Shizuka Matsubara/Shunsuke Suzuki/Yuji Murakami/Daisuke Kawai/Motoyoshi Tai/Yachiyo Hiramatsu/Kimihito Onizuka/Junsuke Kikuchi/Onitatsu Chorus Tai