نفقه بخش سوم

مشیریه: نامه‌ی تاریخ و حقوق

Jan 30 2024 • 25 mins

در این قسمت برای درکِ جنبه‌های عملی و اجرایی نفقه، یک پرونده واقعی را بررسی می‌کنیم تا نشان دهیم تا چه میزان پرونده‌های نفقه می‌توانند پیچیده و پرابهام باشند. براساس نظام حقوقی و قضایی ایران، چنانچه زن به هرعلتی خانه مشترک رو ترک کند و این دلیل از نظر دادگاه موجه نباشد به زن نفقه تعلق نمی گیرد.

همچنین در این قسمت، تعلق نفقه به زن پس از انحلال نکاح (طلاق یا فسخ ازدواج) را بررسی می‌کنیم.

You Might Like

History Daily
History Daily
Airship | Noiser | Wondery
Lore
Lore
Aaron Mahnke
Dark History
Dark History
Audioboom Studios
The Ancients
The Ancients
History Hit
History That Doesn't Suck
History That Doesn't Suck
Prof. Greg Jackson
Ridiculous History
Ridiculous History
iHeartPodcasts
The Rest Is History
The Rest Is History
Goalhanger Podcasts
BADLANDS
BADLANDS
Double Elvis
Aaron Mahnke's Cabinet of Curiosities
Aaron Mahnke's Cabinet of Curiosities
iHeartPodcasts and Grim & Mild
Tides of History
Tides of History
Wondery / Patrick Wyman
Noble Blood
Noble Blood
iHeartPodcasts and Grim & Mild
You're Wrong About
You're Wrong About
Sarah Marshall
Mobituaries with Mo Rocca
Mobituaries with Mo Rocca
CBS News & iHeartPodcasts
Gone Medieval
Gone Medieval
History Hit