Kahigi n'Orukooko

Mbaganire—An African Folktales Podcast

Nov 7 2021 • 6 mins


omuhigi, ayaitsire orukooko, rukagaruka nk'omukazi murungi, akamushwera . omukazi akamwehindukana kumwita