album

Duan Nollaig (A Gaelic Christmas)

35 songs (1 hour and 34 minutes)
Disc 1
1
Leanabh An Aigh (The Blessed Infant, Morning Has broken)
3:06
2
A Righ Nan Righrean (King of Kings)
2:26
3
Oran Na Nollaig
2:46
4
Bha Buachlaillean An Duthaich Shear
3:06
5
Paiste Am Betlehem (Child of Bethlehem)
2:00
6
Ciuin An Oidhche (Silent Night)
5:08
7
Nuair Dh'eirich Grian Na Fireantachd (When rose that Sun of Righteousness)
2:13
8
Aoibhneas Moire Mhin (Mary's Joy)
3:13
9
Taladh Chriosda (Christ Child's Lullaby)
2:08
10
Seall Thall Tighinn Bhon Ear (Look, Coming from The East, The Dark Island)
3:41
11
Reul Thorach An Aigh (Bountiful Star Of Joy)
2:48
12
Biodh An Trionaid Ga Moladh - Lesum Dominum (Praised Be The Trinity)
3:41
13
Anns An Dubhlachd Gheamhraidh (In The Bleak Midwinter)
3:53
14
Laoidh Mhoire Mhaighdeann (The Virgin Mary's Hymn)
4:57
15
Oidhche Nollaige Moire (Great Christmas Night)
3:08
16
Nach Glormhor An Naidheachd (How Glorious The News)
1:55
17
Oran Na Bhliadhn' Uir (New Year Song)
3:20
18
Alleluia (Halleluiah, L. Cohen)
2:37
Disc 2
1
Duan Nollaig
2:12
2
An Rionnag (The Star)
2:44
3
Losa Bu Choir A Mholadh (Praise Christ)
2:23
4
Failte, Failte! Dh'aon Mhac Dhe (Welcome, Welcome The Only Son Of God)
1:58
5
Naoidhein Priseil (Precious Thing)
2:57
6
Ba Mo Leanabh Ba (Sleep My Baby Sleep)
3:00
7
Taladh Chriosda (Christ Child's Lullaby)
3:51
8
Fada Cian Ann An Staball (Away In A Manger)
2:30
9
Bodach Na Nollaig (Father Christmas)
1:48
10
Preasantan (Presents)
2:01
11
Rinn Sinn Bodach Sneachd An Diugh (We Made A Snowman Today)
1:30
12
Tha E Tighinn Ann An Cabhag (He Is Rushing - She'll Be Coming Round The Mountain)
1:23
13
Air A Chiad Latha Den Nollaig (12 Days Of Christmas)
3:47
14
Tha e tighinn (He is coming)
1:54
15
Am Bru-dhearg (The Robin)
2:04
16
Seall An Sneachda (Look At The Snow - Frere Jacques)
1:29
17
Nollaig Chridheil (We Wish You A Merry Christmas)
1:17