Religion & Teologi

Centrum för Teologi & Religionsvetenskap

En podcast från instutionen Centrum för teologi och religionsvetenskap, vid Lunds Universitet read less
Society & CultureSociety & Culture

Episodes

Terje Stordalen | Biblical Narrative in a Century of Newspapers
Jun 7 2024
Terje Stordalen | Biblical Narrative in a Century of Newspapers
This episode of R&T is lecture by Terje Stordalen;  professor of Old Testament exegesis at the University of Oslo since 2006 and honorary doctor at Lund university 2024. Stordalen is an influential and versatile researcher with a clear interdisciplinary interest. In addition to traditional issues associated with the historical, literary, and hermeneutic problem fields of biblical texts, he has devoted his scientific work to cultural research and collective memory. He uses carefully selected social science methods to study ancient texts and cultures, including the perspective of material religion. Stordalen has also been the leader of several interdisciplinary projects and research groups, and his efforts within the OTSEM network, which brings together 150 researchers at 17 universities, have been crucial for the network’s development. Stordalen has been a recurring guest at the Faculty of Theology in Lund for many years. Over the years, he has inspired and enabled many exchanges between Lund University and the University of Oslo, and has also been a good critical friend in connection with quality reviews and research evaluations at the faculty. “Terje Stordalen’s contributions to Old Testament research are significant,” says the Dean of the Faculty of Theology, Professor Stephan Borgehammar. “His research, his collaboration with colleagues in Lund, and his constructive commitment to the development of the Faculty of Theology, we want to acknowledge with this honorary doctorate.” Stordalen received his award at the doctoral promotion in Lund on May 31, 2024 and held the lecture "Biblical Narrative in a Century of Newspapers" on May 30th. The Powerpoint-presentation for the lecture can be found here. ---------------------------------------------- Religion and Theology is produced by Joel Kuhlin for the Center for Theology and Religious Studies. If you have comments or critique of this episode, or any other episodes of R&T, please contact us via the podcast's twitteraccount: @reloteol.  ---------------------------------------------- Thank you to Nous for supplying R&T with music.
Katarina Pålsson | Hieronymus och framväxten av en monastisk lärmiljö
May 10 2024
Katarina Pålsson | Hieronymus och framväxten av en monastisk lärmiljö
Dagens avsnitt är änne en föreläsning från årets upplaga av "patristiska dagen." Arrangerad av Collegium Patristicum Lundense, föreläser forskaren Katarina Pålssons över temat "Hieronymus och framväxten av en monastisk lärmiljö" som är en av flera föredrag dedikerade åt det tidiga latinska klosterväsendet och den syn på bildning, regler och gemenskapsliv som uttrycks av några av dess viktigaste författare. Föredrag hålls av forskarna inom det av RJ finansierade projektet "Auktoritet, samhälle och individuell frihet - det latinska klosterväsendet och rötterna till Europas utbildningsideal". Katarina Pålsson är forskare i kyrkohistoria vid CTR och besrkiver sig själv på följande vis: "Jag är född 1989 och uppvuxen i Klippan. 2015 tog jag min masterexamen i teologi vid CTR och blev antagen som doktorand i kyrkohistoria. Jag disputerade 2019 med avhandlingen Negotiating Heresy: The Reception of Origen in Jerome’s Eschatological Thought, som behandlade receptionen av den tidigkristne teologen Origenes av Alexandria hos den något senare författaren Hieronymus av Stridon. Avhandlingen belönades med Oscar II:s stipendium 2020, ett pris från Vetenskapssocieteten i Lund 2020, samt Kungliga Vitterhetsakademiens pris för förtjänt vetenskapligt arbete 2021. Jag arbetar nu inom projektet Auktoritet, samhälle och individuell frihet – det latinska klosterväsendet och rötterna till Europas utbildningsideal samt inom forskningsprogrammet At the End of the World: A Transdisciplinary Approach to Apocalyptic Imaginary in the Past and Present, båda finansierade av Riksbankens Jubileumsfond." ---------------------------------------------- "Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin, för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap. För kritik eller kommentarer till avsnittet, skriv gärna en rad till religionochteologi@outlook.com, eller på Twitter till @reloteol.  ---------------------------------------------- Särskilt tack till gruppen Nous för musiken.
Samuel Rubenson | Från öst till väst– förmedling och förvandling
May 3 2024
Samuel Rubenson | Från öst till väst– förmedling och förvandling
Dagens avsnitt är en föreläsning från årets upplaga av "patristiska dagen" och temat Disciplin, individ och kollektiv. Klostret – den europeiska bildningens vagga. Arrangerad av Collegium Patristicum Lundense under 2 April 2024, Rubensons föreläsning är en av fler dedikerade åt det tidiga latinska klosterväsendet och den syn på bildning, regler och gemenskapsliv som uttrycks av några av dess viktigaste författare. Föredrag hålls av forskarna inom det av RJ finansierade projektet "Auktoritet, samhälle och individuell frihet - det latinska klosterväsendet och rötterna till Europas utbildningsideal". Samuel Rubenson är prof. emeritus i kyrkohistoria vid CTR, och beskriver sin egen gärning på följande vis : "Från min uppväxt i Etiopien har jag ett brinnande intresse för kulturmöten, främmande språk och religionsdialog med fokus på Mellanöstern. Jag har särskilt ägnat mig åt kristendomens framväxt, de orientaliska kyrkornas tro och liv och tidigkristen litteratur på grekiska och olika orientaliska språk. Mina viktigast publikationer gäller klosterväsendets framväxt och jag leder ett större forskningsprogram om relationen mellan antik bildning och tidigt klosterväsende." ---------------------------------------------- "Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin, för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap. För kritik eller kommentarer till avsnittet, skriv gärna en rad till religionochteologi@outlook.com, eller på Twitter till @reloteol.  ---------------------------------------------- Särskilt tack till gruppen Nous för musiken.
Eva Österberg | Miraklernas Paradox
Apr 18 2024
Eva Österberg | Miraklernas Paradox
Teologiska fakulteten utsåg 2017 professor emerita Eva Österberg till Anders Nygrenpristagare. Dagens avsnitt är en återpublicering av Österbergs föreläsning vid mottagandet av detta pris. Forskare och dåvarande biträdande prefekten för CTR, Johanna Gustafsson Lundberg, introducerar föreläsningen (som går att se här). Eva Österberg är en av landets mest framstående historiker. Hon har starkt bidragit till att svenska historiker från 1990-talet och framåt återupptäckt religionens roll i historien. I åtskilliga böcker har hon öppnat det förflutnas existentiella dimensioner. Religionens, och kanske särskilt den lutherska teologins inflytande på de tidigmoderna mentaliteterna behandlas i flera av hennes verk. Som flitigt anlitad handledare i forskarutbildningen har hon handlett uppmärksammade forskningsprojekt som belyser kyrkans inverkan på mentalitet och samhälle under medeltid och tidigmodern tid. Österberg har också intresserat sig för den forskning som bedrivs vid CTR och hennes forskning har inspirerat lärare och doktorander vid institutionen. ---------------------------------------------- "Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin, för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap. För kritik eller kommentarer till avsnittet, skriv gärna en rad till religionochteologi@outlook.com, eller på Twitter till @reloteol.  ---------------------------------------------- Särskilt tack till gruppen Nous för musiken.
Religion in Praxis Conversations Series | Jakob Wirén
Jan 19 2024
Religion in Praxis Conversations Series | Jakob Wirén
In this episode, the Conversation Series presents ‘Swedish Crossroads: Church, Death, and the Quest for Meaning’; a comprehensive examination of the interrelationship between death, societal norms, and spiritual beliefs within the distinct socio-cultural context of Sweden. The discussion critically analyzes the influence of Swedish secular values, particularly those stemming from Lutheran secularization, on societal perceptions of death and the grieving process. The episode also explores the role of death education in Swedish schools, examining its impact on shaping children's perceptions of mortality in a context characterized by high rates of atheism. With Dr. Jakob Wirén we examine the mechanisms through which individuals seek meaning and closure following the loss of loved ones, considering the cultural and environmental implications of practices such as natural burial. ‘Swedish Crossroads: Church, Death, and the Quest for Meaning’ also reflects on the historical significance of Swedish folklore, examining the persistence and transformation of afterlife tales and their influence on contemporary attitudes toward death. The episode critically reflects on the lessons learned from Sweden's approach to palliative care and the ethos of death with dignity. In analyzing the broader societal implications, the podcast discusses the application of "lagom" - the Swedish philosophy of balance - in the context of grief and loss. It assesses how Sweden's liberal church policies on funerals and memorials reflect evolving societal attitudes toward death amid increasing secularization. It also considers the role of Sweden's extensive welfare and social support systems in shaping individual approaches to existential questions about mortality. ---------------------------------------------- Music for the Conversation Series is generously provided by the Shavnabada Choir. The project author and the host of the Conversation Series is Dr. Tornike Metreveli.  ---------------------------------------------- Religion and Theology is produced by Joel Kuhlin for the Center for Theology and Religious Studies. If you have comments or critique of this episode, or any other episodes of R&T, please contact us via the podcast's twitteraccount: @reloteol.
Religion in Praxis Conversations Series | Mikhail Suslov
Dec 23 2023
Religion in Praxis Conversations Series | Mikhail Suslov
In this final episode from Religion in Praxis of this year, Professor Mikhail Suslov takes us deep into an ideological moment and situation named Putinism. In a world where the interplay of ideology, religion, and national identity shapes the contours of global politics, understanding the dynamics of Putinism and the role of the Russian Orthodox Church (ROC) in contemporary Russia poses a fundamental challenge to European security. The questions posed in a recent interview with Professor Suslov go to the heart of these dynamics, exploring the motivations, influences, and implications of Putinism as Russia's third official ideology, and the relationship between the ROC and the state. Central to this exploration is an examination of the genesis of Putinism: is it a reactive construct, primarily a shield against perceived external threats, or is it an introspective quest for national identity and unity? This question sets the stage for a broader examination of the ideology's foundations and its resonance among the Russian populace and intellectual elite. The discussion then shifts to the significant influence of the Orthodox Church on Putinism, exploring how the Church shapes the ideology's core values and messianic narratives, as well as its impact on Russian society through various social institutions. Unlike Marxism-Leninism, Putinism lacks a clear utopian vision, raising questions about its effectiveness and appeal both domestically and internationally. This leads to an examination of Putinism's adaptability and potential evolution in response to domestic and international challenges, including its effectiveness as a cognitive prism through which the Russian population interprets its place in the world and current global dynamics. The interview also explores the inherent contradictions within Putinism that may limit its longevity or effectiveness as a guiding ideology. The potential evolution of Putinism, either toward social democracy or Orthodox fundamentalism, and its implications for Russia's domestic and foreign policies are explored as critical endpoints of this journey. ---------------------------------------------- Music for the Conversation Series is generously provided by the Shavnabada Choir. The project author and the host of the Conversation Series is Dr. Tornike Metreveli.  ---------------------------------------------- Religion and Theology is produced by Joel Kuhlin for the Center for Theology and Religious Studies. If you have comments or critique of this episode, or any other episodes of R&T, please contact us via the podcast's twitteraccount: @reloteol.
Religion in Praxis Conversations Series | Orthodox Christianity and the COVID-19 Pandemic
Nov 30 2023
Religion in Praxis Conversations Series | Orthodox Christianity and the COVID-19 Pandemic
In the twenty-fifth episode of the Conversations Series, our host Tornike Metreveli brings up the following questions, in relation to the recent publication of Orthodox Christianity and the COVID-19 Pandemic (Routledge, 2023): In an unprecedented global crisis brought on by the COVID-19 pandemic, how do Orthodox Christian churches reconcile their age-old practices with the urgent mandates of public health and safety? This is the central question at the heart of this book and our episode. The aim is to investigate the interactions between Orthodox Christianity, a faith deeply intertwined with tradition and rituals, and the extraordinary demands of a global pandemic. The scope of this book includes a comprehensive examina-tion of how these intersections have affected the practices, beliefs, and community dynamics within Orthodox Christianity. This manuscript primarily provides a deep-dive into the churning turmoil that unfolded as COVID-19 embarked on its grim trajectory, radically altering the world’s social practices. In this vortex of change, Orthodox Christianity, steeped in a cultural landscape of tradition, encountered a unique kaleidoscope of challenges and paradoxes. The church, traditionally a sanctuary of solace for Orthodox Christians, found itself precariously balanced on the knife-edge of a conundrum, requiring adaptability and transformation in unprecedented ways. With global chaos whirling around them, believers sought solace within the comforting walls of the church. This underscored the faith's crucial role as an anchor amidst stormy seas of uncertainty. However, navigating the turbulent waters raised provocative questions: how did the Orthodox churches adapt age-old rituals in the face of socially distanced mandates necessitated by the pandemic? How did Orthodox Christians reconcile their fervent religious beliefs and practices with the stringent health mandates laid down by their governments? ---------------------------------------------- Music for the Conversation Series is generously provided by the Shavnabada Choir. The project author and the host of the Conversation Series is Dr. Tornike Metreveli.  ---------------------------------------------- Religion and Theology is produced by Joel Kuhlin for the Center for Theology and Religious Studies. If you have comments or critique of this episode, or any other episodes of R&T, please contact us via the podcast's twitteraccount: @reloteol.
Sven-Eric Liedman | Religion & Existens
Oct 16 2023
Sven-Eric Liedman | Religion & Existens
Dagens avsnitt av R&T spelades in inför publik på CTR, kvällen den 23:e oktober 2023, och utgör höstterminens andra delen av samtalsserien "Religion och Existens." Tillsammans med samtalsledarna forskarna Lovisa Nyman och Erik Sidenvall för vi följa med på ett samtal med prof. emeritus, Sven-Eric Liedman, om åldrande. Liedman var inte bara professor i idé och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet under många år, utan har även varit flitig skribent av olika typer av böcker och texter, till exempel I skuggan av framtiden (1997) och Ett oändligt äventyr (2001). Frihetens herrar, frihetens knektar (1982) och Att se sig själv i andra (1999). I fokus för kvällens samtal var senaste verket, I november: om åldrandet (2022). Liedman säger själv om boken: "Många har skrivit om ålderdomen. Sällan är de över åttio; det vanligaste är sextio eller däromkring. Då skriver man inte riktigt inifrån utan föreställer sig snarare hur det är att bli äldre. Den som är åttio eller mer än redan rutinerad som pensionär. Inte för att man vet hur alla andra har det. Det jag kan göra är att avlägga ett personligt vittnesbörd om hur det kan vara att bli gammal". ---------------------------------------------- "Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin, för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap. För kritik eller kommentarer till avsnittet, skriv gärna en rad till religionochteologi@outlook.com, eller på Twitter till @reloteol.  ---------------------------------------------- Särskilt tack till gruppen Nous för musiken.
Religion in Praxis Conversations Series | Oliver Scharbrodt
Sep 30 2023
Religion in Praxis Conversations Series | Oliver Scharbrodt
In the twenty-fourth episode of the Conversations Series, our host Tornike Metreveli is joined by Professor Oliver Scharbrodt to unpack the ethical, legal, and societal ramifications of Quran burnings in Sweden. As a nation celebrated for its commitment to free speech and multiculturalism, Sweden finds itself at the intersection of a daunting dilemma. The provocative act of Quran burning by far-right activists challenges the country's stance between upholding free speech and maintaining religious tolerance. The episode explores three central themes: the historical antecedents of religious text desecration, the motivations behind such polarizing acts within the larger European context, and the tensions between freedom of expression, religious tolerance, and societal cohesion. The episode seeks to explore how a liberal democracy reconciles its founding principles with the imperative of societal harmony. The conversation aims to illuminate the broader implications for ongoing debates about secularism, multiculturalism, and religious freedom not only in Sweden, but across Europe. ---------------------------------------------- Music for the Conversation Series is generously provided by the Shavnabada Choir. The project author and the host of the Conversation Series is Dr. Tornike Metreveli.  ---------------------------------------------- Religion and Theology is produced by Joel Kuhlin for the Center for Theology and Religious Studies. If you have comments or critique of this episode, or any other episodes of R&T, please contact us via the podcast's twitteraccount: @reloteol.
Anita Goldman | Religion & Existens
Sep 22 2023
Anita Goldman | Religion & Existens
Dagens avsnitt av R&T spelades in inför publik på CTR, kvällen den 21:e september 2023, och är höstterminens första delen av samtalsserien "Religion och Existens." Tillsammans med samtalsledarna forskarna Frida Mannerfelt och Svante Lundgren stod Anita Goldman i centrum som kvällens hedersgäst. Goldman är sedan flera decennier verksam som författare, journalist, debattör och kolumnist, och har genom åren varit en viktig samhällsröst i Sverige. Hennes texter handlar ofta om kvinnors roll i historien och i religionen. Böcker som "Våra bibliska mödrar" (1988) och "Guds älskarinnor". "Om hängivna kvinnor i en livrädd värld" (2005) är exempel på hur Goldman engagerat och sakligt bearbetar kvinnors ställning i religionen. Goldman profilerar i sitt författarskap ett välgrundat engagemang för fred i Mellanöstern och deltar i den offentliga debatten om vikten av historisk kunskap och religiös litteralitet när antisemitiska tendenser smyger sig in, och hon kombinerar sitt engagemang med sitt tydliga ställningstagande för kvinnor, framför allt mödrar, i historien. Med tiden har Goldmans författarskap tagit en allt tydligare inriktning mot andlighet, inte minst i boken "Om stenarna kunde tala i Palma de Mallorca" (2019).  Dagens avsnitt kretsade särskilt kring böckerna "Guds älskarinnor" (2006) samt "Ljusbärarna" (2012). ---------------------------------------------- "Religion och Teologi" produceras av Joel Kuhlin,  för Centrum för Teologi & Religionsvetenskap. För kritik eller kommentarer till avsnittet, skriv gärna en rad till religionochteologi@outlook.com, eller på Twitter till @reloteol.  ---------------------------------------------- Särskilt tack till gruppen Nous för musiken.
Religion in Praxis Conversations Series | Liah Greenfeld pt 3
Aug 31 2023
Religion in Praxis Conversations Series | Liah Greenfeld pt 3
In this episode of the Conversations Series, a final discussion takes place with the renowned award-winning sociologist Professor Liah Greenfeld. With a host Tornike Metreveli, Liah Greenfeld discusses key arguments from Greenfeld's  book, "The Spirit of Capitalism." Greenfeld delves into a central question once explored by Max Weber: What truly drives sustained economic growth? Tracing the economic consciousness across nations such as England, the Netherlands, France, Germany, Japan, and the United States, Greenfeld presents a compelling case that the force behind growth-centric economies is not mere rational economic action, but the profound influence of nationalism. This insatiable quest for national prestige becomes the catalyst for economic competitiveness. Taking the U.S. as a case in point, Greenfeld illustrates how economic advancement has become almost indistinguishable from national pride. This conflation, while spurring relentless economic achievement, also creates a society of workaholics questioning their relentless pursuits and, at times, misguiding foreign policy objectives. ---------------------------------------------- Music for the Conversation Series is generously provided by the Shavnabada Choir . The project author and the host of the Conversation Series is Dr. Tornike Metreveli. ---------------------------------------------- Religion and Theology is produced by Joel Kuhlin for the Center for Theology and Religious Studies. If you have comments or critique of this episode, or any other episodes of R&T, please contact us via the podcast's twitteraccount: @reloteol.