David Starobin, Hao Yang, Xiaobo Pu and Yunxiang Fan