Gharsabha Season 02

Sardhar Mandir

Prerak : Pujya Sad. Swami Shree Nityaswarupdasji, Shree Swaminarayan Temple - Sardhar.