ExChange Wales: Social care training & resource

CASCADE

Welcome to ExChange Wales. The podcast that brings leading researchers together with practitioners and service users to share expertise, research evidence and care experiences. Each participant offers unique perspectives and solutions to the challenges we face as we work to build better social care in Wales. read less
ScienceScience

Episodes

Transitions in kinship care - ExChange Wales
Nov 16 2021
Transitions in kinship care - ExChange Wales
PhD researchers Lorna Stabler, Cardiff University and Abbie Toner, University of Suffolk both have experience of being kinship carers. Lorna has carried out research with kinship carers on projects in England and Wales, and Abbie has extensive experience of supporting grandparent carers and children as a support worker for two local authorities and a third sector organisation. Kinship care is often discussed as another form of care for children and young people who cannot live with their previous primary carers. Because of this, terms that are used within social work and the care system are often applied to kinship care. However, when they are considered more closely, some terms don't seem to make much sense. As part of the EXCHANGE conference focusing on transitions, in this podcast Lorna and Abbie discuss how we could think about transitions within and from kinship care, and what we might need to understand more about.  They will draw on their experiences in research, practice and lived experiences to explore this under developed area. Mae gan yr ymchwilwyr PhD Lorna Stabler, Prifysgol Caerdydd ac Abbie Toner, Prifysgol Suffolk brofiad o fod yn ofalwyr sy’n berthnasau. Mae Lorna wedi gwneud gwaith ymchwil gyda gofalwyr sy’n berthnasau, yn rhan o brosiectau yng Nghymru a Lloegr. Mae gan Abbie brofiad helaeth o gefnogi’r rhai sy’n gofalu am eu teidiau, eu neiniau a’u plant ar ôl cyflawni swydd Gweithiwr Cymorth mewn dau awdurdod lleol a sefydliad yn y trydydd sector.Yn aml, mae gofal gan berthynas yn cael ei drin a’i drafod fel math arall o ofal i blant a phobl ifanc na allant fyw gyda’u prif ofalwyr blaenorol. Oherwydd hyn, mae’r termau a ddefnyddir ym maes gofal a gwaith cymdeithasol yn aml yn cael eu defnyddio ym maes gofal gan berthynas. Fodd bynnag, wrth ystyried y termau hyn ymhellach, mae’n ymddangos nad yw rhai ohonynt yn gwneud llawer o synnwyr. Yn rhan o gynhadledd ExChange sy'n canolbwyntio ar bontio, mae Lorna ac Abbie, mewn podlediad, yn trafod sut y gallem feddwl am bontio ym maes gofal gan berthynas a beth y gallai fod angen i ni ddeall mwy amdano. Byddant yn defnyddio eu profiad o wneud ymchwil, eu hymarfer a’u profiadau go iawn i archwilio'r maes annatblygedig hwn.
Motivational Interviewing for working with children and families - ExChange Wales
Jul 27 2021
Motivational Interviewing for working with children and families - ExChange Wales
MI is now widely used in services for children, playing a key part in innovations such as Family Drug and Alcohol Courts, the Family Safeguarding model and Intensive Family Support Teams. In this session Steve Rollnick (co-creator of Motivational Interviewing) talks with Donald Forrester, David Wilkins and Charlie Whittaker about their forthcoming book on this topic. Discussion will cover the contribution that MI can make to child and family work and how to respond to key problems or challenges such as how to have difficult conversations and applying MI principles in the context of child protection - plus wherever else the conversation goes! There will be opportunities for those attending to ask questions, share experiences and be involved in the discussion.Bellach, mae MI (Cyfweld Ysgogiadol) yn cael ei ddefnyddio'n helaeth mewn gwasanaethau plant, gan chwarae rhan allweddol mewn ymyriadau megis Llysoedd Cyffuriau ac Alcohol Teulu, y model Diogelu Teuluol a Thimau Cefnogi Teuluoedd Dwys. Yn y sesiwn hon bydd Steve Rollnick (cyd-grëwr Cyfweld Ysgogiadol) yn siarad â Donald Forrester, David Wilkins a Charlie Whittaker am eu llyfr sydd ar ddod ar y pwnc hwn. Bydd trafodaeth yn cwmpasu'r cyfraniad y gall MI ei wneud at waith plant a theuluoedd a sut i ymateb i broblemau neu heriau allweddol megis sut i gael sgyrsiau anodd a chymhwyso egwyddorion MI yng nghyd-destun amddiffyn plant - a ble bynnag arall mae'r sgwrs yn mynd! Bydd cyfleoedd i'r rhai sy'n mynychu ofyn cwestiynau, rhannu profiadau a chymryd rhan yn y drafodaeth.