PODCAST EPISODE

Muaj cov kev teeb txheeb tshiab qhia tias muaj Australia tej hluas tshaj 25% tsis pov puag lawv tus kheej rau lub caij ntuj so

SBS Hmong - SBS Hmong

Nov 21 2021 • 13 mins


Tub ceev xwm hais tias cov kev tawm tsam ntawm Sydney thiab Melbourne ib hnub dhau los yog cov kev tawm tsam yam thaj yeeb, neeg Australia thiab Singapore yuav mus ncig tau ntawm 2 lub teb chaws no yam tsis tas cais, ICC tau ncua tsis tshuaj ntsuam Philippines tus coj cov kev ua txhaum leej tug neeg txoj cai, Cancer council qhia tias Australia tej hluas txog 28% tsis pov puag lawv tus kheej rau lub caij ntuj so thiab xav kom tsoom fwv teb chaws tsim cov kev taw qhia kom tej hluas paub txog kab mob cancer tawv nqaij, Nplog lub tuam chav tswj kev noj qab haus huv qhia tias yuav pib tsim tshuaj Molnupiravir ntsiav coj los sim kho Nplog tej neeg kis kab mob COVID-19, Tim Paine tawm tsis uas Australia tus Test Captain,...