PODCAST EPISODE

20210921_IRISH_leithsceal_gafa_ag_uisce_eireann_faoi_sholathar_truaillithe

Learn Irish with daily podcasts

Sep 21 2021 • 11 mins


jQuery(document).ready(function(){ cab.clickify(); }); Original Podcast with clickable words https://tinyurl.com/yf5pwtua Irish Water apologizes for pollution supply. Leithscéal gafa ag Uisce Éireann faoi sholáthar truaillithe. The managing director of Irish Water has apologized to those who fell ill after drinking contaminated water from public supplies in Leinster. Tá leithscéal gafa ag stiúrthóir bainistíochta Uisce Éireann leis na daoine a d'éirigh tinn tar éis dóibh uisce truaillithe ón soláthar poiblí i gCúige Laighean a ól. Niall Gleeson said the disaster should not have happened. Dúirt Niall Gleeson nár cheart don tubaiste tarlú. Contaminated water was found at two treatment plants, the Town Center in Co. Kildare and the Branch Center in Co. Wexford. Is in dhá ionad cóireála a fuarthas an t-uisce truaillithe, mar atá, ionad an Bhaile Mhóir i gCo Chill Dara agus in ionad na Craobhaí i gCo Loch Garman. Water is supplied to people in north Dublin and Gorey, Co Wexford, from these two locations respectively. Cuirtear uisce ar fáil do dhaoine i dtuaisceart Bhaile Átha Cliath agus i nGuaire, Co Loch Garman, ón dá ionad sin faoi seach. Speaking on RTÉ, Niall Gleeson stated that Irish Water is taking steps to ensure that such mishaps do not happen again. Ag labhairt dó ar RTÉ, mhaígh Niall Gleeson go bhfuil bearta á gcur i bhfeidhm ag Uisce Éireann lena chinntiú nach dtarlóidh míthapa mar seo arís. He said the body was informed too late that the water was contaminated. Dúirt sé gur cuireadh in iúl go rómhall don chomhlacht go raibh an t-uisce truaillithe. The dirty water had gone through the supply system by the time the company was notified and as a result, he said, there was no proximity in a boiling notice issued. Bhí an t-uisce salach imithe tríd an gcóras soláthair faoin am a fuair an comhlacht scéala faoi agus dá bharr sin, a dúirt sé, ní raibh aon ghar i bhfógra fiuchta a eisiúint. Gliasánch confirmed that Irish Water was looking to find out the reasons for this delay but suggested that there were "communication difficulties" in Wexford County Council. Dheimhnigh an Gliasánch go bhfuil Uisce Éireann ag féachaint le fios fátha na moille seo a fháil ach thug sé le tuiscint go raibh "deacrachtaí cumarsáide" i gComhairle Contae Loch Garman. As soon as Ireland Water was notified, he said, the company notified the Environmental Protection Agency and the Health Service Executive. Chomh luath in Éirinn agus a tugadh fógra d'Uisce Éireann, a duirt sé, chuir an comhlacht scéala chuig an an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil agus chuig Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte. At least 52 people became ill in Gorey after drinking the contaminated water. Buaileadh tinn 52 duine ar a laghad i nGuaire tar éis dóibh an t-uisce truaillithe a ól. Some were hospitalized. Cuireadh cuid acu in ospidéil. Bacteria associated with E. Baictéir atá bainteach le E. coli author of the evil, it was said. coli údar an oilc, a dúradh. Niall Gleeson stated that Irish Water wants one organization to be responsible for water services in this country in order to improve the efficiency of the system, he said. Thug Niall Gleeson le fios go bhfuil Uisce Éireann ag iarraidh aon eagraíocht amháin a bheith freagrach as seribhísí uisce sa tír seo d'fhonn éifeachtacht an chórais a fheabhsú, mar a dúirt sé. The Workplace Relations Commission is in talks about transferring workers in local authority water departments to Irish Water. Tá cainteanna ar bun sa Choimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre faoi oibrithe i rannóga uisce na n-údarás áitiúil a aistriú go hUisce Éireann.