നൽമൊഴികൾ

Pilgrim Home

വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലെ ഏതാനും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുവാനും ആ വാക്യങ്ങളുടെ പ്രായോഗിക വശങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന ബൈബിൾ പഠന പരമ്പരയാണ് നൽമൊഴികൾ. read less
Religion & SpiritualityReligion & Spirituality