VARIOUS ARTISTS
Album

Puglia: I cantori e musici di Carpino. Le tarantelle del Gargano (A cura di Salvatore Villani)

VARIOUS ARTISTS

40 SONGS • 2 HOURS AND 21 MINUTES • JUL 21 2016

1
Sunèttë d’amorë: Non të l’e’ dittë ’na parola malë / Lucë lu solë quannë jè bontempë / Gioië l’occhjë tuuë so’ duji fiorillë
03:08
2
Sunèttë di riappacificazionë: Stamë ’n guerrë pë’ la bella mijë
01:59
3
Sunettë:Angëlë dallu cielë ’n terrë calastë
00:47
4
Sunettë d’amorë: Donnë che va’ e vinë da Casertë / Accomë j’eja fa’ p’amà ’sta donnë
03:35
5
Sunèttë dë salutë: Di primë amorë të venë a salutajë
01:17
6
Sunèttë dë scusë, Sunèttë d’amorë, Sunèttë, Strufèttë dë bonaserë: Scusë Nënnellë se lu cantën’a malë / Jerë serë cumparì ’na stella d’orë / Una cosë bellë c’ha da scusà / Non la putimë cchiù ’llungà
05:06
7
Serenata: "Primë arruvatë e të cerchë licenzë" / "Më vurrijë truà ’n cielë ’n cielë më trovë" / "Dë primë amorë të venë a salutajë" / "Scusë Nënnellë se lu cantën’a malë"
14:31
8
Sunèttë: Povërë corë mijë fëritë fëritë
03:18
9
Sunèttë d’amorë: Donnë che st’affacciatë a ’ssa finestrë / Vidë che bella lunë che belli stellë
04:07
10
Sunèttë d’amorë:Allu spuntà lu solë veji ’na donnë
02:31
11
Sunèttë dë stramurtë: Doppë che tinë ’ssu mussë a me non më fa’ nentë
02:11
12
La canzonë dëlla Madonnë: E jè vënardija sandë
03:45
13
Tuppë tuppë la purtëcellë
02:36
14
Ritmo di tarantella con il tamburo
01:22
15
Jerë passavë pë’ sottë e pë’ ’ngoppë
07:27
16
Sunèttë d’amorë: Sopë nu montë javtë jescë lu solë
01:32
17
Sunèttë:Vurrijë che chiuvessë maccarunë
02:01
18
Sunèttë d’amorë e vari: Nu jurnë më në ijvë casë casë (Spingulë francesë) / Alla larghë alla larghë tuttë a qua ’tturnë / Questë jè la stratë dëllu nobëlë fiorë
06:15
19
Sunèttë d’amorë: Zëtellë vu’ vëdè quantë ji ta amë
02:12
20
Sunèttë d’amorë: Durmë Nenna mijë durmë cundentë
02:13
21
Sunèttë dë stramurtë e vari: Faccë dë rumungellë ’ngiallanutë / Passë non ti lu dichë bonaserë / Faccë dë malalingua sërpëntinë / Të venghë a cantà a te ’mpra picchjë e ’mpacchjë
10:35
22
Sunèttë d’amorë: J’ejë truvatë la stratë dëlla fatë / Fënestrë fammë tu l’ambasciatorë / Non të l’è’dittë ’na parola malë
06:16
23
Tarantèllë alla Mundanarë: Lassatëlë abballà chistë zëtillë
03:38
24
Sunèttë d’amorë: Nu jurnë më në jittë marë marë / Donnë che st’affacciatë a ’ssa finestrë
04:10
25
Sunèttë d’amorë, vari e strufèttë :Sei rosa roscë e culurita bellë / Passë pë’ la stratë sempë cë passë / Ji më vogljë ’nzurajë
06:48
26
Sunèttë d’amorë e dë spartenzia: Zëtellë non të mëttennë chiù alla portë / Necchëtë bellë mijë dumanë ji partë / Tridëcë stellë portë la Puddarë
07:12
28
Sunèttë d’amorë e dë stramurtë: Che bellë ramajettë di vijolë / Occhji nirë capillë castagnazzë
02:43
29
Sunèttë:Sunë catarra mijë sun’a battendë
01:37
30
Sunèttë d’amorë: Sei giuvanuttinë di quattordicë annë
00:57
31
Sunèttë d’amorë: Ammezzë marë vejë ’na lumënajë
01:50
32
Sunèttë d’amorë: Quant’è bellë l’amora vucinë / Sei faccë tonnë comë nu bucchere
03:30
33
Sunèttë d’amorë: Guardë che bella lunë che belli stellë
02:25
34
Sunèttë d’amorë: Nu jurnë ijvë a caccià ’na donna unestë / Puntë simë arruuatë a ’stu palazzë d’orë / Seratë dë cumbittë rosë e fiorë
03:45
35
Sunèttë d’amorë: Occhjë dë falëconë quantë ji ta amë
02:28
36
Sunèttë d’amorë: Donna unestë sei donna unestë
01:36
37
Sunèttë d’amorë: Accomë j’eja fa’ pë’ ji a Montë
01:30
39
Piemontesina bella
02:28
40
Tarantella per la scherma
00:36
℗© 2012 Nota