پادکست کوبه

Mehdi Chalak

دراین سری پادکست از سفر میگم و اینکه ما چرا جابجا میشیم.از سفرها و تجربیاتم میگم و جوری که نگاه میکنیم به سفر. از سفر در سفر میگم. از آدمی که از سرزمینش کوچ کرده و دوباره شوق سفر داره read less
EducationEducation
Self-ImprovementSelf-Improvement

Episodes