പേടിയെ തോൽപിച്ച കുഞ്ഞുരാജാവ്

Malayalam Stories for Children | കഥ കേൾക്കൂ കണ്മണീ..

Dec 9 2023 • 12 mins

ഭയം എക്കാലത്തും, ഏതു പ്രായത്തിലും, മനുഷ്യനെ അലട്ടുന്ന ഒരു വികാരമാണ്. ഭയത്തെ കീഴടക്കുന്നവൻ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മുന്നേറ്റം നടത്തുന്നു. കീഴടക്കുന്നത് പലപ്പോഴും അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യവുമല്ല. പ്രത്യേകിച്ചും വഴി കാണിക്കുവാൻ വിവേകിയായ ഒരാൾ കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ.

വെയിൽസിൽ പ്രചാരത്തിലുമുള്ള ഒരു നാടോടിക്കഥ.

You Might Like

Six Minutes
Six Minutes
GZM Shows
Creepy
Creepy
Bloody FM
Relatos de la Noche
Relatos de la Noche
Sonoro | RDLN
The NoSleep Podcast
The NoSleep Podcast
Creative Reason Media Inc.
The Sleepy Bookshelf
The Sleepy Bookshelf
Slumber Studios
Welcome to Night Vale
Welcome to Night Vale
Night Vale Presents
We're Alive
We're Alive
Wayland Productions Inc
La Mano Peluda
La Mano Peluda
Radio Fórmula
Dragnet
Dragnet
Classic Radio
CBS Radio Mystery Theater
CBS Radio Mystery Theater
Entertainment Radio
Scary Story Podcast
Scary Story Podcast
Scary Stories
Tower 4
Tower 4
Bloody FM
The SCP Experience
The SCP Experience
Dr. NoSleep Studios