Giới thiệu Chúa cho mọi người - Lm. Giuse Bùi Công Trác

Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Nov 30 2021 • 12 mins

Bài giảng của Lm. Giuse Bùi Công Trác trong lễ Thánh Anrê, Tông đồ, cử hành lúc 5:30 ngày 30-11-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.