نگاهی به تاریخ ایران

دکتر کریم افشار

دکتر کریم افشار با استفاده از متون تاریخی معتبر به تاریخ ایران را به طور اجمالی و با نگاهی تازه بیان می‌کنند read less