album

Gaelic Bards & Minstrels

35 songs (1 hour and 51 minutes)
Disc 1
1
Thriall ur bunadh gu Pharao
2:22
2
An Lair Dhonn
3:11
3
Deoch-Slaint' an Iarla Thuathaich sin
3:21
4
Och a Mhuire mo dhunaidh
2:55
5
An deicheamh la de thus a' Mhairt
4:08
6
Mo bheud 's mo chradh
2:12
7
Bhliadhna leumadh dh'ar milleadh
2:41
8
An talla bu ghnath le Mac Leoid
3:54
9
Moch's mi 'g eirigh 's a' mhadainn
2:47
10
An naidheachd seo 'n de
3:28
11
Mo chradhghal bochd
3:21
12
A bhean, leasaich an stop dhuinn
2:45
13
Ri fuaim an taibh
2:48
14
Cha surd cadail
2:51
15
Moch 's a' mhadainn 's mi 'g eirigh
4:01
16
S tim dhomh dusgadh o m' shuain
3:41
17
S goirt leam gaoir nam ban Muileach
2:12
Disc 2
1
S seo 'n aimsir an dearbhar
2:31
2
Mile marbhphaisg air an t-saoghal
3:07
3
Mo run geal og
3:53
4
Theid mi le m' dheoin
3:48
5
Feasgar Luain
3:12
6
Oran an t-Samhraidh
2:07
7
O Iain Ghlinn Cuaich
3:23
8
A Bhliadhna gus an aimsir seo
3:03
9
Oran Coire Cheathaich
4:32
10
Moch 's a' mhadainn Di-Domhnaich
2:29
11
Moladh air piob-mhor Mhic Cruimein
3:11
12
Creach na Ciadaoin
3:16
13
Allt an t-Siucair
3:45
14
Tri fichead bliadhna 's a tri
3:12
15
Oran mor MhicLeoid
3:35
16
Nis o'n tha mi 'm onaran
4:06
17
Domhnall nan Domhnall
3:02
18
Ged is socrach mo leaba
2:57