זריקת יהדות וחסידות הפודקאסט

Zvi W Zidon

שידורי יהדות לימודי תניא חסידות הלכה באונליין ובדיגיטלפודקאסט יוטויב פייסבוק וכושנהיה חסידים פודקאסט בנושא יהדות לאור החסידות .בפודקאסט שנהיה חסידים ניתן ללמוד מגוון נושאים כגון פרשת השבוע לאור החסידות זוגיות ושלום בית הלכה הגות תניא ועוד ניתן להאזין לפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים המוכרות וגם באתר מרכז ניו יורק ב"ה שנהיה חסידים אמןלהצטרפות בווצאפ https://chat.whatsapp.com/KKNjb1YFWDi1PJbgfNk6lx להצטרפות בפייסבוק https://www.facebook.com/chacisik לאתרהאינטרנט https://heb.centernyc.com/chassidish/ בטלגרם @chasidiks הדבר היחיד שחסר הוא - שיהודי יפקח את עיניו כדבעי, ויראה איך שהכל כבר מוכן לגאולה! — משיחת ש"פ ויצא ה'תשנ"ב הרבי מליובאוויטשכאשר יהודי הולך על פי דרכי התורה, הוא נעשה בעל הבית על העולם כולו... הוא פועל שלום בין אומות העולם, ובין האומות ועם ישראל.

Start Here
באה מצווה ולא בא לי לעשות אותה מה לעשות נטו לבורא עולם? שיעור חסידות קצר פחות מ 7 דקות
Jun 20 2022
באה מצווה ולא בא לי לעשות אותה מה לעשות נטו לבורא עולם? שיעור חסידות קצר פחות מ 7 דקות
לא בא לי ואין לי חשק לעשות, מה לעשות?עצה של הרבי הרבי מליובאוויטש , למה כן לעשות.התשובה בקצרהלעשות את המצוות נטו בשביל אבא בורא עולםשיעור קצר פחות מ 7 דקות עם צבי וילור צידון וישראל אסולין"ציווי" מביא לידי "צוותא וחיבור" בתורת החסידות מוסבר [לקו"ת בחוקותי מה, ג.], ש"מצוה" היא מלשון "צוותא וחיבור", כי מהות ה"מצוות" היא, שבאמצעותן "מתחברים" ומתאחדים, כביכול, עם הקדוש־ברוך־הוא. וכיון שכל פירושי התורה קשורים זה לזה [ראה בארוכה לקו"ש ח"ג ע' 35. וראה גם לקו"ש  ה"ו ע' 165.], מובן, ששני פירושים אלו למלה "מצוה" – מלשון ציווי ופקודה, ומלשון צוותא וחיבור – קשורים ביניהם: כי התחברותו של היהודי עם הקדוש־ברוך־הוא באמצעות קיום המצוות היא דוקא בקיימו אותן באופן של ציווי. כלומר, על ידי שהוא מקיים מצוות מפני ציוויו של הקדוש־ברוך־הוא, מתוך קבלת עול מלכות שמים, ולא מתוך הכרה שכלית, רגש וכדומה[ראה גם לקו"ש ח"ח ע' 128 ואילך] – הרי אז נוצר ה"צוותא וחיבור" שבמצוה, המחברת אותו עם הקדוש־ברוך־הוא, מצווה המצוות.שתפו את השיעור ועשו מצווה, נטו.בזוהר נאמר: "כל המזכה לאחרים- אותה הזכות עומדת לו ואינה סרה ממנו". ב"חסד לאברהם" מובא: "אין חפץ ה' כי אם במי שמזכה את הבריות". בעל הרוקח: "אין זכות כמזכה הרבים" - אפילו אדם פשוט ביותר, כיוון שהוא מזכה הרבים, מעלתו עצומה בשמיים ואין מצווה אדירה יותר מזו. חכמינו זכרונם לברכה אמרו: "כל המזכה את הרבים - אין חטא בא על ידו". כלומר, ה' עוזר לאדם שמזכה את הרבים להינצל יותר מן החטא. הפסוק אומר: "אם תוציא יקר מפי זולל - כפי תהיה". דרשו על כך רבותינו, שאדם שזוכה לחזק את הרבים, ולזכותם, זוכה להיות במעלה כמו פיו של ה' יתברך !כביכול, הוא יגזור גזירה, וה' מקיים.
באה מצווה ולא בא לי לעשות אותה מה לעשות נטו לבורא עולם? שיעור חסידות קצר פחות מ 7 דקות
Jun 20 2022
באה מצווה ולא בא לי לעשות אותה מה לעשות נטו לבורא עולם? שיעור חסידות קצר פחות מ 7 דקות
לא בא לי ואין לי חשק לעשות, מה לעשות?עצה של הרבי הרבי מליובאוויטש , למה כן לעשות.התשובה בקצרהלעשות את המצוות נטו בשביל אבא בורא עולםשיעור קצר פחות מ 7 דקות עם צבי וילור צידון וישראל אסולין"ציווי" מביא לידי "צוותא וחיבור" בתורת החסידות מוסבר [לקו"ת בחוקותי מה, ג.], ש"מצוה" היא מלשון "צוותא וחיבור", כי מהות ה"מצוות" היא, שבאמצעותן "מתחברים" ומתאחדים, כביכול, עם הקדוש־ברוך־הוא. וכיון שכל פירושי התורה קשורים זה לזה [ראה בארוכה לקו"ש ח"ג ע' 35. וראה גם לקו"ש  ה"ו ע' 165.], מובן, ששני פירושים אלו למלה "מצוה" – מלשון ציווי ופקודה, ומלשון צוותא וחיבור – קשורים ביניהם: כי התחברותו של היהודי עם הקדוש־ברוך־הוא באמצעות קיום המצוות היא דוקא בקיימו אותן באופן של ציווי. כלומר, על ידי שהוא מקיים מצוות מפני ציוויו של הקדוש־ברוך־הוא, מתוך קבלת עול מלכות שמים, ולא מתוך הכרה שכלית, רגש וכדומה[ראה גם לקו"ש ח"ח ע' 128 ואילך] – הרי אז נוצר ה"צוותא וחיבור" שבמצוה, המחברת אותו עם הקדוש־ברוך־הוא, מצווה המצוות.שתפו את השיעור ועשו מצווה, נטו.בזוהר נאמר: "כל המזכה לאחרים- אותה הזכות עומדת לו ואינה סרה ממנו". ב"חסד לאברהם" מובא: "אין חפץ ה' כי אם במי שמזכה את הבריות". בעל הרוקח: "אין זכות כמזכה הרבים" - אפילו אדם פשוט ביותר, כיוון שהוא מזכה הרבים, מעלתו עצומה בשמיים ואין מצווה אדירה יותר מזו. חכמינו זכרונם לברכה אמרו: "כל המזכה את הרבים - אין חטא בא על ידו". כלומר, ה' עוזר לאדם שמזכה את הרבים להינצל יותר מן החטא. הפסוק אומר: "אם תוציא יקר מפי זולל - כפי תהיה". דרשו על כך רבותינו, שאדם שזוכה לחזק את הרבים, ולזכותם, זוכה להיות במעלה כמו פיו של ה' יתברך !כביכול, הוא יגזור גזירה, וה' מקיים.
שיעור לשבועות לומדים שיחה של הרבי
Jun 2 2022
שיעור לשבועות לומדים שיחה של הרבי
כ"ק מו"ח אדמו"ר הי' מברך לפני חג השבועות, במכתבים ובעל-פה, בהנוסח "לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות".וביאור הענין הוא:כנסו לשיעור קצר (פחות מ 18 דק)נושא השיעור לומדים שיחה מאת הרבי מליובאוויטש על שבועות, לקבלת התורה בשמחה ובפנימיותתוכן השיחהשיחת* יום ב' דחג השבועות ה'תשי"ז. מאת הרבי מליובאוויטשא. כ"ק מו"ח אדמו"ר הי' מברך לפני חג השבועות, במכתבים ובעל-פה, בהנוסח "לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות".וביאור הענין הוא:שמחה: להיות אשר לימוד התורה וקיום המצוות קשור בנסיונות ובהעלמות והסתרים, לזאת צריכה להיות קבלת התורה בשמחה, כמרז"ל "כל מצוה שקיבלו עליהם בשמחה כו' עדיין עושין אותה בשמחה", שבמילא מתקיימות יותר.פנימיות: קיום התומ"צ צריך להיות בכל פנימיות עצם נפשו. לא רק בלבושי הנפש מחשבה דיבור ומעשה, וגם לא רק בכחות הנפש דשכל ומדות. כל זה – גם הכחות – הם חיצוניות לגבי עצם הנפש, וקיום התומ"צ צריך להיות בפנימיות, בעצם נפשו.וע"ד שהי' אומר כ"ק אדמו"ר הזקן בדביקותו: "איך וויל ניט דיין ג"ע, איך וויל ניט דיין עוה"ב, איך וויל מער ניט אַז דיך אַליין", שאינו רוצה בשום גילויים, גם גילויים היותר עליונים, כי אם רק בהעצמות – שזה בא מצד עצם ופנימיות הנשמה.דהנה, בשעת מתן-תורה היתה ההתחלה – "אנכי הוי' אלקיך", אנכי מי שאנכי, דלא אתרמיז לא בשום קוץ כו', הוא הוי' המהוה, והוא אלקיך, כחך וחיותך. ודיבור זה נאמר בלשון יחיד (דלא כתיב "אלקיכם", כי אם "אלקיך", לשון יחיד), שלכאו"א מישראל אמר הקב"ה אשר כל כחו וחיותו הוא רק "אנכי הוי'".והיות אשר דיבורו של הקב"ה עביד מעשה, הרי ע"י דיבור זה נקבע ונחקק בכאו"א מישראל, אשר כל כחו וחיותו הוא רק "אנכי", ולזאת אינו רוצה בשום ענין בעולם, כי אם בעצמות ומהות בלבד, להיות שזהו כל כחו וחיותו.ולהיות אשר בכל שנה ושנה הנה בחג השבועות חוזר ומתעורר אותו הגילוי שהי' במתן-תורה, ובכל שנה ושנה ההמשכה היא ממקום נעלה יותר ובתוקף יותר, לזאת הנה נוסח הברכה שלפני חג השבועות הוא "לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות", אשר קבלת התורה תהי' בפנימיות נפשו. כל כחו וחיותו יהי' ה"אנכי" דלא אתרמיז בשום אות – גילוי.הרשמו לערוץ היוטיוב של זריקת חסידות לצפייה באיכותHD תניא גדולה בקטנה: מלבוש הנפש האלוקית שבועות שמחנ.בלא לשכח ללכת לבית הכנסת להקשיב לעשרת הדיברותב"ה שניזכה עוד עכשיו"לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות"בבית המקדש ה 3#שבועות#חסידות#לומדים_שיחה#hebrew
הכנה לחג השבועות שיעור  10 דק וחמש שניות לקראת שבועות עם ד"ר יחיאל הררי  סודות מגילת רות
May 31 2022
הכנה לחג השבועות שיעור 10 דק וחמש שניות לקראת שבועות עם ד"ר יחיאל הררי סודות מגילת רות
לקראת חג  שבועות עם ד"ר יחיאל הררי  סודות מגילת רות #1 לברוח מהייעוד שלי? מימוש הפוטנציאל הפרטי דרך התבוננות  במגילהלצפות ביוטיוב ולהרשם לערוץ יחיאל הררי כתב את עבודת הדוקטור שלו בחוג לתקשורת באוניברסיטת תל-אביב. הוא לימד באוניברסיטת תל-אביב ובביה"ס לתקשורת במכללת ספיר ושימש כעיתונאי, עוזר פרלמנטרי, יועץ תקשורת ויועץ מקצועי בכיר במשרד השיכון והבינוי ומשרד התעשיה והמסחר. יחיאל הרריספרו השישי, סודו של הרבי, הפך לרב מכר וזכה באות ספר הזהב (למעלה מ-20,000 עותקים) כחודשיים לאחר צאתו לאור (ידיעות ספרים, מאי 2013).ספרו השמיני, אומנות ההגבהה – מדריך להורות וחינוך על פי חכמת היהדות. שהספיק גם הוא להיכנס לרשימות רבי המכר, הוא מדריך מעשי ורוחני כאחד, שמציע שיטה שלמה ומגובשת הכוללת עקרונות חינוכיים רלוונטיים לכל גיל ויישומיים בכל מצב. שיטה המיוסדת על אדני ההגות היהודית, ובעיקר על משנתם החינוכית של הרבי מלובביץ’ וחמיו הרבי הריי”צ, על תורת בעל התניא, האדמו”ר מפיאסצנה, הבעל־שם־טוב והרמב”ם.ב"ה יתברך  שנזכה בשבועות הבא עלינו לטובה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות שפע ברכה והצלחה בריאות ואושר #שליחות #רות #יעוד #שבועות #חבד #יהדות #פסיכולגיה
חוגגים פסח שני, מוכנים? ולג בעומר שיעור הלכה מנהג וחסידות
May 11 2022
חוגגים פסח שני, מוכנים? ולג בעומר שיעור הלכה מנהג וחסידות
יום ראשון הקרוב חוגגים פסח שני, מוכנים?יום י"ד באייר הוא "פסח שני". בזמן בית-המקדש הייתה זו הזדמנות נוספת להקריב קורבן פסח עבור אלו שלא יכלו לעשות זאת בפסח הראשון. בימינו, מציינים את היום באי-אמירת תחנון ונוהגים לאכול בו מצות.בסרטון שיעור על  פסח שני 🔥 ול"ג בעומר הלכה למעשה ומנהגים 14 מי יודע01:01 מה מברכים בפסח שני על מצה? אשכנזים וספרדים 01:54 האם אומרים תחנון בפסח שני? אשכנזים וספרדים02:46 סיכום הלכות לפסח שני.03:08 מה כן עושים בפסח שני? הסבר03:42 המסר של פסח שני? לפי הרבי מליובאוויטש04:51 האם חוגגים ל"ג בעומר בחו"ל? תשובה 🔥06:34 האם ל"ג בעומר הוא מנהג נכון? תשובה08:16 מה עושים בל"ג בעומר? הסבר9:45 מה זה יום הילולא? הסבר11:09 🔥  האם מותר לחגוג ל"ג בעומר בשנת אבל? תשובה12:05 האם מותר להתחתן בל"ג בעומר? ספרדים ואשכנזים13:01 בר מצווה רגע לפני ל"ג בעומר, האם מותר מוזיקה ולהסתפר?14:46 למה עושים מדורות בל"ג בעומר? מקור המנהג.16:30 מה עושים אם לא עולים למירון בל"ג בעומר?19:28 האם מותר ללמוד זוהר19:48 מה זה ספר הזוהר? הסבר קצרלא לשכח ללחוץ לייק ולשתףלהמשיך ללמוד על ל"ג בעומר, שיחה מאת הרבי מליובאוויטש כנסו: בשיעור #בעומר #הזדמנות #פסח_שני #הלכה #מנהג #הלכות
שיעור עיון בספר התניא - תניא גדולה בקטנה פרק ח מפגש 54 מתחילים פרק ח | רב אורח הרב שרגא פייבש זלמנוב שליח חב"ד קווינס
Apr 25 2022
שיעור עיון בספר התניא - תניא גדולה בקטנה פרק ח מפגש 54 מתחילים פרק ח | רב אורח הרב שרגא פייבש זלמנוב שליח חב"ד קווינס
כל רגע זה רגע נפלא לעיון בספר התניא קדישא  שיעור תניא גדולה בקטנה פרק ח מפגש 54 מתחילים פרק ח | רב אורח הרב שרגא פייבש זלמנוב שליח חב"ד קווינס תניא תחילת פרק ח:"וְעוֹד זֹאת בְּמַאֲכָלוֹת אֲסוּרוֹת, שֶׁלְּכָךְ נִקְרָאִים בְּשֵׁם אִסּוּר, מִפְּנֵי שֶׁאַף מִי שֶׁאָכַל מַאֲכַל אִסּוּר בְּלֹא הוֹדַע לְשֵׁם שָׁמַיִם, לַעֲבֹד ה' בְּכֹחַ אֲכִילָה הַהִיא, וְגַם פָּעַל וְעָשָׂה כֵּן וְקָרָא וְהִתְפַּלֵּל בְּכֹחַ אֲכִילָה הַהִיא, אֵין הַחִיּוּת שֶׁבָּהּ עוֹלָה וּמִתְלַבֶּשֶׁת בְּתֵבוֹת הַתּוֹרָה וְהַתְּפִלָּה כְּמוֹ הַהֶתֵּר, מִפְּנֵי אִסּוּרָהּ בִּידֵי הַסִּטְרָא אַחֲרָא מִשָּׁלֹשׁ קְלִפּוֹת הַטְּמֵאוֹת. וַאֲפִלּוּ הוּא אִסּוּר דְּרַבָּנָן, שֶׁחֲמוּרִים דִּבְרֵי סוֹפְרִים יוֹתֵר מִדִּבְרֵי תּוֹרָה כו'. וְלָכֵן גַּם הַיֵּצֶר הָרַע וְכֹחַ הַמִּתְאַוֶּה לִדְבָרִים הָאֲסוּרִים הוּא שֵׁד מִשֵּׁדִין נֻכְרָאִין, שֶׁהוּא יֵצֶר הָרַע שֶׁל אֻמּוֹת הָעוֹלָם, שֶׁנַּפְשׁוֹתֵיהֶם מִשָּׁלֹשׁ קְלִפּוֹת הַטְּמֵאוֹת."  בשיעור וידיאו אודי תניא גדולה בקטנה 54  נלמד על1. התחלת לימוד על השד הנוכרי שבתוכנו2. מה זה בעצם קליפות אסורות?3. נספר סיפור על מנת לבהר מהות יין נסך4. חומרת מאכלות אסורות שיעור תניא גדולה בקטנה 54 תוכן ענייניםלוח זמנים לפי דקות ושניות00:00 מילתא דבדיחותא00:12 ספר התניא סגולה להצלה01:00 מתחילים ללמוד פרק ח בתניא04:37 מותר אסור – אסור מותר06:46 סיפור חסידי על מאכלות אסורות והרבי המהרש14:14 מאכלות אסורות18:30 חמורים דברי סופרים יותר מדברי תורה19:52 שד משדין נכראין 21:55 מה קורה אם עשינו מצווה ללא לשמה לא לשכוח לשתףלצפות בשיעור HD
חסידות לפרשת פקודי המשכן הפרטי שלנו  זריקת חסידות 7.7 עם הרב שרגא פייביש זלמנוב שליח חב"ד קווינס
Mar 1 2022
חסידות לפרשת פקודי המשכן הפרטי שלנו זריקת חסידות 7.7 עם הרב שרגא פייביש זלמנוב שליח חב"ד קווינס
פקודי הפרשה האחרונה המסכמת של ספר שמות, חזק חזק ונתחזק בעזרת השם יתברךספר שמות מחולק ל 2 חלקים החלק הראשון של הספר מספר את הסיפור התגבשותינו כעם היהודי. וחמש הפרשות האחרונות בתורה עוסקות בבנית המשכןבפרשת השבוע פקודי כתוב: “אלה פקודי המשכן, משכן העדת אשר פקד על פי משה, עבדת הלוים ביד איתמר בן אהרן הכהן”. פעמים משכן רצוף מדוע? בפרשת פקודי מדובר על משכן העדות. מהו משכן העדות? מדוע התורה מספרת לנו חמש פרשיות על בניית המשכן ומשהוא שלא יבנה כי בעתיד נבנה ויבנה בית המקדש על בניית המשכן בעוד הוא נבנה רק פעם 1 הרב שרגא פייביש זלמנוב שליח חב"ד בקווינס ניו יורק יענה לנו על בסיס השיחות והמאמרים של הרבי מילובביטש ושאר אדמורי חב"ד  01:05 סיפור חסידי על האדמו"ר הרש"ב בתערוכת הציור03:00 “אלה פקודי המשכן משכן העדת"04:04 ועשו לי משכן ושכנתי בתוכםודייקו חז"ל בלשונו של פסוק זה ואמרו: "לא נאמר בפסוק זה – 'ועשו לי משכן ושכנתי בו [בתוך המשכן] אלא, 'ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם'"המשכן הפרטי שלנו איזה משכן אנחנו צריכים להקים בתוכנו?