PODCAST EPISODE

ایمانی منطبق با عقل و برهان - ۱۱

آواز نجات

Dec 18 2021 • 26 mins


مسیحیان معتقدند که تنها راه نجات، مسیح است زیرا کتاب مقدس چنین می‌فرماید. روش مذاهب جهان بر پایۀ اعمال شخص است، اما در مسیحیت نجات و رستگاری، تنها با ایمان به مسیحِ خداوند میسر می‌شود.‏