hócáidí is deise a raibh acu.En: The music session was one of the nicest events they had experienced.Ga: Bhí an ghrian ag dul faoi agus thosaigh an gealach ag taitneamh ar Aillte an Mhothair.En: The sun was setting and the moon was beginning to shine over the Cliffs of Moher.Ga: Bhí siad ag súil le heachtraí nua a chruthú.En: They looked forward to creating new adventures.Ga: Gach óiche, ní dhéanfaidh siad dearmad ar an oíche sin sa teach tábhairne.En: Every night, they would never forget that night in the pub.Ga: Is maith an scéal é nuair a fhágann tú le cuimhní sona.En: It's a good story when you leave with happy memories.Ga: Sin a rinne Aoife agus Cillian.En: That’s what Aoife and Cillian did.Ga: Bhí siad sásta agus sona, i gcónaí cuimhneamh ar an seisiún ceoil iontach.En: They were happy and content, always remembering the wonderful music session.Ga: Bhíodh cruinniú acu sa teach tábhairne.En: They often met at the pub.Ga: Bíonn deireadh sona ar scéal maith.En: A good story has a happy ending.Ga: Mar sin, d'fhill siad ar an saol laethúil le smaointe dearfacha agus lán d’fheabhas.En: So, they returned to their daily lives with positive thoughts and full of satisfaction.Ga: Gach uair a shiúlann siad ar Choill na Móna, tagann cuimhne ar an oíche speisialta sin.En: Every time they walked in Coill na Móna, the memory of that special night came back to them. Vocabulary Words:spirits: aoibhvillage: bailedecorated: óráistíwindow: fhuinneoginside: taobh istighflute: fliúitaccordion: bosca ceoilguitar: tíotáratmosphere: atmaisféarfun: spraoijoy: áthasmusician: ceoltóirtraditional: traidisiúntasong: amhránhappy: sonadelight: gliondarapplause: bualadh bospraise: moladhwonderful: iontachmemory: cuimhnesession: seisiúnevent: ócáidsetting: ag dul faoimoon: gealachadventure: eachtrashining: ag taitneamhcontent: sástaevening: oícherespect: measpositive: dearfacha
A Picnic of Beginnings: Aoife's Memorable Day at the Cliffs
May 18 2024
A Picnic of Beginnings: Aoife's Memorable Day at the Cliffs
Fluent Fiction - Irish: A Picnic of Beginnings: Aoife's Memorable Day at the Cliffs Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:fluentfiction.org/a-picnic-of-beginnings-aoifes-memorable-day-at-the-cliffs Story Transcript:Ga: Gach lá, buaileann gaoth na mara leis na hailleacha ard.En: Every day, the sea wind meets the high cliffs.Ga: Thug an ghaoth boladh na farraige go dtí an talamh.En: The wind brought the smell of the sea to the land.Ga: Bhí radharc álainn ann.En: The view was beautiful.Ga: Bhí Aoife, Declan, agus Siobhán ag dul go dtí na hailleacha sin.En: Aoife, Declan, and Siobhán were going to those cliffs.Ga: Bhí siad ag ceiliúradh.En: They were celebrating.Ga: Bhain Aoife céim amach agus bhí siad ag dul ar phicnic.En: Aoife had graduated, and they were going on a picnic.Ga: Bhí an ghrian ag scoilteadh na gcloch.En: The sun was splitting the stones.Ga: Bhí Aoife lán sásta.En: Aoife was very happy.Ga: Uaireanta, bhí sí neirbhíseach faoin todhchaí.En: Sometimes, she was nervous about the future.Ga: Ach inniu, ní raibh sí ag smaoineamh faoi.En: But today, she wasn't thinking about it.Ga: Bhí a céim bainte amach aici.En: She had graduated.Ga: Bhí an ócáid speisialta.En: It was a special occasion.Ga: Shiúil siad ar feadh tamall.En: They walked for a while.Ga: Rug Siobhán ar an gciseán.En: Siobhán was carrying the basket.Ga: Bhí uirthi camáin.En: She had to maneuver it.Ga: Rug Declan ar an blaincéad.En: Declan was carrying the blanket.Ga: Bhí Aoife ag iompar an t-uisce agus na súnna.En: Aoife was carrying the water and the juices.Ga: Bhí na hailleacha ollmhór.En: The cliffs were enormous.Ga: Bhí aoibhinn orthu.En: They were delighted.Ga: Bhí siad ag caint agus ag gáire.En: They were talking and laughing.Ga: Bhí Declan ag insint scéalta grinn.En: Declan was telling funny stories.Ga: Bhí Siobhán ag gáire go hard.En: Siobhán was laughing loudly.Ga: Shroich siad áít álainn le feiceáil ar na hailleacha.En: They reached a beautiful spot on the cliffs.Ga: Leag Declan an blaincéad trasna ar an talamh.En: Declan laid out the blanket on the ground.Ga: Shuigh an clann síos.En: The family sat down.Ga: Thug Siobhán bia amach agus thosaigh siad ag ithe.En: Siobhán took out the food, and they started eating.Ga: Bhí ceapairí agus torthaí acu.En: They had sandwiches and fruits.Ga: Bhí uachtar reoite acu freisin.En: They also had ice cream.Ga: Bhí an grian fós ag taitneamh.En: The sun was still shining.Ga: Le linn an phicnic, d'éist siad leis an gceol na n-éan.En: During the picnic, they listened to the birds' music.Ga: Agus d'amharc siad ar na héin teine ag eitilt.En: And they watched the birds of prey flying.Ga: Bhí an turas go Cliffs of Moher iontach.En: The trip to the Cliffs of Moher was wonderful.Ga: Bhí Aoife ag smaoineamh go bhfuil sí an t-ádh a bheith le Siobhán agus Declan.En: Aoife was thinking that she was very lucky to be with Siobhán and Declan.Ga: Bhí Declan bródúil as Aoife.En: Declan was proud of Aoife.Ga: Dúirt sé léi, "Tá an domhain romhat anois, Aoife.En: He said to her, "The world is now before you, Aoife.Ga: Bíonn tú den scoth.En: You are excellent."Ga: "D'fhéach Aoife amach ar an bhfarraige.En: Aoife looked out at the sea.Ga: Bhí sí ag smaoineamh faoi na deiseanna atá i ndán di.En: She was thinking about the opportunities that lay ahead.Ga: Bhí sí sásta.En: She was happy.Ga: Bhí sí réidh don todhchaí.En: She was ready for the future.Ga: Bhí sí sásta freisin go raibh clann álainn aici.En: She was also happy to have a lovely family.Ga: D'athraigh an saol do Aoife an lá sin.En: Aoife's life changed that day.Ga: Thuig sí go raibh tacaíocht aici.En: She understood that she had support.Ga: Bhí sí réidh le haghaidh an chéad chaibidil eile.En: She was ready for the next chapter.Ga: Bhí an picnic le Declan agus Siobhán speisialta.En: The picnic with Declan and Siobhán was special.Ga: Bhí an ghrian fós ag dul síos agus bhí na hailleacha áille ag taitneamh.En: The sun was still setting, and the beautiful cliffs were shining.Ga: Bhí an saol go deas.En: Life was good. Vocabulary Words:cliffs: hailleachawind: gaothsea: maraview: radharccelebrating: ceiliúradhgraduated: bhain céim amachpicnic: picnicsun: ghriansplitting: scoilteadhstones: gclochnervous: neirbhíseachfuture: todhchaíoccasions: ócáidmaneuver: camáinblanket: blaincéadenormous: ollmhórdelighted: aoibhinnlaughing: gáiretelling: ag insintfunny stories: scéalta grinnlaid out: Leagsandwiches: ceapairíice cream: uachtar reoitebirds of prey: éin teinewonderful: iontachopportunities: deiseannasupport: tacaíochtchapter: chaibidilsetting: ag dul síoslife: saol
The Mix-Up at Athenry Market: A Tale of Friendship and Laughter
May 17 2024
The Mix-Up at Athenry Market: A Tale of Friendship and Laughter
Fluent Fiction - Irish: The Mix-Up at Athenry Market: A Tale of Friendship and Laughter Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:fluentfiction.org/the-mix-up-at-athenry-market-a-tale-of-friendship-and-laughter Story Transcript:Ga: Bhí lá breá gréine i mBaile Átha an Rí nuair a chuaigh Siobhán agus Aidan go dtí margadh na cathrach.En: It was a fine sunny day in Athenry when Siobhán and Aidan went to the city market.Ga: Bhí an margadh gnóthach le daoine ag siopadóireacht, ag caint agus ag gáire.En: The market was bustling with people shopping, talking, and laughing.Ga: Bhí túir agus balcóin arda timpeall.En: There were tall towers and balconies around.Ga: Siobhán agus Aidan ag siopadóireacht.En: Siobhán and Aidan were shopping.Ga: Bhí mála mór ag Siobhán agus ceann eile ag Aidan.En: Siobhán had a big bag and Aidan had another.Ga: Bhí siad beirt ag ceannach rudaí le hithe, marbaimúil.En: They were both buying things to eat, like food.Ga: Cheannaigh Siobhán cáis agus arán.En: Siobhán bought cheese and bread.Ga: Cheannaigh Aidan gallúnach ealaíonta.En: Aidan bought artisanal soap.Ga: Bhí siad sásta lena gceannacháin.En: They were happy with their purchases.Ga: Bhí caint agus gáire ann.En: There was chatter and laughter.Ga: Bhí an margadh spleodrach.En: The market was lively.Ga: Bhí siad ag siopadóireacht ar feadh uair an chloig.En: They were shopping for an hour.Ga: Ansin, chuaigh siad abhaile.En: Then, they went home.Ga: Nuair a bhí siad sa bhaile, shuigh Siobhán síos ag an mbord.En: When they were home, Siobhán sat down at the table.Ga: Bhí ocras uirthi.En: She was hungry.Ga: Thosaigh sí ag oscailt a mála.En: She started to open her bag.Ga: Ach!En: But!Ga: Chonaic sí santachán sa mála.En: She saw a soap in the bag.Ga: Cheap sí go raibh sé ait.En: She thought it was strange.Ga: "Gallúnach?En: "Soap?Ga: Cad é seo?En: What is this?"Ga: " dúirt sí.En: she said.Ga: Ag an am céanna, bhí Aidan ina sheomra.En: At the same time, Aidan was in his room.Ga: D'oscail sé a mhála freisin.En: He opened his bag too.Ga: Bhí ionadh air.En: He was surprised.Ga: "Cáis agus arán?En: "Cheese and bread?Ga: Cá bhfuil mo ghallúnach?En: Where is my soap?"Ga: " Chuir sé glao ar Siobhán láithreach.En: He called Siobhán immediately.Ga: "Siobhán, an bhfuil tú ann?En: "Siobhán, are you there?"Ga: " d'fhiafraigh sé.En: he asked.Ga: D'fhreagair Siobhán.En: Siobhán answered.Ga: "Aidan, an bhfuil tú ag magadh?En: "Aidan, are you kidding?Ga: Tá gallúnach agat?En: Do you have soap?"Ga: "Bhí siocair ar Aidan.En: Aidan was startled.Ga: "Sea!En: "Yes!Ga: Tá do cháise agus arán sa mhála atá agam.En: Your cheese and bread are in the bag I have.Ga: Ó, tá brón orm!En: Oh, I'm sorry!Ga: Rinne muid botún.En: We made a mistake.Ga: An féidir linn malartú arís?En: Can we swap again?"Ga: ""Tá, cinnte," a dúirt Siobhán.En: "Yes, certainly," said Siobhán.Ga: Bhuail siad le chéile arís ag an margadh.En: They met again at the market.Ga: Rinne siad gáire faoi.En: They laughed about it.Ga: Ansin, d'athraigh siad na málaí.En: Then, they exchanged the bags.Ga: Bhí siad beirt sásta arís.En: They were both happy again.Ga: D'ith Siobhán a cáis agus arán le huisce.En: Siobhán ate her cheese and bread with water.Ga: Agus ghlan Aidan a lámha leis an ngallúnach nua.En: And Aidan cleaned his hands with the new soap.Ga: Bhí siad sásta agus sona.En: They were happy and content.Ga: Ar ais sa bhaile, d'fhoghlaim siad an ceacht.En: Back home, they learned a lesson.Ga: Bhí siad níos cúramach as sin amach.En: They were more careful from then on.Ga: Ba thús nua dóibh.En: It was a new beginning for them.Ga: Bhí cairdeas níos láidre acu.En: Their friendship grew stronger.Ga: Sin deireadh an scéil anseo i nGaillimh.En: That's the end of the story here in Galway. Vocabulary Words:fine: breásunny: gréinebustling: gnóthachtowers: túirbalconies: balcóinshop: siopabig: mórbuy: ceannaighbread: aránartisanal: ealaíontapurchases: ceannacháinchatter: caintlively: spleodrachtalk: labhairlaugh: gáirestrange: aitsoap: gallúnachhug: barrógcareful: cúramachconfused: mearbhallforgot: dearmadsad: brónachlesson: ceachtcontent: sástamistake: botúnhungry: ocrasagain: arísroom: seomraimmediately: láithreachcalled: ghlaoigh
A Market Day Misadventure: Declan's Ton of Carrots in Galway
May 16 2024
A Market Day Misadventure: Declan's Ton of Carrots in Galway
Fluent Fiction - Irish: A Market Day Misadventure: Declan's Ton of Carrots in Galway Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:fluentfiction.org/a-market-day-misadventure-declans-ton-of-carrots-in-galway Story Transcript:Ga: Tá an scéal seo suite i margaidh bríomhar i gcroílár na Gaillimhe.En: This story is set in a lively market in the heart of Galway.Ga: Bhí an lá geal agus te, agus bhí an margadh lán le daoine ag siopadóireacht.En: The day was bright and warm, and the market was full of people shopping.Ga: Bhí Siobhán agus Declan ag siúl ar fud an mhargaidh.En: Siobhán and Declan were walking around the market.Ga: Bhí Declan ag iarraidh léim isteach san ocáid agus Siobhán a dhéanamh bródúil as féin.En: Declan wanted to dive into the event and make Siobhán proud of him.Ga: Siobhán, bean álainn le gruaig rua agus aoibh gháire geal, bhí sí an-sásta.En: Siobhán, a beautiful woman with red hair and a bright smile, was very happy.Ga: Bhí sí ag breathnú ar na torthaí agus glasraí go léir.En: She was looking at all the fruits and vegetables.Ga: Ansin, leag a súile ar charraíod.En: Then, her eyes landed on some carrots.Ga: "Declan, féach ar na cairéid!En: "Declan, look at the carrots!Ga: Tá cuma blasta orthu!En: They look delicious!"Ga: " arsa Siobhán le gáire.En: Siobhán said with a laugh.Ga: Ba bhreá le Declan a bheith fionnuar agus greannmhar.En: Declan loved to be cool and funny.Ga: Shocraigh sé na cairéid a cheannach dá cara.En: He decided to buy the carrots for his friend.Ga: Chuaigh sé suas go dtí an díoltóir le muinín mhór.En: He walked up to the vendor with great confidence.Ga: "Cén praghas ar na cairéid?En: "What's the price of the carrots?"Ga: " a d'fhiafraigh sé le guth trom.En: he asked in a deep voice.Ga: Bhí an díoltóir, fear le culaith ullmhaithe agus caipín beag, ag caint le blas láidir Gaillimheach.En: The vendor, a man in a prepared outfit and a little cap, spoke with a strong Galway accent.Ga: "Bhuel," ar seisean, "Is é euro amháin do bhun, ach tá lascaine againn inniu.En: "Well," said he, "It's one euro for a bunch, but we have a discount today.Ga: Dhá euro do thrí thonna!En: Two euros for three tons!"Ga: "Chuala Declan an focal "tonna" agus cheap sé gur bunch garbh é i nGaeilge an cheantair.En: Declan heard the word "tons" and thought it was local slang for large bunches in the Irish language.Ga: Gan smaoineamh dhó, d'íoc sé dhá euro go bródúil.En: Without thinking twice, he proudly paid two euros.Ga: Thug an díoltóir géarsúile na cairéid go léir go Declan.En: The vendor, with a sharp look, handed Declan all the carrots.Ga: Bhí Siobhán ag gáire agus Declan ag stánadh orthu.En: Siobhán was laughing and Declan was staring at them.Ga: "Declan," arsa Siobhán, "tá an iomarca cairéid ionsaithe.En: "Declan," said Siobhán, "that's too many carrots."Ga: " Thuig sé an meancóg a rinne sé.En: He realized the mistake he had made.Ga: Bhí an margadh ag gáire freisin.En: The market was also laughing.Ga: Thosaigh Declan ag gáire, freisin.En: Declan started laughing too.Ga: D'fhéach sé ar Siobhán agus dúirt, "In áit amháin, fuair mé bealach chun do chroí.En: He looked at Siobhán and said, "In one place, I found a way to your heart.Ga: Agus tá go leor cairéid agat anois le haghaidh saileadh blasta.En: And now you have plenty of carrots for a tasty stew."Ga: "Ar deireadh, comhroinn siad na cairéid le na siopadóirí eile sa mhargadh.En: In the end, they shared the carrots with the other shoppers in the market.Ga: Bhí an t-iomlán i gceart.En: Everything was all right.Ga: Mhothaigh Declan níos diongbháilte agus níos sona.En: Declan felt more determined and happier.Ga: Nuair a d'imigh siad imithe ón margadh, corraigh a lámha, shocraigh siad go raibh eachtraí mar seo a thabharfadh iad níos gaire óna chéile.En: As they left the market, holding hands, they decided that adventures like this would bring them closer together. Vocabulary Words:lively: bríomharheart: croílárbright: gealwarm: tefruits: torthaívegetables: glasraívendor: díoltóirconfidence: muinínprepared outfit: culaidh ullmhaithestrong accent: blas láidirbunch: bundiscount: lascainetons: tonnalocal slang: bunch garbhwithout thinking twice: gan smaoineamh dhóstaring: stánadhrealized: thuigmistake: meancógdetermined: diongbháiltehappy: sonaadventures: eachtraícloser: níos gaireset: suiteevent: ocáidbeautiful woman: bean álainnred hair: gruaig ruabunches: bundlesprice: praghasmistake: meancógshared: comhroinn
Grandma's Spirit: Family's Journey at Cliffs of Moher
May 15 2024
Grandma's Spirit: Family's Journey at Cliffs of Moher
Fluent Fiction - Irish: Grandma's Spirit: Family's Journey at Cliffs of Moher Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:fluentfiction.org/grandmas-spirit-familys-journey-at-cliffs-of-moher Story Transcript:Ga: I mbrothall na maidine, le gaoith bhog ag séideadh ón Atlantach, chruinnigh Siobhán, Brendan agus Liam ar aillte móra, Aillte an Mhothair.En: In the morning mist, with a gentle breeze blowing from the Atlantic, Siobhán, Brendan, and Liam gathered on the great cliffs, the Cliffs of Moher.Ga: Bhí cuimhne speisialta ag a Mamó anseo.En: Their Grandma had a special memory here.Ga: Bhí sí i ngrá leis an áit iontach seo.En: She was in love with this wonderful place.Ga: "Is iontach an lá é," a dúirt Siobhán, ag breathnú amach ar an bhfarraige mhór.En: "It's a wonderful day," said Siobhán, looking out at the vast sea.Ga: Bhí luaithreach bheag i mbosca adhmaid aici.En: She had a small amount of ashes in a wooden box.Ga: Bhí siad anseo chun mianta Mamó a chomhlíonadh.En: They were here to fulfill Grandma's wishes.Ga: Bhí sin a dúirt sí rogha isteach i ndiaidh a bás.En: That’s what she had asked for after her death.Ga: Agus an bosca idir a lámha crith, shiúil Siobhán go barr na haille.En: With the box trembling in her hands, Siobhán walked to the edge of the cliff.Ga: Lean Brendan agus Liam í go ciúin.En: Brendan and Liam followed her quietly.Ga: Ní raibh gíog as éinne.En: Not a sound was heard.Ga: Bhí meascán de bhrón agus d'áthas orthu.En: They felt a mix of sadness and joy.Ga: Bhí siad brónach go raibh Mamó imithe, ach sásta go raibh siad in ann a mian deiridh a chomhlíonadh.En: They were sad that Grandma was gone but happy to be able to fulfill her final wish.Ga: D'éirigh an ghaoth beagán níos láidre nuair a sheas Siobhán ar an imeall.En: The wind picked up slightly as Siobhán stood at the edge.Ga: "Mamó, táimid anseo ar do shon," a dúirt sí go bog.En: "Grandma, we are here for you," she said softly.Ga: D'oscail sí an bosca go cúramach agus scaoil sí an luaithreach amach.En: She opened the box carefully and released the ashes.Ga: Chuir an ghaoth é thart timpeall orthu, ag dul isteach san fharraige.En: The wind carried them around, spreading them into the sea.Ga: Thóg Brendan a lámh agus chuir sé ar ghualainn Siobhán.En: Brendan placed his hand on Siobhán's shoulder.Ga: Bhí deoir ina shúile.En: There was a tear in his eye.Ga: "Tá sí lena hionúine anois," a dúirt sé go háiciúil.En: "She is with her loved ones now," he said quietly.Ga: Thug Liam barróg di freisin.En: Liam hugged her too.Ga: Bhí siad ann le chéile mar theaghlach, beagnach mar a bhí Mamó á thaispeáint dóibh an bealach.En: They were together as a family, almost as if Grandma was showing them the way.Ga: D'fhan siad ansin go ceann beagán eile, ag faire ar an bhfarraige agus ag smaoineamh ar a Mamó.En: They stayed for a little while longer, watching the sea and thinking about their Grandma.Ga: "Caithfimid teacht anseo arís," a dúirt Liam go tobann.En: "We need to come back here again," Liam said suddenly.Ga: "Ar ócáidí speisialta, mar teaghlaigh.En: "On special occasions, as a family.Ga: Bheadh Mamó sásta sin a chloisteáil.En: Grandma would love to hear that."Ga: "D'aontaigh Siobhán agus Brendan, ag miongháire beagán.En: Siobhán and Brendan agreed, smiling a little.Ga: Bhí a gcuimhne ar Mhamó níos soiléire anois.En: Their memory of Grandma was clearer now.Ga: Bhí sí áthasach lena hintinn scaipthe ar a spota is ansa léi.En: She was happy with her spirit scattered in her favorite spot.Ga: D'fhág siad na haille le croíthe níos éadroime agus le mothú fáisnéise nua.En: They left the cliffs with lighter hearts and a feeling of new understanding.Ga: Bhí a nMamó i gcónaí leo, fiú amháin nuair nach raibh siad in ann í a fheiceáil.En: Their Grandma was always with them, even if they couldn’t see her.Ga: Bhí a chuimhne beo, ar nós an ghaoithe ar an bhfarraige.En: Her memory was alive, like the wind on the sea.Ga: An uair sin, d'fhág siad Aillte an Mhothair, croíthe troma ach teaghlaigh gar.En: At that moment, they left the Cliffs of Moher, heavy-hearted but close-knit as a family.Ga: Agus bhí a fhios acu go raibh Mamó fós ag faire aníos orthu, peirspictíocht nua ar a saol cé go raibh sí imithe.En: And they knew that Grandma was still watching over them, a new perspective on life even though she was gone. Vocabulary Words:mist: brothallgentle breeze: gaoith bhogcliffs: ailltespecial memory: cuimhne speisialtavast sea: bhfarraige mhórdeath: báswooden box: bosca adhmaidfulfill: comhlíonadhtrembling: crithedge: imeallquietly: go ciúinsadness: brónjoy: áthasslightly: beagántear: deoirshoulder: ghualainnhugged: barrógstay: d'fhanclearer: níos soiléirespirit: hintinnscattered: scaipthefeeling: mothúclose-knit: garmemory: chuimhnealive: beoperspective: peirspictíochtwatching over: faire aníosquietly: go háiciúilspecial occasions: ócáidí speisialtanew understanding: fáisnéise nua
The Whistle Wizard and the Cliffs: A Sheepish Adventure
May 14 2024
The Whistle Wizard and the Cliffs: A Sheepish Adventure
Fluent Fiction - Irish: The Whistle Wizard and the Cliffs: A Sheepish Adventure Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:fluentfiction.org/the-whistle-wizard-and-the-cliffs-a-sheepish-adventure Story Transcript:Ga: Na haillte maorga ag bruach an Atlantaigh, ait a stórálann mistéir agus scéalta ársa. Bhí Seán agus Aoife ag siúl in aice leo.En: On the majestic cliffs by the Atlantic, a place that holds mysteries and ancient stories, Seán and Aoife were walking nearby.Ga: Bhí an ghaoth go bog fós.En: The wind was still soft.Ga: Bhí an ghrian ag soilsiú go geal.En: The sun was shining brightly.Ga: Bhí Seán ina sheasamh ar imeall na haillte.En: Seán was standing at the edge of the cliffs.Ga: Bhí trádáil le Aoife i rith na seachtaine.En: He had been chatting with Aoife during the week.Ga: "Aoife, tá rud éigin speisialta ullamh agam duit," arsa Seán.En: "Aoife, I have something special prepared for you," said Seán.Ga: D’oscail sé a mhála agus thóg sé rílíne amach.En: He opened his bag and took out a tin whistle.Ga: "Táim ag foghlaim an fheadóg stáin," a dúirt sé go bródúil.En: "I am learning to play the tin whistle," he said proudly.Ga: Bhí Aoife ag faire, ag gáire beagán.En: Aoife was watching, laughing a little.Ga: "Ceart go leor, Seán, cas píosa dom!" Bhí a súile lán le fiosracht agus céimín amhrasach.En: "Alright, Seán, play a piece for me!" Her eyes were full of curiosity and a hint of skepticism.Ga: Thosaigh Seán ag séideadh an fheadóg.En: Seán started blowing the whistle.Ga: Bhí an ceol mearbhall, méarbhallach ar dtús, ach ansin d'éirigh sé fíochmhar.En: The music was confused, bewildering at first, but then it became more vigorous.Ga: Ní raibh Seán cinnte cad a bhí sé ag déanamh, ach bhí sé ag súil go n-oibreodh sé.En: Seán wasn’t sure what he was doing, but he hoped it would work.Ga: Go tobann, chuala siad fuaim saoithiúil.En: Suddenly, they heard a strange sound.Ga: "Seán, cad é sin?" arsa Aoife, lena súile móra.En: "Seán, what is that?" asked Aoife, her eyes wide.Ga: Ón bhfuaim ar an fheadóg, tháinig siúd.En: From the sound of the whistle, they emerged.Ga: Bhí scata mór caorach ag teacht ar aghaidh.En: A large flock of sheep was approaching.Ga: Bhí cinníní geal porraí ag cur amach ag gach taobh.En: Little bright-white lambs were popping out on every side.Ga: Lig na caoirigh béic ghlórach astu.En: The sheep let out loud bleats.Ga: "Tá na caoirigh á mealladh againn!" ghlaoigh Aoife agus thosaigh sí ag gáire os ard.En: "The sheep are being drawn to us!" shouted Aoife and she started laughing out loud.Ga: Bhí Seán níos ionadh ná Aoife.En: Seán was more surprised than Aoife.Ga: "Ní raibh mé ag súil leis seo," arsa sé go práinneach.En: "I wasn’t expecting this," he said urgently.Ga: D’fhéach sé timpeall, gan a fhios aige cad a dhéanfadh sé.En: He looked around, not knowing what to do.Ga: Na caoirigh, breá sásta, thosaigh ag timpeallú orthu.En: The sheep, quite content, started surrounding them.Ga: Bhí Aoife ag gáire gan stad.En: Aoife couldn’t stop laughing.Ga: "Seán, is tú an draoi feadóige!"En: "Seán, you’re the whistle wizard!"Ga: Bhí Seán ag séideadh arís, ag iarraidh an ceol a athrú, ach na caoirigh níor éirigh leo imeacht.En: Seán blew again, trying to change the tune, but the sheep didn’t leave.Ga: Bhí siad go léir timpeall orthu, ag béiceadh, ag bogadh timpeall.En: They were all around them, bleating, moving around.Ga: "Táimid gafa," arsa Seán.En: "We’re trapped," said Seán.Ga: Ach d’éirigh sé as an smaoineamh sin.En: But he gave up on that thought.Ga: Thosaigh sé féin ag gáire freisin.En: He began to laugh as well.Ga: "Seo ár n-eachtra speisialta!"En: "This is our special adventure!"Ga: Thóg Aoife an fheadóg stáin ó Seán.En: Aoife took the tin whistle from Seán.Ga: Bhí a aghaidh ag taitneamh le gáire agus áthas.En: Her face was glowing with laughter and joy.Ga: "Lig dúinn fanacht tamall.En: "Let’s stay for a while.Ga: Is laoch na gcaorach tú."En: You are the hero of the sheep."Ga: Ag dul anonn is anall, chaith Seán agus Aoife cuid de mhí seo an tsamhraidh le chéile ar na hailleacha, i measc na gcaorach.En: Going back and forth, Seán and Aoife spent part of that summer together on the cliffs, among the sheep.Ga: Ní raibh siad in ann na caoirigh a fhágáil, ach i ndáiríre, ní raibh orthu.En: They couldn’t leave the sheep, but really, they didn’t have to.Ga: Bhí cairde nua déanta acu, agus bhí an gáire á iomlánú acu.En: They had made new friends, and laughter filled the air.Ga: Bhí an aimsir ag dul i ndéine agus thug siad aghaidh ar baile, ach d'inis siad an scéal faoin laoch caorach go minic ar ais sa bhaile.En: As the weather grew more intense, they headed home, but they often told the story of the sheep hero when back at home.Ga: Agus bítear ag iarraidh ceol a ghabháil ná caithfear ariamh arís mar d'iompar de Seán ar an bhfheadóg stáin i lár na haillte.En: And whenever they tried to capture that music again, it would never be the same as what Seán played on the tin whistle in the middle of the cliffs.Ga: Ar deireadh, bhí Seán sásta lena scéal.En: In the end, Seán was happy with his story.Ga: Bhí Aoife gafa lena spiorad.En: Aoife was captivated by his spirit.Ga: Bhí cairde nua aici, idir fir agus caoirigh.En: She had new friends, both humans and sheep.Ga: Is laoch fiúntach é Seán.En: Seán was truly a worthy hero.Ga: Agus d'fhill siad abhaile, sásta lena eachtra.En: And they returned home, content with their adventure. Vocabulary Words:majestic: maorgacliffs: ailltemysteries: mistéirbrightly: gealprepared: ullmhaithetin whistle: feadóg stáinproudly: go bródúilcuriosity: fiosrachtskepticism: amhrasbewildering: méarbhallvigorous: fíochmharurgent: práinneachcontent: sástasurrounded: timpeallaithetrapped: gafaadventure: eachtrableating: ag béiceadhshepherd: déiríochgazing: ag fairelaughing: ag gáirehero: laochflock: scatatransformative: athraitheachancient: ársaradiant: gníomhachecho: macallaharmony: cómhaireachtwhisper: cogargracefully: go grástúilfasciated: fasciated
Chasing Selfies: A Bird's Eye View at Cliffs of Moher
May 13 2024
Chasing Selfies: A Bird's Eye View at Cliffs of Moher
Fluent Fiction - Irish: Chasing Selfies: A Bird's Eye View at Cliffs of Moher Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:fluentfiction.org/chasing-selfies-a-birds-eye-view-at-cliffs-of-moher Story Transcript:Ga: Bhí an tráthnóna ag dul i léig, agus bhí dath an óir ar fud na spéire os cionn na hailleacha.En: The evening was fading, and the sky above the cliffs was bathed in golden light.Ga: Bhí Siobhán agus Caoimhe ag siúl thart ar Aillte an Mhothair.En: Siobhán and Caoimhe were walking around the Cliffs of Moher.Ga: Bhí an aimsir go hálainn agus bhí an t-aer lán le boladh an fharraige agus fuaim na dtonnta briste.En: The weather was beautiful, and the air was filled with the scent of the sea and the sound of breaking waves.Ga: "Tá an áit seo dochreidte!En: "This place is incredible!"Ga: " a dúirt Siobhán, a bhí ag féachaint amach ar an radharc.En: said Siobhán, gazing out at the view.Ga: Bhí na haillte arda agus an fharraige thíos rompu.En: The cliffs were high and the sea lay below them.Ga: Bhí na hoileáin bheaga le feiceáil sa bhfad.En: Small islands were visible in the distance.Ga: "Cuirimis cúpla grianghraf!En: "Let's take a few photos!"Ga: " a mhol Caoimhe.En: suggested Caoimhe.Ga: Bhí sí ag iarraidh pictiúir a ghlacadh leis an ngrian ag dul faoi.En: She wanted to capture pictures with the setting sun.Ga: Thóg Siobhán a fón amach agus chuadar ag iarraidh an selfie foirfe a ghlacadh.En: Siobhán took out her phone, and they tried to take the perfect selfie.Ga: Ach, go tobann, tháinig faoileán.En: But suddenly, a seagull appeared.Ga: Bhí an faoileán mór bán le súile gléigeal.En: It was a large white seagull with bright eyes.Ga: Thosaigh sé ag eitilt timpeall orthu agus ag prislíní go h-ard.En: It began to fly around them, screeching loudly.Ga: "Haigh!En: "Hey!Ga: Siar leat!En: Get back!"Ga: " a scread Caoimhe, ag gáire.En: screamed Caoimhe, laughing.Ga: Ach, ní raibh an faoileán ag éirí as.En: But the seagull was not giving up.Ga: Stop sé os cionn an ghrúpa.En: It stopped above the group.Ga: D'éirigh leis greim a fháil ar na criospaí a bhí ag Siobhán sa toirthí.En: It managed to grab the crisps Siobhán had in her bag.Ga: Thosaigh sé ag ithe leo ar an láthair.En: It began eating them right there.Ga: Níor chreid an bheirt cá raibh a gcriospaí.En: The two couldn't believe where their crisps had gone.Ga: "Cé chomh dána atá sé!En: "How cheeky is that!"Ga: " a dúirt Siobhán, ag gáire freisin.En: said Siobhán, also laughing.Ga: Gach uair a chuir siad suas a bhfón arís, bhí an faoileán sa phictiúr.En: Every time they put up their phone again, the seagull was in the picture.Ga: Thrácht siad agus rinne siad triail eile.En: They commented and tried again.Ga: Ach bhí an faoileán ag teacht i gcónaí le briseadh isteach.En: But the seagull kept coming back to interrupt.Ga: Chinn siad suíochán nua a aimsiú.En: They decided to find a new spot.Ga: Shuigh siad síos in áit níos ciúine, agus an faoileán á leanúint acu ó fad.En: They sat down in a quieter place, with the seagull following them from a distance.Ga: Thug Siobhán píosa beirten don éan, agus sa deireadh, sheas sé síos.En: Siobhán gave the bird a piece of cheese, and finally, it calmed down.Ga: Ghlac siad an selfie foirfe ansin, leis an éan díreach taobh in aice leo, ina shníomh lena sciatháin leathana.En: They took the perfect selfie then, with the bird standing right next to them, preening its wide wings.Ga: "É sin féin!En: "That's it!"Ga: " a dúirt Caoimhe gan stop ag gáire.En: said Caoimhe without stopping her laughter.Ga: Bhí an selfie acu, agus bhí scéil an-láidir le hinsint acu ó Aillte an Mhothair.En: They had their selfie, and they had quite a story to tell from the Cliffs of Moher.Ga: Ar a bhealach abhaile, breathnaigh siad ar an selfie agus níor stop siad ag gáire.En: On their way home, they looked at the selfie and couldn't stop laughing.Ga: Bhí siad sásta lena n-eachtraí agus lena n-aíonna neamhspleácha.En: They were happy with their adventures and their unexpected company.Ga: Bhí an faoileán ina chara nua, ag cuimhneamh orthu gach uair a d'fhéach siad ar an selfie sin.En: The seagull had become a new friend, reminding them of their fun every time they looked at that selfie. Vocabulary Words:En: Gaevening: tráthnónafading: ag dul i léigcliffs: ailleachagolden: an óirweather: aimsirview: radharcislands: oileáinvisible: le feiceáilsuggested: mholsetting: grian ag dul faoicapture: ghlacadhscreeching: prislínígrab: greimbelieve: creidcheeky: dánacommented: thráchtinterrupt: briseadh isteachdecided: chinnspot: suíomhquieter: ciúinepreening: sníomhwings: sciatháinlaughter: gáirestory: scéiladventures: eachtraíunexpected: neamhspleáchafriend: carareminding: cuimhneamhevery time: gach uair
Chase of the Wind-Swept Hat!
May 12 2024
Chase of the Wind-Swept Hat!
Fluent Fiction - Irish: Chase of the Wind-Swept Hat! Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:fluentfiction.org/chase-of-the-wind-swept-hat Story Transcript:Ga: Lá breá grianmhar a bhí ann agus d'éirigh Aoife, Seamus, agus Ciara go moch chun cuairt a thabhairt ar na hAillte Móra.En: It was a beautiful sunny day and Aoife, Seamus, and Ciara got up early to visit the Cliffs of Moher.Ga: Bhí na hAillte seo cáiliúil ar fud an domhain, agus bhíodh eagla ar dhaoine roimh a n-airde agus a gcuma álainn.En: These cliffs were famous worldwide, and people were often in awe of their height and beautiful appearance.Ga: Aoife, cailín áitiúil spórtúil, bhí bródúil as a cuid gruaige rua a bhí ag sileadh sa ghaoth.En: Aoife, a local sporty girl, was proud of her flowing red hair that fluttered in the wind.Ga: Seamus, fear mór le barróg, bhí sé ag caitheamh hata dubh mór – a sheanathair ar tugadh dó é agus a bhí an-luachmhar dó.En: Seamus, a big-hearted man, was wearing a big black hat – a valuable heirloom given to him by his grandfather.Ga: Bhí Ciara, a dheirfiúr óg, ag breathnú amach ar an bhfarraige, agus í ag iarraidh míol mór a fheiceáil.En: Ciara, his young sister, was looking out at the sea, hoping to see a big whale.Ga: Agus iad ag siúl go cúramach cois na haille, ardaigh gaoth tobann agus ghlac sí le hata Sheamuis, ag eitilt leo thar an gcloch.En: As they carefully walked beside the cliffs, a sudden gust of wind lifted Seamus's hat, sending it flying over the edge.Ga: Sheol an ghaoth an hata aniar agus suí sé ar bharr cheann Aoife gan choinne.En: The wind carried the hat westward and it landed on Aoife's head unexpectedly.Ga: "A mhic ó!En: "Oh boy!"Ga: " a scairt Seamus, agus é ag rith ina dhiaidh.En: Seamus shouted, running after it.Ga: Phreab Aoife in airde lena iontas féin agus thosaigh sí ag rith ar aghaidh leis, ag gáire go hard.En: Aoife jumped in surprise and started running ahead with it, laughing loudly.Ga: Bhí an t-ádh leo nár thit siad, mar bhí an cosán cúng agus na gaoithe ag séideadh go láidir.En: Luckily, they didn't fall as the path was narrow and the wind was blowing strongly.Ga: Rith siad ar feadh na haille, ag scoilteadh le gáire.En: They ran along the cliffs, splitting with laughter.Ga: Ciara i ndiaidh an bheirt acu, ag imirt ceoil le haghaidh an rás aisteach seo.En: Ciara, following the couple, played music for this strange race.Ga: Thug Aoife an hata ar ais do Sheamus agus iad ar deireadh tar éis tuirse a bhaint astu agus gach duine acu ag gáire go croíúil.En: Aoife gave Seamus his hat back, and finally, after getting tired, and all of them laughed heartily.Ga: "Seo chugat do sheod luachmhar," arsa Aoife agus sí ag síneadh amach an hata le bheith cairdiúil.En: "Here's your precious treasure," said Aoife, reaching out the hat to be friendly.Ga: "Míle buíochas," a dúirt Seamus, agus é ag cur an hata go cúramach ar ais ar a cheann, "Ach feicfidh mé go gcaillfidh mé mo cheann ach ní mo hata!En: "Thanks a lot," said Seamus, carefully putting the hat back on his head, "But I'll see that I'll lose my head but not my hat!"Ga: "Chuir siad fúthu ansin ar charraig thirim, ag breathnú amach ar an uisce gorm síos faoina gcosa.En: They then sat on a dry rock, looking down at the blue water below their feet.Ga: Bhí sé ina lá deas a bheadh acu le cuimhne, an lá a rinne hata deargóid agus sholáthair sé spraoi agus gáire do chairde i measc na nAillte Móra.En: It was a nice day to remember, the day the hat caused a commotion and provided fun and laughter for friends among the Cliffs of Moher. Vocabulary Words:path: nóscliffs: ailltevaluable: luachmhargust: barrógheirloom: sheodfluttered: sileadhcommotion: úrlaithebig-hearted: mórchroíochwhale: míol mórnarrow: cúnglaughter: gáireprecious: luachmharunexpectedly: gan choinnehopping: ag iarraidhwestward: aniarloudly: go hardreaching: síneadhdry: thirimflowing: ag sileadhmusic: ceolfluttered: sileadh
Mishaps & Magic: A Charming Irish Tale
May 11 2024
Mishaps & Magic: A Charming Irish Tale
Fluent Fiction - Irish: Mishaps & Magic: A Charming Irish Tale Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:fluentfiction.org/mishaps-magic-a-charming-irish-tale Story Transcript:Ga: Lá breá samhraidh a bhí ann agus bhí an ghrian ag taitneamh os cionn na hÉireann.En: It was a beautiful summer day and the sun was shining over Ireland.Ga: Ag tús an lae sin, bhí Finnegan agus Saoirse ag siúl cois farraige ag na hAillte Móire.En: At the beginning of that day, Finnegan and Saoirse were walking by the sea at the Cliffs of Moher.Ga: Bhí an t-aer úr agus bhí ciúnas timpeall orthu ach amháin don gaothrán a shéid trí na féarthainne.En: The air was fresh and quiet surrounded them except for the gust of wind blowing through the grass.Ga: "Níl mé in ann é a fháil," arsa Saoirse go brónach, ag féachaint timpeall uirthi.En: "I can't find him," said Saoirse sadly, looking around.Ga: Bhí a peata caillte, Séimí an caora, agus bhí imní uirthi dá dheasca.En: Her pet, Séimí the sheep, was lost, and she was worried because of it.Ga: Ní raibh i Finnegan ach cara maith ag iarraidh cabhrú.En: Finnegan was just a good friend trying to help.Ga: "Ná bíodh imní ort, Saoirse.En: "Don't worry, Saoirse.Ga: Gheobhaimid é," ar sé le dóchas.En: We will find him," he said hopefully.Ga: I lár a siúlóide, chonaic Finnegan rud éigin bán agus clúmhach ag in aice le himeall na n-aillte.En: Midway through their walk, Finnegan spotted something white and fluffy by the edge of the cliffs.Ga: "Feic!En: "Look!Ga: Tá Séimí ansin," ghlaodh sé agus rinne sé ruathar i dtreo an radhairc.En: Séimí is there," he shouted and made a dash towards the sight.Ga: Ach, bhí rud éigin as bealach.En: But something was in the way.Ga: Lean Finnegan an caora seo ar feadh na n-aillte, ag léim thar charraigeacha agus ag rith thar féar glas.En: Finnegan followed the sheep across the cliffs, leaping over rocks and running through tall grass.Ga: Gáirí agus screadaíl ab ea an tóir seo, ach ní raibh sé chomh furasta mar a shíl sé.En: Laughter and screams were the pursuit, but it wasn't as easy as he thought.Ga: D'athraigh an caora treo go tobann agus d'fhan Finnegan ar deireadh ina dhiaidh, é anáil ghann.En: The sheep suddenly changed direction and Finnegan lagged behind, catching his breath.Ga: Saoirse, a bhí ar lorg i gcónaí, chuala an chonspóid agus tháinig lena cuidiú.En: Saoirse, who had been searching, heard the commotion and came to help.Ga: Nuair a shroich sí Finnegan, bhí an gáire uirthi.En: When she reached Finnegan, she smiled.Ga: "Ní hé Séimí sin," ar sí go ciúin, "sin Sally an caora ón bhfeirm trasna na gleannta!En: "That's not Séimí," she said quietly, "that's Sally the sheep from the farm across the hills!"Ga: "Stad Finnegan, ar éigean in ann a chreidiúint.En: Barely able to believe it, Finnegan stopped.Ga: Tharraing Saoirse piséog a bhí an-chosúil le Sally as a póca.En: Saoirse pulled out a charm that looked very much like Sally from her pocket.Ga: "Tá Séimí paiseanta faoi na piséoga seo.En: "Séimí is enchanted by these charms."Ga: "Níor chreid Finnegan a chluasa.En: Finnegan couldn't believe his ears.Ga: Shuigh siad síos, traochta tar éis an tóra, agus scaoil Saoirse glaoch caora leis an piséog.En: They sat down, exhausted after the pursuit, and Saoirse released a sheep call with the charm.Ga: Gan mhoill, leis an ngaoth ag iompar a nguth, tháinig Séimí ag rith chucu, cúteil iontach air.En: Without delay, carried by the wind, Séimí came running, looking wonderful.Ga: Ag deireadh an lae, bhí Saoirse, Finnegan, agus an caora Séimí ina seasamh in éineacht ar bharr na nAillte.En: At the end of the day, Saoirse, Finnegan, and the sheep Séimí stood together at the top of the Cliffs.Ga: D'fhoghlaimíodar faoi chairdeas agus mearbhall, agus gáire i measc an chaos.En: They had learned about friendship and confusion, and laughter among the chaos.Ga: Agus mar sin, i measc na n-aillte áille, ba dheas an bealach críochnú an eachtra le hamhrán, gáire, agus cuimhne maith.En: And so, among the beautiful cliffs, it was a nice way to finish the adventure with a song, laughter, and good memories. Vocabulary Words:beautiful: breásummer: samhraidhsun: griancliffs: ailltefresh: úrquiet: ciúnaspet: peatalost: caillteworried: imnífriend: carahelp: cabhrúfluffy: clúmhachdash: ruatharrock: carrigeachscreams: screadaílpursuit: tóirlaughter: gáireconfusion: mearbhallcharm: piséogenchanted: paiseantaexhausted: traochtapursuit: tóirsheep call: glaoch caorawonderful: cúteilchaos: chaosadventure: eachtragood memories: cuimhne maith
Kiss of Blarney: Love & Laughter Castled
May 10 2024
Kiss of Blarney: Love & Laughter Castled
Fluent Fiction - Irish: Kiss of Blarney: Love & Laughter Castled Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:fluentfiction.org/kiss-of-blarney-love-laughter-castled Story Transcript:Ga: Lá breá gréine a bhí ann nuair a shocraigh Liam, Aoife, agus Finn dul ar thuras go Caisleán Blarney.En: It was a lovely sunny day when Liam, Aoife, and Finn decided to go on a trip to Blarney Castle.Ga: Bhí cáil ar an gcloch mhór sin, an Chloch Blarney, a thugann cumas na cainte milise dóibh siúd a phógann í.En: The famous stone, the Blarney Stone, was known to bestow the gift of eloquence on those who kissed it.Ga: Agus iad ag siúl tríd na gairdíní áille, bhí na crainn ag crith le duilliúr glas.En: As they walked through the beautiful gardens, the trees swayed with green leaves.Ga: D'fhéach Liam ar Aoife agus mhothaigh sé preab ina chroí.En: Liam looked at Aoife and felt a jump in his heart.Ga: Bhí sé i ngrá léi le fada, ach ní raibh an misneach aige a ghrá a admháil.En: He had been in love with her for a long time, but he didn't have the courage to confess his love.Ga: Níorbh fhada go raibh an triúr acu ag seasamh os cionn na cloiche cáiliúla.En: Before long, the three of them were standing over the famous stone.Ga: Daoine ó gach cearn den domhan timpeall orthu, ag fanacht lena seans a ghlacadh chun an Chloch Blarney a phógadh.En: People from all over the world surrounded them, waiting for their chance to kiss the Blarney Stone.Ga: "Déanfaidh mé é!En: "I will do it!"Ga: " a dúirt Aoife go dána, agus í ag dul i gceannas ar an scuaine.En: Aoife said boldly, taking charge of the queue.Ga: Bhí sí lán de sceitimíní agus ómós as an nóiméad seo.En: She was full of excitement and anticipation for this moment.Ga: Shleamhnaigh Finn siar beagáinín, gan aird ar bith a thabhairt ar an méid a bhí le tarlú.En: Finn shrugged a little, paying no attention to what was about to happen.Ga: Shocraigh Aoife í féin i dtreo casadh siar os cionn na cloiche agus dúnadh a súile.En: Aoife positioned herself to lean back over the stone and closed her eyes.Ga: Shíl sí go raibh sí ag pógadh na cloiche, ach trí thimpiste phóg sí fear atá ina sheasamh in aice léi, fear nach raibh in ann an caisleán a bhogadh.En: She thought she was kissing the stone, but by accident, she kissed a man standing beside her, a man who couldn't move the castle.Ga: Bhí bearradh mór air agus súile gorma ag gáire, ag labhairt i dteanga aisteach.En: He had a big beard and blue eyes, speaking in a strange language.Ga: "Ó, tá brón orm!En: "Oh, I'm sorry!"Ga: " arsa Aoife le dearg náire, agus í ag casadh ar ais chun a cara Finn a fheiceáil.En: said Aoife, blushing with embarrassment, turning back to see her friend Finn.Ga: D'fhéach Finn ar an eachtra ach níor léirigh sé aon imní.En: Finn looked at the incident but didn't show any concern.Ga: Bhain sé gáire as an staid agus dúirt sé go magúil "Ná bí buartha, Aoife, déanann sé sin dúinn uile.En: He laughed at the situation and humorously said, "Don't worry, Aoife, it's all part of the experience."Ga: "Lean an scéal go tapaidh ar an mbaile, áit a raibh Liam agus Finn ag magadh faoin eachtra.En: The story quickly spread around the town, where Liam and Finn made fun of the incident.Ga: Shuigh Aoife le pléasc náire ach ansin thosaigh sí ag gáire leis.En: Aoife sat with bursting embarrassment but then started laughing with them.Ga: Ina dhiaidh sin, thug Liam comhairle dá chara, Aoife, "Ná bí míshásta, Aoife.En: After that, Liam gave his friend Aoife some advice, "Don't be upset, Aoife.Ga: Tá an scéal greannmhar anois, agus beidh sé níos greannmhaire amach anseo.En: The story is funny now, and it will be even funnier from here on out."Ga: "Ba é deireadh an scéil go raibh gach duine acu sona sásta.En: The end of the story was that they were all happy.Ga: Fuair Aoife an cumas cainte ón gCloch Blarney, ní amháin trí póg a thabhairt di ach trí chuimhneacháin áiféiseach a roinnt lena muintir.En: Aoife gained the gift of eloquence from the Blarney Stone, not only through kissing it but also by sharing embarrassing memories with her family.Ga: Agus d'admhaigh Liam a ghrá do Aoife, ag tógáil misneach ó sheanchas an chloch.En: And Liam confessed his love to Aoife, taking courage from the legend of the stone.Ga: Ón lá sin i leith, nuair a théann daoine go Blarney, cuimhníonn siad ar scéal Aoife agus na cloiche.En: From that day on, when people go to Blarney, they remember Aoife's story with the stone.Ga: Agus i gcónaí, nuair a phógann duine éigin an Chloch Blarney, meabhraíonn siad nach bhfuil a fhios agat riamh céard atá i ndán duit - b'fhéidir fiú cúpla gáire.En: And always, when someone kisses the Blarney Stone, they remember that you never know what's in store for you - perhaps even a few laughs. Vocabulary Words:lovely: áilleeloquence: cumas na cainteswayed: crithconfess: a admháilsurrounded: timpeallboldly: go dánaqueue: scuaineanticipation: sceitimíníembarrassment: náireincident: eachtraconcern: imníadvice: comhairlelegend: seanchasconfessed: d'admhaigheliquence: cumas cainte
Dance & Dilemma: The Irish Dance Trap!
May 9 2024
Dance & Dilemma: The Irish Dance Trap!
Fluent Fiction - Irish: Dance & Dilemma: The Irish Dance Trap! Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:fluentfiction.org/dance-dilemma-the-irish-dance-trap Story Transcript:Ga: I lá geal gréine i mBaile na Blarnan, bhí na crainn ag damhsa leis an ngaoth agus éiníní ag canadh óna gcraobhacha.En: In the bright sunshine in Blarney Village, the trees danced with the wind and little birds sang from their branches.Ga: Bhí an caisleán cáiliúrach Blarney lán le daoine ó gach cearn d'éirinn, bhailthe beaga agus cathracha móra gan trácht.En: The famous Blarney Castle was filled with people from all corners of Ireland, small towns and big cities alike.Ga: Lá mór a bhí ann, lá an chomórtais rince Gaelaí.En: It was a big day, the day of the Irish dance competition.Ga: Ciara, cailín rua le súile gorma mar an spéir an lá sin, a bhí lán de spleodar agus fuinneamh.En: Ciara, a red-haired girl with eyes as blue as the sky on that day, was full of excitement and energy.Ga: Bhí sí ag ullmhú lena bróga rince a chur uirthi.En: She was getting ready to put on her dancing shoes.Ga: Seamus, fear grinn le gean ar ghaire, bhí séog sa cheard siúd dá chuid féin.En: Seamus, a funny man with a love for laughter, was busy with his own little project.Ga: Bhí sé i mbun leprechaun trap a chur síos i bhfolach faoi na duilleoga dearga.En: He was setting a leprechaun trap hidden under the red leaves.Ga: Aoife, a cara is fearr, a bhí ina seamróg glas aici féin, bhí sí ag breathnú orthu le gáire ciúin ag glioscarnach ina súil.En: Aoife, her best friend, who wore her own green shamrock, watched them with a quiet laughter twinkling in her eye.Ga: Thosaigh an ceol, fidil ag seoladh amach port draíochta a sciob gach croí.En: The music started, a fiddle sending out a magical tune that captured every heart.Ga: Chuir Ciara tús lena cuid damhsa, ag bogadh go réidh agus go healaíonta, mar a bheadh aingeal ag eitilt os cionn an domhain.En: Ciara began her dance, moving smoothly and gracefully, as if an angel was soaring above the world.Ga: I lár na fuinneoige, tharla tubaiste beag.En: In the midst of the excitement, a little disaster occurred.Ga: Aon chéim amháin mícheart, agus mo léir, bhí cos Chíara gafa sa trap!En: One wrong step, and suddenly, Ciara's foot got caught in the trap!Ga: Thóg sí a hanáil isteach go domhain, súil uirthi féin gan cúnamh.En: She took a deep breath, trapped with no escape.Ga: Chuir an slua mór gáire, Aoife bainte amach ag baint súp as an radharc.En: The crowd burst into laughter, Aoife achieving the sight.Ga: Seamus, ar shiúl ó radharc na tubaiste, níor thuig sé an cathú a chruthaigh sé féin leis an trap.En: Seamus, away from the scene of the accident, didn't understand the mess he caused with the trap.Ga: Tar éis nóiméad nó dhó, agus an coimhlint ina suí mar bhean ar an mbóthar, léim Seamus chuig a chosa leithscéal i gcroí agus i mbéal. D'úsáid sé a lámh cliste chun Ciara a shaoradh ó na géibheann beaga.En: After a minute or two, and the struggle sitting as a woman on the road, Seamus leaped to her side, apologizing from his heart and mouth, using his clever hand to free Ciara from the little trouble.Ga: Le Ciara saor arís, d'éirigh leis an gceol tosú arís agus páisean na damhsóirí ag tógáil níos airde fós ná na túir an chaisteil.En: With Ciara free again, the music began again, and the passion of the dancers lifted even higher than the towers of the castle.Ga: Aoife agus an slua a bhí ann ag gáire agus ag bualadh bos, d'fhág an eachtra laghad agus spiorad níos dearfa sa lá.En: Aoife and the crowd laughed and clapped, leaving the event with a little less and a more positive spirit in the day.Ga: Ag deireadh an lae, in éineacht le idir óg agus aosta, rinne siad ceiliúradh ar an gceangal agus an cairdeas a tháinig trí chomórtas agus trioblóid.En: At the end of the day, together with young and old, they celebrated the bond and the friendship that came through the competition and trouble.Ga: D'fhoghlaim Seamus gan cleasanna a dhéanamh i lár an rince, agus rinne Ciara agus Aoife gealltanas gan a chéile a fhágáil in aimsir ghátair.En: Seamus learned not to play pranks in the middle of the dance, and Ciara and Aoife promised not to leave each other in difficult times.Ga: Ba lá é a bheadh i gcuimhne acu go deo, mar lá nuair a tháinig draíocht, damhsa, agus cairdeas le chéile faoi scáth na caisleán stairiúil Blarney.En: It was a day they would remember forever, a day when magic, dance, and friendship came together under the shadow of the historic Blarney Castle. Vocabulary Words:sunshine: gréinedanced: damhsabranches: craobhachacompetition: comórtasred-haired: ruaexcitement: spleodarlaughter: gáireleprechaun trap: Leprechaun trapshamrock: seamrógtwinkling: glioscarnachfiddle: fidilangel: aingealdisaster: tubaisteapologizing: leithscéalpassion: páiseantower: túrbond: ceangalpranks: cleasannaremember: cuimhnemagic: draíochthistoric: stairiúil
Escape from the Leprechaun's Maze
May 8 2024
Escape from the Leprechaun's Maze
Fluent Fiction - Irish: Escape from the Leprechaun's Maze Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:fluentfiction.org/escape-from-the-leprechauns-maze Story Transcript:Ga: Lá breá gréine a bhí ann nuair a shiúil Oisín isteach i gceantar draíochta in aice le Baile Átha Cliath.En: It was a beautiful sunny day when Oisín walked into a magical area near Dublin.Ga: D'fhág sé a theach go moch ar maidin le haghaidh eachtraíochta, agus ní raibh a fhios aige go mbeadh lá chomh corraitheach sin roimhe.En: He left his house early in the morning for an adventure, and he had no idea it would be such an exciting day.Ga: Agus é ag siúl tríd na sléibhte glasa, tháinig Oisín ar ghort álainn lán de bláthanna ildaite agus féar ard.En: As he walked through the lush green mountains, Oisín came upon a beautiful garden full of colorful flowers and tall grass.Ga: I lár an ghairdín, d'fhéach sé ar struchtúr aisteach; maze mór déanta as sceacha beo.En: In the middle of the garden, he saw a strange structure; a large maze made of living bushes.Ga: Bhí clú agus cáil ar an maze seo sa cheantar, ach nár chuala Oisín faoi riamh.En: This maze was famous in the area, but Oisín had never heard of it before.Ga: Dúirt an scéal go raibh sé draíochtach, cruthaithe ag leipreacháin.En: The story was that it was magical, created by leprechauns.Ga: Láithreach, bhraith Oisín gur thug an maze cuireadh dó.En: Immediately, Oisín felt invited by the maze.Ga: Le crógacht, chuaigh sé isteach ann.En: With courage, he entered it.Ga: Thosaigh sé ag spaisteoireacht tríd na cosáin chúnga, ag casadh cúinne amháin i ndiaidh a chéile.En: He began to wander through the narrow pathways, turning one corner after another.Ga: Ach go luath, d'aithin Oisín nach raibh sé in ann an bealach amach a aimsiú níos mó.En: But soon, Oisín realized he couldn't find his way out anymore.Ga: Bhí na cosáin ag dul níos casta agus bhí a chroí ag éirí níos trom.En: The paths were getting more complex, and his heart was growing heavier.Ga: Uaireanta, chuala sé gáire beag binn - an gáire a bhaineann le leipreacháin, ach ní fhaca sé duine ar bith.En: Sometimes, he heard a faint sweet laughter - the laughter associated with leprechauns, but he didn't see anyone.Ga: Bhí sé ag éirí tuisceanach go raibh sé i ngreim an maze draíochta agus d'fhéadfadh sé fanacht ann go deo.En: He was starting to understand that he was in the grip of the magical maze and that he might have to stay there forever.Ga: Níor chaill Oisín dóchas, áfach.En: Oisín did not lose hope, however.Ga: D'fhéach sé suas agus chonaic sé éan beag ag eitilt os a chionn.En: He looked up and saw a little bird flying above him.Ga: "B'fhéidir go dtreoróidh an t-éan mé amach," a smaoinigh sé.En: "Perhaps the bird will guide me out," he thought.Ga: Thosaigh sé ag leanúint na héin ón talamh, ag breathnú go géar uirthi mar threoraí.En: He started to follow the bird from the ground, closely watching it as a guide.Ga: Tar éis uair a chloig d'eachtraíocht threoraithe ag an éan, bhí Oisín tuirseach ach lean sé uirthi fós.En: After an hour of bird-guided adventure, Oisín was tired, but he continued to follow it.Ga: Faoi dheireadh, thug an t-éan Oisín go dtí bealach beag nach ndearna sé iarracht dul tríd roimhe seo.En: Finally, the bird led Oisín to a small path he hadn't tried before.Ga: Le crógacht, shiúil Oisín tríd agus go tobann, tháinig sé amach ar thaobh eile an maze.En: With courage, Oisín walked through, and suddenly, he emerged on the other side of the maze.Ga: Bhí sé saor arís, agus an ghrian ag dul síos thar cnoic Bhaile Átha Cliath agus é ag féachaint ar ais ar an maze draíochta.En: He was free again, and the sun was setting over the hills of Dublin as he looked back at the magical maze.Ga: Mhúscail a thuras eachtraíochta cumhacht agus misneach nua ionaid.En: His adventurous journey awoke new power and courage in him.Ga: Agus é ag filleadh abhaile, bhí fios aige go mbeadh scéal iontach le hinsint aige - scéal faoin lá a fuair sé bóthar amach as maze leipreacháin draíochta, i dteannta le cúnamh ó éan beag cliste.En: As he returned home, he knew he had a wonderful story to tell - a story about the day he found his way out of a leprechaun's magical maze, with the help of a clever little bird. Vocabulary Words:adventure: eachtraíochtlush: díreachmaze: arnafamous: clúiteachinvited: cuireadhcourage: crógachtemerged: tháinig amachexciting: corraitheachfaint: laglaughter: gáireleprechauns: leipreacháincomplex: castagripping: greimclever: clisteheavier: tromwander: spaisteoireachtguidem: treoraípower: cumhachtreturn: filleadhunderstand: tuiscintlose: caillbirds: éanemerged: táinig amachassociated: baineannrealized: aithinfind: aimsiúhill: cnochope: dóchashelp: cúnamh
Stuck on Speech: The Blarney Adventure
May 7 2024
Stuck on Speech: The Blarney Adventure
Fluent Fiction - Irish: Stuck on Speech: The Blarney Adventure Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:fluentfiction.org/stuck-on-speech-the-blarney-adventure Story Transcript:Ga: Lá breá gréine a bhí ann nuair a shocraigh triúr cairde, Saoirse, Declan, agus Caoimhe, tabhairt faoi thuras go Caisleán an Bhlarna.En: It was a beautiful sunny day when three friends, Saoirse, Declan, and Caoimhe, decided to embark on a trip to Blarney Castle.Ga: Bhíodar ag caint agus ag gáire ar a mbealach aníos an cnoc fada, mar gheall ar an seanscéal a deirtear go mbeireann tú ar an mbronntanas labhartha má phógann tú an Chloch Bhlarnach.En: They were chatting and laughing as they made their way up the long hill, all because of the legend that says you will gain the gift of gab if you kiss the Blarney Stone.Ga: Nuair a shroich siad barr an chaisleáin, chonaic siad an chloch rapaire cáiliúil féin.En: When they reached the top of the castle, they saw the famous Blarney Stone itself.Ga: Bhí tonn sceitimíneach tríothu agus Saoirse an chéad duine le triail a bhaint as an ngaiscíocht.En: A wave of excitement swept over them, and Saoirse was the first to attempt the feat.Ga: Shiúil sí suas go cróga, agus i gcuimhne ar an seanscéal, chrom sí síos chun póg a thabhairt don chloch.En: She bravely walked up, and, remembering the legend, leaned down to kiss the stone.Ga: Ach, le hiontas an tsaoil, ghabh a lámh sa chloch nuair a rinne sí iarracht dochreidte a cuid cainte a fheabhsú!En: But to everyone's surprise, her hand got stuck in the stone when she attempted to improve her incredible speech!Ga: "Ó, mo chroí!En: "Oh, my heart!Ga: Tá mo lámh sáite!En: My hand is stuck!"Ga: " a scairt Saoirse, agus í ag streachailt le saoirse a bhaint amach.En: Saoirse shouted, struggling to free herself.Ga: Tháinig Declan agus Caoimhe ina haice láithreach agus thosaigh siad ar iarrachtaí greannmhara í a shaoradh.En: Declan and Caoimhe immediately jumped into action and tried humorous attempts to free her.Ga: Rinne Declan iarracht a lámh a tharraingt amach go réidh agus é ag rá, "Beidh tú saor anois, gan aon níochán!En: Declan tried to pull her hand out smoothly, saying, "You’ll be free now, no strings attached!"Ga: " Ach, bhí Saoirse fós ina haonar.En: But Saoirse was still stuck.Ga: Thosaigh Caoimhe ag gáire agus í ag tabhairt smideadh uirthi, "B’fhéidir go bhfuil tú ró-éirimiúil do do mhaith féin!En: Caoimhe started laughing and teasing her, "Maybe you're too attached to your own good!"Ga: " a dúirt sí agus í ag tabhairt ola a bhí aici ina mála léi chun a lámh a bhealú.En: she said, applying the oil she had in her bag to free her hand.Ga: Tar éis roinnt am, agus gan éinne ag greim na huaire, mhothaigh Saoirse a lámh ag sleamhnú beagán.En: After some time, and with no one holding back, Saoirse felt her hand slowly slipping.Ga: Le cabhair óna cairde agus beagán ola ó Chaoimhe, fuair Saoirse a lámh ar ais faoi dheireadh!En: With help from her friends and a little oil from Caoimhe, Saoirse finally got her hand back at last!Ga: Bhí faoiseamh agus gáire i ngach a raibh i láthair, agus aithníodh luach na fíréantachta agus cairdeas.En: There was relief and laughter all around, and the value of bravery and friendship was recognized.Ga: D’fhoghlaim Saoirse go raibh sí cheana féin lán le cumas cainte agus gur leor an muinín a bhí aici ina cairde chun í a shaoradh.En: Saoirse learned that she already had the gift of speaking and that she had enough confidence in her friends to help her free herself.Ga: 'Scéal álainn é seo faoi draíocht na carraige, ach scéal níos aoibhne fós faoi neart na cairdeas,' a chloisteáil ó bheola na gcuairteoirí eile agus iad ag fágáil an tseanchaisleáin le croíthe éadroma agus gáire ina súilibh.En: "This is a lovely tale about the magic of the stone, but an even more delightful tale about the strength of friendship," was heard from the mouths of the other visitors as they left the ancient castle with light hearts and laughter in their eyes. Vocabulary Words:castle: Caisleánlegend: seanscéalfeet: gaiscíochtstone: clochincredible: dochreidtesurprise: iolchuimhnestruggle: streachailtsmoothly: go réidhattached: saitefree: saorteasing: ag gáireattached: éirimiúillaughter: gáireoil: olaslipping: sleamhnúbravery: faoiseamhvalue: luachrecognized: aithníodhdelightful: aoibhneachstrength: neartmagic: draíochtancient: seanlight: éadromconfidence: muinínlovely: álainnheard: cloisteáilvisitors: cuairteoiríleaving: fágáilheart: croílaughter: gáire
Picnic Peril: Seagulls and Strategy!
May 6 2024
Picnic Peril: Seagulls and Strategy!
Fluent Fiction - Irish: Picnic Peril: Seagulls and Strategy! Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:fluentfiction.org/picnic-peril-seagulls-and-strategy Story Transcript:Ga: Lá breá gréine a bhí ann agus bhí beirt cairde, Aoife agus Cian, tar éis plean mór a dhéanamh.En: It was a beautiful sunny day, and two friends, Aoife and Cian, had made a big plan.Ga: Bhí siad chun picnic a bheith acu ag na hAillte Móra, áit a raibh radharcanna an tsaoil le feiceáil, agus éanlaith na farraige ag imirt os cionn an uisce gorm.En: They were going to have a picnic at the Cliffs of Moher, a place with breathtaking views and sea birds playing above the blue water.Ga: “Cian, an bhfuil tú réidh le haghaidh eachtraíochta?En: "Cian, are you ready for an adventure?"Ga: ” arsa Aoife agus iad ag druidim le barr na haille.En: said Aoife as they reached the cliff's edge.Ga: D'oscail Cian mála mór lán le bia blasta.En: Cian opened a large bag full of delicious food.Ga: Bhí ceapairí, úlla, agus fianáin ann, a raibh uair an chloig caite ag dul thar mar a bhí an bia á ullmhú acu.En: There were sandwiches, apples, and cookies, prepared just the way they liked it.Ga: Bhí gach rud feistithe go foirfe don lá speisialta seo.En: Everything was perfect for this special day.Ga: Chuir siad a n-éadach picnice síos ar an féar glas agus shuigh siad síos le haghaidh lón.En: They spread out their picnic blanket on the green grass and sat down for lunch.Ga: Bhí an ghrian ag taitneamh, na tonnta ag bualadh go réidh in aghaidh na hAillte, agus an ghaoth ag séideadh go séimh.En: The sun was shining, the waves were crashing gently against the Cliffs, and the wind was blowing softly.Ga: Ní fhéadfadh an lá a bheith níos foirfe.En: The day couldn't be more perfect.Ga: Ach an nóiméad a bhain Aoife an clúdach de na ceapairí, tháinig nead de cheannachaí mara sceimhlitheoireachta ó na flaithis.En: But the moment Aoife removed the cover from the sandwiches, a swooping seagull thief came out of nowhere.Ga: Bhí gliogar ina súile agus d'ionsaigh siad na ceapairí gan trócaire.En: It had a greedy look in its eyes and attacked the sandwiches mercilessly.Ga: “Níorbh fhéidir!En: "No way!"Ga: ” a scread Cian agus é ag iarraidh na héin chreachta a ruaigeadh.En: shouted Cian, trying to shoo away the thieving birds.Ga: Ach bhí gach uile chnapshuim ar shiúl ag na hseabhac mara sula dtiocfadh leis breathnú thart.En: But the seagulls were all focused on the sandwiches before they could even look around.Ga: Rinne Aoife agus Cian comhairle a dhéanamh.En: Aoife and Cian had to make a decision.Ga: Bhí ocras orthu agus theastaigh uathu a mbealach a dhéanamh chun taitneamh a bhaint as an lá.En: They were hungry and wanted to make the most of the day.Ga: “Cad a dhéanfaimid, Cian?En: "What should we do, Cian?"Ga: ” arsa Aoife le deora beaga ina súile ón díomá.En: said Aoife, with disappointment in her eyes.Ga: Cian, a bhí riamh cruthaitheach, bhí smaoineamh aige.En: Cian, always creative, had an idea.Ga: “Eist, tá plan agam.En: "Listen, I have a plan.Ga: Úsáidfimid do scairf mar líontán!En: We'll use your scarf as a tablecloth!"Ga: ”Ghlac Aoife an scairf geal daite as a mála agus chas sí é timpeall a lámh.En: Aoife took the bright-colored scarf from her bag and carefully spread it around.Ga: Ansin, chrom siad faoin éadach picnice agus d'oscail siad ceapaire eile go cúramach, ag faire go géar don spéir.En: Then, they carefully placed the remaining sandwiches on the scarf, keeping a close eye on the sky.Ga: Nuair a tháinig na héin anuas aríst, léim Cian suas agus chaith an scairf thar a cheann.En: When the birds swooped down again, Cian jumped up and threw the scarf over their heads.Ga: Le gluaiseacht ghealgháireach, rug sé cúpla ceann de na hainhithe beaga dána.En: With a cheerful movement, he caught a few of the daring little thieves.Ga: Thit na héin isteach sa líontán gan choinne.En: The birds fell into the makeshift net without a fight.Ga: “Déanaimis conradh, a éin,” arsa Cian, ag labhairt go dáiríre ach le fonn spraíúil, “tabharfaimid cuid de na úlla díbh, má fhágann sibh na ceapairí inár n-aonar!En: "Let's make a deal, birds," said Cian, speaking seriously but with a playful tone, "we'll give you some apples, if you leave the sandwiches to us!"Ga: ”Bhí géarghá ag na héin agus d'aontaigh siad.En: The birds were desperate, and they agreed.Ga: Dhein Cian a chuid magaidh leis na hainhithe, agus scaoil sé saor iad amach as an scairf.En: Cian teased the birds a little and then set them free from the scarf.Ga: Bhain Aoife agus Cian taitneamh as a gcuid ceapairí, gan a thuilleadh cur isteach ó na seagulls.En: Aoife and Cian enjoyed their sandwiches, without any further interruption from the seagulls.Ga: Bhí gáire ar gach duine againn agus an picnic á chaitheamh faoi scáth na haille.En: Everyone was laughing, enjoying the picnic under the shadow of the cliffs.Ga: Bhí an lá críochnaithe agus d'imigh siad abhaile, go sásta agus go socair, le cuimhní cinn ar eachtra iontach eile le chéile ag na hAillte Móra.En: The day came to an end, and they went home, happy and content, with memories of another wonderful adventure at the Cliffs of Moher.Ga: “Féach, Cian, is féidir linn dul i ngleic le haon rud nuair a oibríonn muid le chéile,” arsa Aoife agus tuirse ach áthas i ngach céim ar a dturas abhaile.En: "See, Cian, we can tackle anything when we work together," said Aoife, tired but happy at every step on their journey home. Vocabulary Words:breathtaking: álainnswooping: ag seachaintmercylessly: as rachragreedy: fiáindisappointment: díomátablecloth: bordclaímakeshift: iomlánachdesperate: ag streachailtteased: magadhinterrupt: stopadh