4 songs (2 hours and 3 minutes)
1
Vishnusahasranamam
28:33
2
Gadyam & Churnikai
37:14
3
Sri Vedanta Desika Sthotram
52:22
4
Komaladandakam
5:50